Kwalifikacje zawodowe

Czytaj Dalej

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje pracownicze (przyjmuje się je w zawodach społ): - kwalifikacje zawodowe, - postawy społeczno moralne niezbędne do pracy z ludźmi - kwalifikacje zdrowotno fizyczne.

Kwalifikacje ogólne i zawodowe w górnictwie

Wykształcenie, przygotowanie potrzebne do wykonywania zawodu (zajmowania sta-nowiska) wymagane od osób kierownictwai dozoru ruchu w poszczególnych zakładach górniczych oraz działach ruchu tych zakładów,w tym od mierniczego górniczego i geologa górniczego.

Kwalifikacje zawodowe

Wykształcenie, przez które rozumie się:

– ukończenie odpowiedniej szkoły technicznej potwierdzone dyplomem lub świadectwem szkoły,

– odbycie praktyki w kierownictwie, dozorze ruchu lub w ruchu zakładu górniczego albo służbie mierniczo-geologicznej, określoną czasem jej trwania, specjalnością...

Znaczenie kwalifikacji i kompetencji w przewidywaniu sukcesu bądź porażki zawodowej.

Kierując się tokiem rozumowania Dieter’a Mertens’a można stwierdzić, że nowoczesne podejście do kwalifikacji pracowniczych, w tym szczególnie zawodowych, zakłada: a) zdolność i potrzebę pracownika do bycia i działania w różnych sytuacjach zawodowych, w tym w sytuacjach alternatywnych, b) zdolność i możliwość pracownika do podejmowania i realizowania zadań i ról zawodowych nasyconych tendencją do zmienności,

Strategie związków zawodowych

Pierwsze dwie płaszczyzny dają związkom zawodowym wyobrażenie tego, jakie wymagania zarząd jest skłonny zaakceptować. Związki zawodowe powinny zdawać sobie sprawę z preferencji swoich członków.

Kwalifikacje

W sytuacji, gdy ten sam rodzaj pracy może być wykonywany przez pracowników o różnym poziomie kwalifikacji, różnicowanie wynagrodzenia następuje w praktyce albo przez przyznanie pracownikowi o niższym poziomie kwalifikacji niższego wynagrodzenia lub przez wykorzystanie różnego typu dodatków honorujących pracę pracowników posiadających wyższe kwalifikacje.

Związki zawodowe

, że: ogólnokrajowa organizacja międzyzwiązkowa, a także ogólnokrajowy związek zawodowy reprezentatywny dla pracowników większości zakładów pracy mają prawo opiniowania założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych.

Pojęcie kariery zawodowej

 

Kariera to następstwo obejmowanych przez pracownika stanowisk, wykonywanych prac lub/i pełnionych funkcji. 

 

Indywidualna kariera pracownika zaczyna się w momencie umiejscowienia go na danym stanowisku, a kończy się w chwili opuszczenia organizacji

 

Karierę określają zmieniające się...

Stosunki konsularne - Konsulowie zawodowi i honorowi

konsul zawodowy – urzędnik państwa wysyłającego, mianowany spośród jego obywateli (publiczny charakter do państwa wysyłającego), otrzymuje stałe wynagrodzenie; b.

Wypadki zawodowe

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wszystkie wymienione elementy muszą zaistnieć jednocześnie, aby zdarzenie któremu uległ pracownik mogło być zakwalifikowane jako wypadek przy...

Choroby zawodowe

Świadczenia przysługujące na podstawie ustawy o wypadku przy pracy i chorobie zawodowej Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia: - zasiłek chorobowy; - świadczenia rehabilitacyjne; - zasiłek wyrównawczy; - jednorazowe odszkodowanie; - renta z tyt.

Tożsamość zawodowa psychologa

Nasz tok rozumowania można zatem przedstawić następująco: {tożsamość osobista + tożsamość społeczna} - tożsamość zawodowa -   {kompetencje zawodowe + wrażliwość etyczna - działalność efektywna i zarazem etyczna}   Rozwój zawodowy nie odbywa się automatycznie, wg z góry założonego planu.

Tożsamość zawodowa psychologa - Tożsamość jednostki: tożsamość osobista, społeczna i zawodowa

Lecz z drugiej strony tożsamość zawodowa łączy się z uformowaniem się My, jako struktury podzielającej z innymi wspólne cele, wartości i zasady postępowania grupy zawodowej.

Tożsamość zawodowa psychologa - Specyfika tożsamości zawodowej psychologa

Rozwój zawodowy psychologa przebiega od stadium wchodzenia w rolę zawodową poprzez pełną adaptację w tej roli, ku fazie twórczego jej przekraczania i zastępowania przepisu roli tożsamością zawodową (patrz koncepcje rozwoju zawodowego: Bańka, 2000, s.

Tożsamość zawodowa psychologa - Statusy tożsamości a tożsamość zawodowa

Jeśli przez pryzmat powyższego opisu spojrzeć na formowanie się tożsamości zawodowej psychologa to tożsamość rozproszoną ma osoba, która w czasie studiów nie planuje swojej drogi edukacyjnej, przypadkowo dobiera fakultatywne przedmioty za kryterium doboru przyjmując łatwość uzyskania zaliczenia, nie planuje własnej drogi rozwoju zawodowego, nie potrafi opowiedzieć się za żadnym z paradygmatów psychologicznych, żadnego nie przyjmuje za nawet ...

Tożsamość zawodowa psychologa - Proces formowania się tożsamości zawodowej

  dla okresu przejściowego między późną adolescencją a wczesną dorosłością, kiedy to jednostka podejmuje swe pierwsze decyzje zawodowe i rozpoczyna pracę, najważniejszym problemem będzie kwestia pierwsza czyli poczucie bezpieczeństwa, związane ze zdobyciem zaufania innych wobec siebie i jednoczesnego obdarzenia ich swoim zaufaniem, jest to conditio sine qua non udanego startu zawodowego; poczucie bezpieczeństwa i powiązane z ...

Tożsamość zawodowa psychologa - Trzy stany organizacji Ja wg E. H. Eriksona a tożsamość zawodowa psychologa

E. H. Erikson (1964) omawia trzy typy integracji struktury Ja, tj. zorganizowania składników decydujących o jakości tożsamości jednostki. Są to: struktura A - rozproszenie i pomieszanie w obrębie Ja (diffusion/confusion), struktura B – swobodnie organizująca się całość (wholeness), która „oznacza takie...

Tożsamość zawodowa psychologa - Stadia rozwoju moralnego a tożsamość zawodowa psychologa

Są teraz możliwe głębsze zmiany stylu funkcjonowania zawodowego, dzięki własnemu zdefiniowaniu roli zawodowej, odkryciu jej głębokiego sensu, co wiąże się z przekroczeniem jedynie powierzchownych przepisów roli zawodowej.

Tożsamość zawodowa psychologa - Etyczny profesjonalizm

Ważna jest także „jakość” kontekstu jej życia i działania, a więc warunki społeczne, w jakich realizuje ona swe zadania zawodowe. Lapidarnie można powiedzieć, że jakie czasy i jaki kontekst społeczny tacy ludzie, taka ich tożsamość indywidualna, taka ich tożsamość i funkcjonowanie zawodowe.