Umowa kupna-sprzedaży

596 Kodeksu cywilnego - gdy ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej.

Obowiązki i odpowiedzialność stron w kontrakcie kupna - sprzedaży

Kontrakt kupna-sprzedaży (emptio-venditio) miał miejsce gdy jedna strona chciała sprzedać rzecz i przenieść na drugą posiadanie, druga natomiast zapłacić uzgodnioną cenę.

Transakcje kupna i sprzedaży

Inaczej wygląda sprawa w przypadku kupna akcji dokonywanego przez insiderów.

Zlecenia kupna lub sprzedaży

Zlccenia kupna umieszczane są poniżej bieżącej ceny rynkowej, zlecenia sprzedaży zaś powyżej aktualnej ceny rynkowej (czyli przeciwnie niż w przypadku zleceń stop).

Umowa kupna – sprzedaży

Od 1.01.2003 r. Obowiązują nowe przepisy dotyczące sprzedaży konsumpcyjnej, które zamiast rękojmi wprowadzają pojęcie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Obowiązki sprzedawcy: a) Podanie dwóch cen ( cenę towaru oraz cenę jednostkową, chyba że obie te ceny są jednakowe) b) Sprzedawca jest zobowiązany udzielić kupującemu informacji w języku polskim, które będą zrozumiałe i nie wprowadzające w błąd. W szczególności należy podać: nazwę towaru,

umowa kupna-sprzedaży

Zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej osób (kontrahentów) zmierzającychdo ustanowienia, zmiany lub zniesienia określonego przez strony stosunkuprawnego. U.k.-s. jest szczególną odmianą u. dwustronnie zobowiązujących,w których świadczenie jednej strony zobowiązuje drugą do ekwiwalentnegoświadczenia...