Integracja jako współczesna metoda wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych.

Kształcenie dzieci niepełnosprawnych traktowane jest obecnie jako integralna część systemu oświaty i wychowania. W związku z tym wybijąją się na czoło dwa charakterystyczne problemy jako przedmioty szczególnego zainteresowania współczesnych teoretyków i praktyków pedagogiki specjalnej. Są to: 1) zakres pedagogiki specjalnej; 2) integracyjny lub segregacyjny system kształcenia i zatrudnienia W ostatnim dziesięcioleciu obserwujemy duże zmiany, dotyczące zakresu ...

Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku - Słabości systemu kształcenia specjalnego

Mimo wyraźnego wzrostu liczbowego, przez co rozumiemy zarówno liczbę placówek specjalnych, zróżnicowane formy kształcenia niepełno­sprawnych i powołanie odpowiednich służb, a także ewidentny wzrost kwalifikowanej kadry w kształceniu specjalnym, odczuwa się niedosyt zmian jakościowych. Zaliczyć do nich...

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego: Umiejętności - kompetencje zawodowe

Jest to wiedza profesjonalna, którą zdobywa się nie tylko przez przy­swajanie informacji, ale głównie przez całościowe doświadczanie i uczenie się społeczne. W zajęciach typu warsztaty, ćwiczenia uczymy się - zgodnie z zasadami uczenia się społecznego - jakie konsekwencje mają nasze za­chowania i...

Podstawowe pojęcia dydaktyczne: nauczanie, uczenie się, kształcenie, samokształcenie

Uczenie się- OKOŃ jest procesem w toku którego- na podstawie doświadczenia, poznania i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają zmianom formy wcześniej nabyte. Jest ono rodzajem ludzkiej działalności, który w latach dzieciństwa i młodości uzyskuje przewagę nad innymi...

Omów zalety integracyjnych form wychowania i kształcenia dzieci niesłyszących

Celem integracji jako ruchu społecznego i edukacyjnego zarazem, jest przeciwdziałanie tendencjom segregacyjnym, izolacyjnym, nieakceptowania stygmatyzacji, nietolerancji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Integracja wyraża się w takim wzajemnym stosunku pełno i niepełnosprawnych, w którym respektowane są te same prawa i w których stwarzane są dla obu grup identyczne warunki maksymalnego, wszechstronnego rozwoju. Integracja pozwala więc osobie niepełnosprawnej być sobą ...

System kształcenia specjalnego

system kształcenia specjalnego; osobno zorganizowana sieć placówek szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych. Obecnie w tym systemie występuje tendencja kierowania tylko gjębiej upośledzonych do klas i szkół specjalnych. System częściowej integracji realizowany jest przez organizowanie klas specjalnych...

Rozwój personelu - Personel warto kształcić

Wg M. Kostery „przez kształcenie i rozwój personelu rozumiemy proces uzupełniania przez pracowników wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań na aktualnym stanowisku pracy oraz stwarzania możliwości dodatkowego rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji pod kątem awansu, przesunięcia lub zmiany...

Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących – surdopedagogika - Instytucje opieki i kształcenia osób z wadą słuchu

W zależności od wieku i etiologii osoby z wadą słuchu mają w Polsce zorganizowaną opiekę i kształcenie w placówkach podlegających Minister­stwu Zdrowia bądź Ministerstwu Edukacji Narodowej. W układzie tym fun­kcjonują:

a) Poradnie Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu lub...

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego: Przygotowanie osobiste do zawodu

(l) Problemy etyki zawodowej. Podstawą wszelkiego powodzenia zawo­dowego i rozwoju zawodu psychologa, w szczególności psychologa klinicz­nego są zinternalizowane normy ogólne i normy etyki zawodowej psycho­loga. Problem funkcjonowania norm nie jest, jak wiemy, tylko problemem wiedzy i nawyków -jest to problem...

System kształcenia multimedialnego

Kształcenie multimedialne – najczęściej przyjmuje się że jest to koncepcja realizacji procesu kształcenia lub samokształcenia polegająca na kompleksowym stosowaniu funkcjonalnie dobranych tradycyjnych i nowoczesnych środków dydaktycznych – mediów (W. Strykowski)

Komputer w edukacji – Proces nauczania –...

Problemy doboru i układu treści kształcenia

- wymagania stawiane treściom kształceniaKryteria doboru treści kształcenia w ujęciu W. Okonia:

1) Wymagania związane z osobą uczącą się i rozwijającą się pod wpływem edukacji – treści powinny być dostosowane do możliwości ucznia (fizycznych, społecznych, psychicznych); należy uwzględniać...

Jakie znasz zasady kształcenia? Podaj ich charakterystyki

Zasada kształcenia – to ogólne normy postępowania dydaktycznego nauczyciela i działalności uczniów wynikające z podstawowych prawidłowości procesu dydaktycznego, których przestrzeganie zapewni lepszą realizację zakładanych celów kształcenia ogólnego. Postępowanie dydaktyczne będzie skuteczne, jeśli...

Środki dydaktyczne w kształceniu ogólnym-dydaktyka ogólna

Środki dydaktyczne w kształceniu ogólnym (F. Bereźnicki) 1.Środki dydaktyczne- są to przedmioty, które dostarczają uczniom określonych bodźców sensorycznych oddziaływujących na ich wzrok, słuch, dotyk itp. (ławki, ksiązki, mapy, TV) ułatwiają im bezpośrednie i pośrednie poznawanie rzeczywistości. Najogólniej ujmując, można przyjąć, że środkami dydaktycznymi nazywamy zarówno przedmioty dostarczające bodźców zmysłowych, jak i urządzenia techniczne. Środki ...

Kształcenie pedagogów specjalnych w Polsce

kształcenie pedagogów specjalnych w Polsce; do 1958 r. odbywało się wyłącznie w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej (PIPS) w War­szawie. Wobec dynamicznego rozwoju szkolnictwa specjalnego i przyjęcia zasady posiadania przez wszystkich nauczycieli wyższego wykształcenia, nastąpiła zmiana w...

Pojęcia pedagogiczne - KSZTAŁCENIE

Ogół czynności i procesów umożliwiających ludziom poznanie przyrody, społeczeństwa i kultury, a zarazem uczestnictwo w ich przekształcaniu, jak również osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznych i umysłowych, zdolności i uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań, przekonań i...

Rozwój personelu - Zakres kształcenia

Najwięcej przedsiębiorstw kształci kadrę kierowniczą, dyrektorów, brygadzistów, pracowników administracyjnych.

Natomiast najczęściej w Stanach Zjednoczonych (które wiodą prym w nakładach przeznaczanych na kształcenie i dokształcanie swoich pracowników) personel jest szkolony i kształcony w...

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Cele kształcenia i profil psychologa klinicznego

Przemiany społeczne i wyzwania przyszłości sygnalizują, że rola zawodo­wa psychologa, także psychologa klinicznego, będzie się w najbliższym czasie stabilizowała (vide ustawa o zawodzie). Regułą jednak będzie to, że do tradycyjnych zadań jednostkowej diagnozy zdrowia i choroby oraz terapii trzeba...

Dokonaj charakterystyki pojęć kształcenie i wykształcenie

KSZTAŁCENIE

Rezultatem k. jest -> wykształcenie. Rozróżniamy k. ogólne, które sprzyja opanowaniu wiadomości i sprawności niezbędnych wszystkim obywatelom kraju, niezależnie od ich przyszłego zawodu, i k. specjalne, czyli zawodowe, zapewniające zdobycie kwalifikacji w zakresie jakiejś specjalności...

Jakie mamy zakresy celów kształcenia?

Cele kształcenia determinowane są przez warunki, w których się je urzeczywistnia, i przez środki, jakimi się dysponuje.

Cel główny kształcenia:

ZAPEWNIENIE UCZNIOM – ODPOWIEDNIO DO ICH MOŻLIWOŚCI – OPTYMALNEGO ROZWOJU INTELEKTUALNEGO.

Jest on realizowany łącznie z celami wychowania. Kształcenie...

Pojęcie celu kształcenia

Celem kształcenia ogólnego ściśle związanego z celami wychowania jest zapewnienie wszystkim uczniom optymalnego rozwoju intelektualnego. Chodzi tu o kształtowanie pełnej osobowości ucznia. Kształcenia ogólne rozpatrywane od strony rzeczowej, obejmuje 3 podstawowe cele. Pierwszy to opanowanie podstaw wiedzy...