Kształcenie zawodowe specjalne

kształcenie zawodowe specjalne; zmierza do rewalidacji społecznej in­walidów, której ważnym elementem jest opanowanie zawodu i podjęcie pracy w zwykłym zakładzie bądź w zakładzie pracy chronionej. K. z. spec­jalne obejmuje uczniów i absolwentów szkół specjalnych, a także młodzież kończącą...

System integracyjny kształcenia

system integracyjny kształcenia; polega na włączeniu uczniów odchylonych od normy do zwykłych szkół i placówek oświatowych, aby umożliwić im wzrastanie w środowisku ludzi pełnosprawnych oraz wykształcenie w tym samym co oni zakresie. System i. k. dotyczy przedszkoli, szkół podstawowych oraz...

Kształcenie i doskonalenie kadr w administracji

- Zarysowany system naboru kadr w administracji wymaga intensywnego szkolenia nowo zatrudnionych pracowników administracji państwowej jak i samorządowej, doskonalenia mającego na celu zachowanie i polepszenie kwalifikacji niezbędnych do pełnienia funkcji w administracji i zarządzaniu, doskonalenia mającego...

Rozwój personelu - Kształcenie i rozwój pracowników

Co raz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę z bezcenności dobrego personelu. Jednak, większość z nich wie również, że aby taki personel posiadać, to należy stworzyć warunki odpowiednie do tego, aby pracownicy częściej wkładali więcej wysiłku w pracę, aby byli bardziej wydajni. Dlatego do rozwoju...

Andragogika - Cele kształcenia dorosłych w ujęciu historycznym

W edukacji ludzi dorosłych która jest świadoma, ważna role odgrywa jej cel. Właściwe wyniki edukacji dorosłych może otrzymać ten, kto wie co chce osiągnąć. Cel w edukacji dorosłych był zawsze uwarunkowany historycznie. Inne były cele w wieku XVIII – początki działalności oświatowej. Inne cele...

Andragogika - Motywy kształcenia uczących się dorosłych

Motyw – (wg J. M. Murray)- jest tym wewnętrznym czynnikiem, który inspiruje, ukierunkowuje i integruje zachowania człowieka.

Motyw – (wg J. P. Guilford)- każdy określony wewnętrzny czynnik, lub stan, który prowadzi do rozpoczęcia i podtrzymania aktywności.

Wielu psychologów ten wewnętrzny stan określa...

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek  przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

a)  do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o...

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego

Wraz z przemianami zachodzącymi w szkolnictwie wyższym, w związku z umasowieniem tego wykształcenia, musiały także się zmienić studia psycho­logiczne. W latach, gdy psychologię kliniczną studiowała autorka, na roku bywało od dwudziestu do czterdziestu studentów. Studia były więc elitarne i każdy...

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego: Wiedza

Chodzi tu zarówno o posiadanie wiedzy o określonej zawartości treściowej, jak i formalnej strukturze. Długoletnie doświadczenie autorki - łączącej w toku kariery zawodowej badania naukowe, kształcenie akademickie i po­dyplomowe psychologów oraz lekarzy i przedstawicieli innych zawodów z własną praktyką...

Charakterystyka procesu kształcenia

Proces kształcenia (nauczania-uczenia się) jest systematycznym, planowym, zamierzonym i długotrwałym zbiorem ściśle ze sobą powiązanych dydaktycznych czynności nauczyciela i czynności uczniów. Może inicjować go nauczyciel, ale także uczeń (samokształcenie).

Proces złożony jest z czynności...

Istota zasad kształcenia

Zasady kształcenia to normy postępowania dydaktycznego, których przestrzeganie pozwala nauczycielowi zaznajomić uczniów z podstawami wiedzy, rozwijać zainteresowania i zdolności poznawcze oraz wdrażać do samokształcenia.

Co to są środki kształcenia?

ŚRODKI KSZTAŁCENIA

…poglądowość spełnia rolę pobudzającą do naśladownictwa...

Środki dydaktyczne - przedmioty, materiały i urządzenia umożliwiające usprawnianie procesu nauczania i uczenia się. Ułatwiają dokładniejsze poznanie rzeczywistości w sposób bezpośredni lub pośredni.

Wszelkie...

Operacjonalizacja celów kształcenia

Operacjonalizacja: - formułowanie celów edukacyjnych polega na ich operacjonalizacji

to przekształcanie celów z postaci ogólnej, zwięzłej, sugestywnej, ale mało konkretnej na postać operacyjną, czyli czynnościową, umożliwiającą zaobserwowanie określonego wyniku

Procedura operacjonalizacji celów...

Czynności nauczyciela oraz uczniów podczas pokazu jako metody kształcenia

Pokaz: to metoda kształcenia polegająca na kierowaniu obserwacją wybranych obiektów i procesów. Nauczyciel przygotowuje obserwację zachowań określonych osób lub prezentację środków dydaktycznych wybranego rodzaju, a następnie pomaga uczniom dostrzec najważniejsze właściwości tych obiektów.

Może...

Znaczenie i cele pracy domowej w procesie kształcenia

Praca domowa jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych dydaktycznych form organizacji procesu kształcenia na wszystkich szczeblach nauczania, szeroko stosowana zarówno w lekcji problemowej jak i lekcji podającej. Polega na obowiązkowym wykonywaniu w domu zajęć, które zleca uczniowi nauczyciela w toku...

Metody realizacji celów kształcenia

- kryteria doboru metod kształcenia 

Czynnikami determinującymi dobór metod nauczania w procesie dydaktycznym są: cele, treści, zadania dydaktyczne, wiek uczniów i kwalifikacje n-la. Nie znaczy to jednak, że poszczególne grupy metod lub pojedyncze metody należące do tych grup trzeba wiązać rygorystycznie...

Uczeń jako podmiot i partner w procesie kształcenia

W procesie dydaktyczno – wychowawczym uczeń jako podmiot w znacznym stopniu powinie decydować o treściach, metodach i wynikach kształcenia, oraz w pewnym stopniu winien ponosić odpowiedzialność za swoje postępy w nauce.

Postawa ta ma sprzyjać kształtowaniu jednostek samodzielnych i twórczych, umiejących...

Etymologia geneza i znaczenie nazwy „dydaktyka”, Dydaktyka ogólna, a dydaktyki szczegółowe. Przedmiot a zadania dydaktyki, Pojęcia dydaktyczne, Podział dydaktyki specjalnej, Cele kształcenia niepełnosprawnych i zasady rewalidacji, Cele nauczan

DYDAKTYKA SPECJALNA 1. Etymologia geneza i znaczenie nazwy ?dydaktyka?. Termin dydaktyka pochodzi od greckiego określenia didasco ? uczę w znaczeniu nauczam (kogoś), didascalos ? nauczyciel. Po raz pierwszy tego sformułowania użyto w XVII w. w Niemczech. Pierwotnie w XVII i XVIII w. dydaktykę traktowano (definiowano) jako sztukę nauczania, czyli przekazywania informacji, skupiających się na osobie nauczyciela i na tym, co robi. Nurt dydaktyki, który dominował w XVIII i XIX w.

Moim zdaniem najważniejszy problem pedagogiczny naszych czasów to pobudzanie motywacji do samodzielnego kształcenia i twórczości.

Wstęp Moim zdaniem jednym z najistotniejszych problemów pedagogicznych, z jakimi mieliśmy styczność, jest wzbudzanie w człowieku pragnienia do samodzielnego kształcenia się i tworzenie. Odnosi się to zarówno do dziecka, jak i dorosłego, który ukończył obowiązkową naukę szkolną zagwarantowaną przez państwo. Potrzebę samokształcenie wnosi w nasze życie obecna cywilizacja; w pracy ważna jest możliwość realizacji, wzbudzanie potrzeby posiadania zainteresowań i ...

Metody kształcenia Kupisiewicz

METODY NAUCZANIA Methodos to po grecku droga, sposób postępowania. Stąd też przez metodę nauczania będziemy rozumieć ,,sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający osiąganie celów kształcenia, inaczej mówiąc, wypróbowany układ czynności nauczycieli i uczniów realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów'" (Okoń). Klasyfikacja metod nauczania Poglądy dydaktyków na temat klasyfikacji metod nauczania są dość ...