Kwadrat

Kwadrat

Czytaj Dalej

Kwadrat

W islamie kwadrat odgrywa różnoraką rolę; np. W sztuce chrzęść, kwadrat jest niejednokrotnie symbolem ziemi w przeciwieństwie do nieba. Jung widzi w kwadracie symbol materii, ciała, rzeczywistości ziemskiej.

KWADRAT LOGICZNY

  KWADRAT LOGICZNY ang.   Formuły składające się na kwadrat logi­czny odczytuje się w następujący sposób: SaP — Każde S jest P.

Kwadrat, sześcian, ośmiokąt

Augustyna kwadrat, którego bok w doskonałej równości odpowiada bokowi, a kąt kątowi, jest symbolem sprawiedliwości, tzn.

Zasada metody najmniejszych kwadratów

Zasada metody polega na znalezieniu takiej funkcji, dla której suma kwadratów odchyleń powinna być minimalna.

KWADRAT

(Dureń, osioł) Kwadratowy kompletny, zupełny, ostatni; wyższego stopnia, podniesiony do kwadratu. Kwadratura koła niewykonalna za pomocą cyrkla i linijki konstrukcja kwadratu, którego pole równe jest polu danego koła; rozszerz, rzecz nie do osiągnięcia, niewykonalna.

Test zgodności chi-kwadrat

Test zgodności chi-kwadrat stosuje się: gdy dane pochodzą z dużej n-elementowej próby wyznaczonej w sposób niezależny gdy dane są przedstawione w postaci szeregu rozdzielczego o r przedziałach klasowych, o liczebnościach przedziałów n, .

Kwadraty magiczne

Najczęściej kwadraty te oznaczone są określonymi liczbami w taki sposób, że suma każdego poziomego, pionowego i przekątnego ich szeregu daje tę samą liczbę. Poza tym istnieją także magiczne kwadraty literowe, np.