Wpływ nauk biologicznych na rozwój, wychowanie i kształcenie człowieka prezentacja

Wpływ nauk biologicznych na rozwój, wychowanie i kształcenie człowieka. Nauki biologiczne skupiaja się na : *charakterystyce, *klasyfikacji oraz *zachowaniu organizmów żywych, jak również na *sposobie powstawania nowych gatunków oraz *zależności między nimi a środowiskiem naturalnym. Wyróżniamy następujące subdyscypliny nauk biologicznych: - biochemia -biofizyka - biologia - biotechnologia - ekologia -biofizyka biotechnologia mikrobiologia Każda z ...

Poglądowość w kształceniu specjal­nym

poglądowość w kształceniu specjal­nym; zasada dydaktyki zalecająca, by nauczanie rozpoczynać od zmysłowe­go poznawania przedmiotów i zjawisk przez obserwację wzrokową, dotyko­wą, węchową, smakową, przez posłu­giwanie się przedmiotami i ekspery­mentowanie na zjawiskach. Pionierem p. w nauczaniu...

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Kształcenie kadr w Europie

Odbywa sie przede wszystkim na uczelniach wyższych są to m.in.:

Francja- państwowa szkoła administracji ENA

Niemcy- wyższa szkoła nauk administracyjnych Speyer

W. Brytania- szkoła administracji państwowej CSC

Polska- Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie

W Polsce rekrutacja do...

Pedagogika jako nauka o kształceniu i wychowaniu (nauka o edukacji)

Sama nazwa pedagogika jest pochodzenia greckiego i oznacza “kierowanie dzieckiem”. Pierwotny sens tej nazwy nie wskazywał na teoretyczny charakter pedagogiki lecz uwydatniał jej praktyczne znaczenie. W czasach greckich dzięki działalności sofistów – pedagogika stała się nie tylko praktycznym działaniem...

Kształcenie pedagogów specjalnych - Osobowość pedagogów specjalnych

U pedagogów specjalnych kształtowane są intencjonalne określone cechy osobowości. H. Borzyszkowska2 wymienia następujące właściwości, które powinien posiadać pedagog specjalny:

Ze względu na dobro jednostki upośledzonej, pedagog specjalny mu­si zrozumieć wartość społeczną swojej pracy i...

Kształcenie lekarzy w starożytnych Indiach

Początkowo stan lekarski związany był ściśle z kapłaństwem. W II okresie bramańskim coraz powszechniejszy staje się stan lekarski niezależny od stanu kapłańskiego. Pojawiają się lekarze udzielający porad zawodowo. Lekarze cieszyli się wielkim poważaniem wśród ludu. Najsławniejszymi lekarzami byli...

Kryteria doboru treści kształcenia

Czynnikami determinującymi dobór metod nauczania w procesie dydaktycznym są: cele, treści, zadania dydaktyczne, wiek uczniów i kwalifikacje n-la. Nie znaczy to jednak, że poszczególne grupy metod lub pojedyńcze metody należące do tych grup trzeba wiązać rygorystycznie np. z określonymi fazami rozwoju...

Formy organizacyjne kształcenia

W grę wchodzą trzy takie formy: praca lekcyjna, praca domowa i praca pozalekcyjna. Każda z nich uważa się za potrzebną ze względu na właściwe jej wartości.

Praca lekcyjna charakteryzuje się zazwyczaj większym stopniem przymusu niż swobody, stąd trudno tu mówić o motywacji bezinteresownej. Pojawia...

Organizacyjne formy kształcenia

I. Szkolne

a) Lekcyjne:

- zajęcia edukacyjne

- zajęcia klasowo – lekcyjne

- zajęcia w  klasach – pracowniach -

b) Pozalekcyjne

- zajęcia : wyrównawcze

- koła zainteresowań i zajęcia świetlicowe

Pozaszkolne:

- praca domowa

- wycieczki

- zajęcia w domach kultury, klubach

Indywidualizacja i uspołecznienie w procesie kształcenia

Uspołecznienie – dokonuje się w szkole pod wpływem ogółu działań zmierzających do uczynienia z ucznia – przy współpracy z rodziną – pełnowartościowej istoty społecznej, poprzez danie mu szans zdobycia takiej wiedzy o świecie i takich kwalifikacji ogólnych i zawodowych, jak również takich systemów...

Proces kształcenia pojęć

Kształtowanie pojęć (metodyczne):

- zestawienie przedmiotu z innymi w celu wyłonienia go z nich

- wyszukiwanie cech podobnych

- wyszukiwanie cech różniących

- określenie przez uczniów danego pojęcia na podstawie istotnych cech danego przedmiotu czy zjawiska

- zastosowanie pojęcia w nowych...

Funkcje samokontroli i samooceny w procesie kształcenia

Samokontroli –

Samokształcenie - samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności i sprawności praktycznych z określonej dziedziny wiedzy. W szerszym ujęciu - kształtowanie własnej osobowości według własnego wzoru ideału.

Jak kształtowało się podejście do metod kształcenia na przestrzeni dziejów?

Najstarszą historycznie grupę metod stanowią metody:

1.oparte na naśladownictwie, które stosowano w nauczaniu okazjonalnym; nie posiadają one swoich teorii

2. słowne (werbalne, oparte na słowie), które przeważały w średniowieczu; ich istotą jest przekazywanie gotowych wiadomości przez nauczyciela za...

Podział metod kształcenia wg. Cz. Kupisiewicza

Klasyfikacja metod nauczania wg Cz. Kulisiewicza:

metody oparte na obserwacji: pokaz, pomiar;

metody oparte na słowie: wykład, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca z książką;

metody oparte na praktycznej działalności uczniów: laboratoryjna, zajęć praktycznych;

metody...

Od czego uzależniony jest dobór metod kształcenia?

Kryteria doboru metod nauczania.

We współczesnym systemie dydaktycznym dobór metod nauczania zależy od celów, treści i zadań dydaktycznych oraz od wieku uczniów. Nie znaczy to jednak, że poszczególne grupy metod lub pojedyńcze metody, należące do tych grup, trzeba wiązać rygorystycznie np. z określonymi...

Jak dzieli się środki kształcenia w dydaktyce?

Srodki dydaktyczne – podział

środki naturalne

środki techniczne obrazujące rzeczywistość pośrednio (można tu zaliczyć takie środki jak: wzrokowe, słuchowe, połączone czyli wzrokowo-słuchowe, manipulacyjne, modelowe oraz automatyczne)

symboliczne, przedstawiające rzeczywistość przy...

Środki kształcenia wg. W. Okonia

Istnieje także inny podział środków dydaktycznych Kategorie środków dydaktycznych wytypowane przez Wincentego Okonia:

1. Pierwszą z nich są środki proste, do których należą:

- środki słowne (podręczniki, teksty drukowane)

- proste środki wzrokowe (modele, autentyczne wzory przedmiotów...

Cechy współczesnego modelu kształcenia

są dostrzegalne, czyli określone w sposób pozwalający na ustalenie stanu ich wykonania

wykonalne, czyli możliwe do realizacji w danym czasie

logiczne, czyli bez wewnętrznych sprzeczności

rzeczowe i precyzyjne - przedstawiają syntetyczny opis stanu jaki chcemy...

Nauczyciel i jego udział w procesie kształcenia

PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELA DO LEKCJI  składa się z 3 zakresów:

1. przygotowanie merytoryczne – zwane przedmiotowym, związane z treściami – znajomość treści, wybór konkretnych zagadnień, które będą omawiane, wybór treści, które wg nauczyciela są niezbędne. W trakcie tego przygotowania nauczyciel...

Wiedza, wiadomości, umiejętności, sprawności jako cel kształcenia

a) Wiadomości: są to treści naszych myśli.

- Mogą one być potoczne, gdy odnoszą się do poszczególnych faktów, zdarzeń, przedmiotów lub stosunków wziętych z codziennego naszego doświadczenia i życia

- rzadko są przedmiotem nauczania, a jeśli już to raczej obocznie, raczej jako materiał do...