Światopogląd jako czynnik ukierunkowujący kształcenie w świetle pedagogiki kultury

Trzy składniki światopoglądu wg Hessena:

a) Pojęciowy obraz świata

- składają się na niego pojęcia abstrakcyjne, zdania i idee, które mają za zadanie wyjaśniać świat, podać jego sens

- te pojęcia i idee muszą tworzyć jakąś całość: „system” albo „rusztowanie”

- poglądy te nie są ze sobą...

Czynności nauczyciela oraz uczniów podczas opowiadania jako metody kształcenia

Opowiadanie: wypowiedź wielozdaniowa zawierająca fabułę czyli układ wydarzeń.

Aby opowiadanie nauczyciela mogło wesprzeć lub nawet zastąpić pokaz i własne działanie ucznia, musi on wykazać wysoką kompetencję komunikacyjną.

Opowiadanie posiada walor emocjonalny, każdy może interpretować...

Czynności nauczyciela oraz uczniów podczas pogadanki jako metody kształcenia

- oparta jest na słowie, często nadużywana

- dotyczy głównie nauczycieli niższych klas szkoły podstawowej, gdzie rozwój języka ma szczególne znaczenie, a dzieci jeszcze nie potrafią budować dłuższych wypowiedzi

Pogadanka: rozmowa z uczniami prowadzona przez nauczyciela. Większość pytań zadaje...

Czynności nauczyciela oraz uczniów związane z dyskusją jako metodą kształcenia

Dyskusja: polega na wymianie zdań między uczniami lub między uczniami a nauczycielem.

Ma trzy główne cele:

Poszerzyć wiedzę uczestników na określony temat

Pobudzić zainteresowanie wybraną dziedziną

Nauczyć publicznego debatowania

Cele te wymagają odpowiedniego...

CELE KSZTAŁCENIA

Podział:

• Cele ogólne – wyrażają to, co ma być produktem końcowym szkoły, stąd określenie celów instytucjonalnych

• Cele pośrednie – otrzymuje się w rezultacie podziału ogólnych celów wyrażonych w kategoriach funkcji na składniki w postaci czynności

• Cele szczegółowe – charakteryzuje większa...

Rola podręcznika oraz innych źródeł wiedzy w procesie kształcenia

- Funkcje podręczników:

Funkcje podręcznika według Kupisiewicza: informacyjna, ćwiczeniowa, motywacyjnaFunkcje podręcznika według Okonia:-informacyjna-badawcza- podsumowanie na koniec-praktyczna- ćwiczenia, zadania, pytania na myślenie-samokształceniowaForma, styl, język podręcznika: język odpowiedni...

Wycieczka jako szczególna forma kształcenia

WYCIECZKA- bezpośrednie zaznajamianie uczniów z określonymi przedmiotami, często w ich naturalnym środowisku, zjawiskami i procesami przyrodniczymi, technicznymi, społecznymi i kulturowymi pod kątem widzenia wcześniej ustalonych celów pedagogicznych, wycieczką szkolną nazywamy każde zorganizowane wyjście...

Kształcenie słuchu dla szkół muzycznych I stopnia

27 RODZAJE TRÓJDZWIĘKÓW TRÓJDZWIĘK DUROWY-zbudowany jest z tercji wielkiej i małej 3 3. TRÓJDZWIĘK MOLOWY-zbudowany jest z tercji małej i wielkiej 3 3. TRÓJDZWIĘK ZWIĘKSZONY-zbudowany jest z dwóch tercji wielkich +5 RODZAJ TRÓJDZWIĘKU ZALEŻY OD WIELKOŚCI TERCJI I ROZMIESZCZENIA TYCH TERCJI W ZWIĄZKU DO SIEBIE. TRÓJDZWIĘK OPARTY NA TERCJI-zaczyna się od trzeciego stopnia gamy zbudowany jest z tercji oraz z kwarty. /sekstowy TRÓJDZWIĘK OPARTY NA ...

BENEDYKT XVI - Zakończenie kształcenia

Po dokonaniu przez Ratzingera wyboru związanego z nauczaniem i badaniami - za zgodąi pod opieką przełożonych - jego kariera szybko się rozwija.

W semestrze zimowym 1952 r. (miał wtedy 25 lat) zostaje powołany do seminarium weFryzyndze, gdzie ma prowadzić kurs duszpasterski i jednocześnie przygotowywać...