Kultura ludowa Słowian

Czytaj Dalej

Kultura ludowa

Historia - Polska Kultura ludowa w Polsce została uformowana w średniowieczu, wywodząc się z przedchrześcijańskiej etniczno-plemiennej kultury, jako spuścizna chłopów, którzy stanowili odrębną warstwę społeczną. Kultura ludowa stała się głębokim źródłem dla kultury narodowej w czasach II Rzeczpospolitej.

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

Polskie objawy przyjmowania zachodniej kultury i jednoczesnego zacieśniania się więzów kulturowych pojawiły się na początku XII w.

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

W niniejszej pracy postaram się dowieść prawdziwości postawionej w temacie tezy, iż skrajnie pesymistyczny nurt jest stale obecny w kulturze europejskiej.

KULTURA JĘZYKA

KULTURA JĘZYKA POJĘCIE KULTURY JĘZYKA Wyrażenie „kultura jeżyka" jest wieloznaczne.

KOMUNIKACJA LITERACKA - Kultura literacka

Dana kultura literacka zakłada określony rodzaj rozumienia roli pisarza, traktując go — przykładowo —jako przewodnika duchowego, rzemieślnika, dostarczyciela rozrywki, ideologa; odpowiednio do tego kształtuje się rozumienie roli czytelnika.

NKWD - (Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł - Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

Ludowy Komisariat Spraw Wewnę­trznych, utworzony w lipcu 1934 r.

KULTURA - DUALISTYCZNA

Miała charakter duchowny, a potem rycerski. Dwa:

•  style architektoniczne

1.  romański (kamienne, masywne, rola obronna, mało światła)

2.  gotycki (katedry, kościoły, strzeliste, smukły, witraże, dużo światła)  

•  wzorce osobowe

1.  asceta (człowiek umartwiający swą duszę i ciało aby...

PODSTAWOWE CECHY KULTURY RENESANSU

Na rozwój renesansu, jako epoki w dziejach kultury europejskiej, złożyło się wiele czynników historycznych.

NURTY KULTURY BAROKOWEJ

GENEZA

−  dworski ← z renesansu

−  metafizyczny ← ze średniowiecza

−  sarmacki ← z baroku

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - DWA NURTY KULTURY

−  szlachecki - rodzinność

−  magnacki - wzorowany na dworach zachodniej Europy

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - CECHY KULTURY DWORSKIEJ (MAGNACKIEJ)

−  umowność, konwenans życia towarzyskiego

>

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA KOŚCIOŁA

−  triumf kontrreformacji

−  instytucja coraz bardziej sprymityzowana, zgnuśniała

−  gromadzenie ogromnej liczby ludzi w klasztorach

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA POLITYCZNA W POLSCE

−  przywileje dla szlachty

−  dwór był bardzo rozpolitykowany

W czasach saskich w Polsce panowali Wettini - August II Mocny, August III. Byli oni związani z Saksonią (byli tam władcami). Polska była dla nich tylko spichlerzem i armią potrzebną w czasie zagrożenia Saksonii. Elekcyjni królowie Polski...

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA KULTURY W POLSCE

Kultura literacka i piśmiennicza nie miała możliwości rozwoju. Nastąpił upadek gospodarczy kraju (poza dworem) a to spowodowało kiepskie warunki do rozwoju kultury artystycznej.

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - OBLICZE SARMATYZMU

W czasach saskich zmieniło się oblicze sarmatyzmu. Na początku był on pozytywny, potem jednak stał się synonimem prymitywizmu i skrajnego zacofania. Szlachta obdarowywana nowymi przywilejami traciła patriotyzm, stawała się zadufana w sobie.

„BALLADYNA” - BAŚNIOWO LUDOWY CHARAKTER DRAMATU

O charakterze ludowym świadczą: 1. obyczaje, wierzenia ludowe 3.

Obraz Boga (bogów) i człowieka w kulturze i literaturze antycznej oraz w Biblii

Ogród w kulturze europejskiej ma swoje bogate znaczenie symboliczne – przedstawia ład, porządek, szczęście.

Inspiracje biblijne w kulturze polskiej

Trzeba sobie uświadomić, że nasza polska kultura rozwinęła się w ścisłym, nierozerwalnym związku z chrześcijaństwem i to nie polega tylko na posługiwaniu się aluzjami, nawiązaniami do Biblii i motywami religijnymi.

Znaczenie średniowiecza dla języka i kultury polskiej

Jednocześnie z przyjęciem chrześcijaństwa weszła Polska w orbitę kultury zachodniej, kultury śródziemnomorskiej, łacińskiej.

Czy asceza prowadzi do świętości? Ideał ascety w kulturze i literaturze średniowiecza na podstawie Legendy o św. Aleksym

Wiek XV był wielkim bujnego rozwoju poezji religijnej i świeckiej. Na szczególną uwagę zasługuje literatura hagiograficzna (żywotopisarstwo świętych), która ukształtowała się już z pierwszych wiekach chrześcijaństwa (IV V wiek) na Wschodzie. Ten typ literatury związany jest z popularnym w...