Kultura

Czytaj Dalej

Kształtowanie się pojęcia kultury (kultura a natura, kultura a cywilizacja)

Kultura nie może być wyprowadzana wprost z natury, gdyż uwarunkowana jest historyczną akumulacją rezultatów zbiorowej twórczości i recepcji wytworzonych wartości, znaczeń i przedmiotów przekazywanych w drodze socjalizacji i kulturalizacji.

Kultura a cywilizacja

Dyfuzja kulturowa oznacza proces zmieszania się różnych kultur, przejmowania cech jednej przez drugą, zachodzący wskutek kontaktu tych kultur, np. Kulturę symboliczną nazywa się nieraz kulturą niematerialną albo duchową.

Kultura organizacji

Bezpośredni wpływ organizacji Organizacyjne przesłanki kształtowania Kultury organizacyjnej Organizacja Kadra kierownicza Kultura organizacyjna Kulturowe przesłanki kształtowania organizacji Bezpośredni wpływ kultury organizacyjnej Rys.

Rozumienie kultury w socjologii

Przeciwieństwem relatywizmu kulturowego jest etnocentryzm – tendencja do traktowania własnej kultury jako moralnie wyższej od innych kultur, a co za tym idzie, do oceniania innych kultur według własnych standardów.

CHRZEŚCIJAŃSTWO - WKŁAD w KULTURĘ

kultur świata staroż. Granat, Kulturotwórcze wartości ch.

Kultura organizacyjna przedsiebiorstwa

Jest to poniekąd zrozumiałe zważywszy z jednej strony wieloznaczność pojęcia kultury, a z drugiej – zróżnicowanie oczekiwań co do możliwości wyjaśniania w kategoriach analizy kulturowej rozmaitych zjawisk organizacyjnych.

Zjawisko i znaczenie kultury w organizacji

Zjawisko i znaczenie kultury w organizacji Definiowanie kultury organizacji Przez pojęcie kultury organizacji jedni rozumieją spoiwo łączące członków organizacji i będące zbiorem wspólnych wartości, symboli oraz idei.

Wpływ kultury firmy na jej funkcjonowanie.

Bez odpowiedniej wiedzy merytorycznej, kultury osobistej jak też etyki zawodowej każdego pracownika nie da się zbudować KULTURY FIRMY a bez niej nie da się osiągnąć sukcesu rynkowego.

Środowisko a kultura

Następnym przykładem, który chciałabym przedstawić zaczerpnęłam z Kultury wsi”, Biuletynu XIII Konferencji Oświatowej poświęconej zagadnieniu kultury wiejskiej w Polsce. Tradycja jest zasadniczym czynnikiem w rozwoju kultury, czyli wierność dla odziedziczonych po przodkach urządzeń i zdobyczy kulturalnych.

Socjologia kultury- ściąga z wykładów (wyk. u prof. F.A.)

Twórcza – pozytywna zaspakaja różne potrzeby ludzi należących do danej kultury, dostarcza grupom samopotwierdzenia indywidualnego, może być czynnikiem zrozumienia i samopowtarzania ludzi, którzy należną do innych kultur, kultura pełni funkcję integrującą, wyodrębnia się jako ujednolicenie ludzkich zachowań, określa role społeczne, zakres ról, wykonuje społeczną kontrolę.

Kultura

Inni badacze kultury (szczególnie archeologowie, etnografowie i antropologowie kultury) chętnie się odwoływali do jego definicji kultury, bądź ją modyfikowali.

Główne założenia teorii psychoanalizy oraz pojęcie kultury w koncepcji Zygmunta Freuda.

Freud twierdził, że rozwój kultury jest wytworem sił popędowych (głównie agresji) i jednocześnie nieustannej frustracji popędów – agresja to pierwotna (…) dyspozycja popędowa człowieka (…), która dla kultury stanowi najsilniejsza przeszkodę’ (Freud Kultura jako źródło cierpień’ str.

Kultura jest wytworem aktywności człowieka i sposobem rozwiązywania problemów egzystencjalnych. Jak można przedstawić jej strukturę (składniki), jakie są warunki aktywności ludzkiej i według jakich mechanizmów

Kultura w tym sensie oznaczała zawsze kulturę czegoś np. „WSTĘP DO ZAGADNIENIA KULTURY” - K. „SPOŁECZNE RAMY KULTURY” – A. „ISTOTA KULTURY” – A.

Osobowość zniewolona w kulturze masowej

Wielość kultur lokalnych, osadzonych w zaistniałych warunkach historycznych oraz ekonomicznych nie doprowadziła do stworzenia narodowej kultury amerykańskiej.

Kultura jako zmienna w analizie politologicznej

Kultura polityczna jest częścią ogólnej kultury społeczeństwa obok kultury życia codziennego, kultury prawnej organizacyjnej i korporacyjnej.

Czy kultura Polska jest kulturą europejską?

Pierwiastek rodzimy polski, i pierwiastek zachodni, łaciński, przyniesiony do nas wraz z chrześcijaństwem, a wzmocniony w ciągu wieków przez stykanie się i korzystanie z kultur wielkich narodów zachodnich, stopiły się w naszej kulturze w jedną całość i nadały jej odrębny , własny charakter.

Kultura organizacyjna

Kultura celu (zadania) W kulturze tej główny nacisk kładzie się na to, by praca (program, projekt, zadanie) została wykonana.

Kultura jako jedno z podstawowych pojęć humanistyki współczesnej

Twierdząc, że kultura masową doszczętnie niszczy kulturę ludową a więc i niszczy cały dorobek kulturalny naszych przodków, jest fałszywa a co gorsze mechaniczna.

Kultura i jej wpływ na życie społeczne

Kultura więc to przedmiot wiary, wiara zaś to afirmacja kultury. Ponieważ kultury ukształtowane w różnych miejscach kuli ziemskiej mogą różnić się od siebie, wobec tego różnić się będą od siebie zachowania i życie społeczne uczestników tych kultur.

Antropologia kultury – zagadnienia podstawowe

Nowicka, w książce „Świat człowieka – świat kultury pisze: antropolog jest badaczem kulturowej różnorodności i odmienności; celem antropologii jest badanie społeczeństw, których instytucje różnią się od znanych badaczowi osobliwości przedmiotu antropologii jest badanie określonego typu społeczeństw, nastawienie na subiektywny aspekt w badaniu zjawisk kultury oraz całościowe ujęciu człowieka i kultury społeczeństwo ...