Kształcenie wielostronne

- podstawy kształcenie wielostronnego: psychologiczne i dydaktyczne

Wielostronność nauczania wyraża się w stosowaniu różnorodnych form pracy uczniów i domaga się szerokiego wprowadzenia pracy grupowej do procesów uczenia się przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie.

„Wielostronne...

Jak rozumiesz pojęcia: kształcenie, nauczaniem uczenie się, samokształcenie?

A. kształcenie:

- to nauczanie i uczenie się

- jest organizowane w instytucjach wyższych np.: studia

- jest to działanie planowe, wielostronne, ukierunkowane na realizację określonych celów i wymagające  systematycznego i długotrwałego wysiłku

- rezultatem kształcenia jest wykształcenie, które...

Zasady kształcenia

ZASADY KSZTAŁCENIA Zasady to normy postępowania uznane za właściwe w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Zasady kształcenia to normy postępowania dydaktycznego, których przestrzeganie pozwala nauczycielowi zaznajomić uczniów z podstawami wiedzy, rozwijać zainteresowania i zdolności poznawcze oraz wdrażać do samokształcenia. 1. Zasada poglądowości – inaczej nazywana zasadą bezpośredniości. To najwcześniej sformułowana zasada. Wskazuje ona na konieczność ...

Kształcenie, Nauczanie

Rodzaje dydaktyk: 1. ogólna – to ogólna teoria kształcenia, obejmująca wszystkie przedmioty i szczeble pracy szkolnej; 2. szczegółowa – to tzw. metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, (rodzaje) np.: metodyka języka polskiego, metodyka biologii, metodyka historii. Rodzaje dydaktyki szczegółowej to: - metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, odnoszących się do przedmiotu; - szczeble kształcenia, czyli typy szkolnictwa np. dydaktyka nauczania początkowego,

Omów środki dydaktyczne pomocne w procesie kształcenia muzycznego dzieci

Najważniejszy okres umuzykalnienia dziecka to okres przedszkolny. Umuzykalnienie to nie tylko rozwój słuchu muzycznego, ale cały szereg zdolności i umiejętności wspomagający pełny rozwój dziecka. Umuzykalnienie to wrażliwość na dźwięk, poczucie rytmu, rozróżnianie nastrojów w muzyce, wrażliwość na tekst. Zajęcia są pretekstem do spotkań towarzyskich oraz miłego i twórczego spędzania wolnego czasu. Małe dzieci bardzo chętnie wykonują wszystkie polecenia i ...

Podręcznik jako niezbędny element procesu kształcenia

Wydawało się, że wkraczanie do szkolnictwa, nowej „techniki dydaktycznej” z jej nauczaniem programowym, maszynami dydaktycznymi, z bogatym wyposażeniem technicznym, z komputerami i nauczaniem obrazowym, odwróci uwagę społeczności oświatowej od podręcznika szkolnego. Tak się jednak nie stało. Obserwuje się za to zwiększone zainteresowanie podręcznikami określane odważnie przez niektórych nawet swego rodzaju szturmem podręcznikowym. O tym, że cywilizacja obrazu dotarła ...

Kształcenie zawodowe inwalidów

kształcenie zawodowe inwalidów; sy­stem kształcenia zawodowego, którego celem jest przygotowanie inwalidów do pracy. W Polsce przyjęto następu­jące zasady k. z. inwalidów: 1) wszyscy inwalidzi, którym stan zdrowia i inne warunki na to pozwalają, mogą korzy­stać z form kształcenia zawodowego...

PŁATNOŚCI NA UTRZYMANIE, KSZTAŁCENIE,ODBYWANIE PRAKTYKI

 

Płatności otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta lub praktykanta, który przebywa w jednym z krajów wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania praktyki i który ma (albo miał bezpośrednio przed przybyciem do tego państwa) miejsce zamieszkania w drugim - nie...

Konsekwencje postmodernistycznych rozwiązań dla naukowych i praktycznych zadań pedagogiki - PODSTAWOWE ZASADY PMDR W 5 OBSZARACH SYSTEMU KSZTAŁCENIA

Właściciel systemu oświatowego i instytucji oświatowych: wielość właścicieli instytucji oświatowych (demonopolizacja).

Pojedyncze instytucje oświatowe – same troszczą się o swój własny profil, nie są zobowiązane przez biurokrację do ujednolicania ofert.

Program kształcenia: nie ma...

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH

Sejm RP uchwalił l marca 2001 roku Ustawę o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, po ponad trzydziestu latach dyskusji i starań o prawne uregulowanie tego zawodu. Zdaniem M. Toeplitz-Winiewskiej jest to akt prawny, który reguluje w sposób całościowy problemy zawodu psychologa. Samorząd...

Proces kształcenia jako związek nauczania i uczenia się

Proces ten obejmuje wiele podporządkowanych wspólnemu celowi par aktów nauczania – uczenia się. Systematyczność, planowość, ukierunkowanie na wyniki, długotrwałość, instytucjonalność

Proces kształcenia można traktować jako zespół zdarzeń, po wpływem czynności nauczyciela i uczniów dokonuje się...

Proces kształcenia umiejętności

Ogniwa procesu kształcenia wg Okonia:

uświadamianie uczniom celów i zasad kształcenia

poznawanie nowych faktów

nabywanie pojęć

poznanie prawidłowości

Omówić zasady kształcenia wg. Cz. Kupisiewicza

Kupisiewicz wymienia pięć grup wymagań dotyczących treści kształcenia:

społeczne, zawodowe oraz kulturowe (zarówno obecne jak i przyszłe)

naukowe - dostosowanie treści do osiągniętego poziomu nauki oraz techniki

psychologiczne - dostosowanie treści do psychofizycznych możliwości...

Ideał wykształcenia jako czynnik ukierunkowujący kształcenie w świetle pedagogiki kultury

A) Ideał wykształcenia

Wyniki nauczania zależą w pierwszym rzędzie od tego, w jakim stopniu nasz wychowanek stał się pod jego wpływem całością duchową

Chcąc wychowywać całych ludzi, trzeba samemu być całym człowiekiemF.A. Wolf (stanowisko formalizmu pedagogicznego): ze względu na formalne...

Teorie doboru treści kształcenia, zależności pomiędzy celami a treściami kształcenia

Materializm dydaktyczny- twórca F.W.Doerpfeld. zasadniczym celem pracy, szkoły powinno być przekazanie uczniom jak największego zasobu wiadomości z możliwie różnych dziedzin nauki. Realizacja takiego programu zmusza nauczyciela do pośpiechu i powierzchowności pracy, a praca ucznia jest mało...

Realizacja zasad kształcenia w procesie lekcyjnym

- treści zasad nauczania i uczenia się 

treści zasad nauczania mają na celu poprawić zarówno jakość nauczania jak i uczenia się, a także ułatwić pracę nauczycielowi i uczniom. Uczniowie mają wiedzieć po co uczą się danych treści i umieć wykorzystać je w praktyce. Zasady uczą jak uczyć się...

Prawidłowość procesu kształcenia

- Czynności nauczyciela w procesie kształcenia:

- Zadaniem nauczyciela jest w równej mierze uczyć, co wychowywać

- nauczyciel musi pomagać uczniowi, lecz pomoc ta powinna być rozsądna, tak aby uczeń nie uzależnił się od pomocy nauczyciela

- Musi dbać o rozwój emocjonalny dziecka...

Na czym polega kształcenie wielostronne wg W. Okonia?

Przedmiotem kształcenia wielostronnego jest wszechstronny rozwój jednostki poddanej edukacji.

Trzy rodzaje aktywności:

Intelektualna – realizowana dwojako: przez przyswajanie i przez odkrywanie wiedzy.

Emocjonalna – przeżywanie wartości i ich wytwarzanie

Praktyczna – działanie przedmiotu...

Konspekt zajęć kształcenia zintegrowanego

Scenariusz zajęć przeprowadzonych w klasie III Ośrodek tematyczny: Na ratunek Ziemi. Temat dnia: Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce. Zapis w dzienniku: Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce. Ochrona roślin i zwierząt w Polsce. Cechy charakterystyczne zwierząt i roślin chronionych w Polsce. Zdania rozkazujące. Odmiana czasownika przez osoby, liczby i czasy. Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym w zakresie 100 000. Wykonywanie wiszących nietoperzy. Cele: ...

Kształcenie specjalne

kształcenie specjalne; dotyczy dzieci niepełnosprawnych fizycznie lub umy­słowo, wymagających specjalistycz­nych metod i technik kształcenia, podporządkowanych celowi, którym jest rewalidacja i resocjalizacja. K. s. odbywa się zarówno w szkołach i zakładach specjalnych, jak i w szko­łach masowych...