Podział i charakterystyka celów kształcenia

Cele kształcenia to planowe, zamierzone i długotrwałe założenia dydaktyczne co do tego jak kształcić, jakie wartości wpajać i jakimi metodami.

Podział celów kształcenia:

cele rzeczowe (ogólne, odnoszące się do rzeczywistości):

cele kształcenia ogólnego

cele kształcenia zawodowego

cele...

DOROSŁY - KSZTAŁCENIE i WYCHOWANIE

Jako zjawisko masowe w zastosowaniu do d. pojawiło się z końcem XVIII w. (franc, fizjokratyzm, postulujący stanową oświatę wieśniaków) i rozwijało się w epoce napoleońskiej (np. szkółki żołnierskie w legionach pol.).

W Anglii pierwszą szkołę dla d. założyli 1798 kwakrzy w Nottingham; w XIX w...

Porównywanie systemów kształcenia wybranych państw.

PORÓWNANIE SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA WYBRANYCH PAŃSTW PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA I INTEGRACJA EUROPEJSKA WYKŁADY Oświata stoi w obliczu wielkiego wyzwania. Globalizacja warunków życia, wspólnota wielokulturowa oraz błyskawicznie postępujący rozwój gospodarczy i techniczny stawiają uczniom i nauczycielom na całym świecie nowe wymagania. 1. W POSZUKIWANIU NAJLEPSZEJ SZKOŁY – NA CZYM POLEGA FENOMEN SZWEDZKIEJ SZKOŁY? szkoła była od zawsze ulepszana, finansowanie ...

KSZTAŁCENIE SIĘ NOWOCZESNEJ KONCEPCJI NAUKI. Charakterystyka nowoczesności.

Nowoczesność – okres dużego rozwoju cywilizacji. MODERNIZM okres modernizmu XVI/XVII. Moment przełomowy to trzy wielkie rewolucje: • Rewolucje Francuska • Wojna Secesyjna, konstytucyjna Rewolucja Amerykańska, zbudowały podwaliny pod demokrację konstytucyjną, a także ramą nowoczesności stały się idee prawa i suwerenności • Rewolucja Przemysłowa w Anglii fundamenty ekonomiczne, nowy styl życia miejskiego pojawił się kapitalizm. Powstały dogodne warunki do rozwoju ...

Treści kształcenia

Cz. Kupysiewicz „ dydaktyka ogólna” Treść Kształcenia _ składa się na nią całokształt podstawowych wiadomości i umiejętności z dziedziny nauki , techniki kultury , sztuki oraz praktyki społecznej , przewidziany do opanowania przez uczniów pod czas ich pobytu w szkole . Do najważniejszych teorii doboru kształcenia zalicza się : 1. Materializm dydaktyczny – zwolennicy materializmu dydaktycznego uważali , że zasadniczym celem pracy szkoły powinno być przekazanie ...

Systemy kształcenia kadr dla turystyki

Przygotowanie do wykonywania zawodu w usługach turystycznych odbywa się dwoma zasadniczymi drogami. Pierwszą z nich jest instytucjonalne, profesjonalne nauczanie zawodu na różnych poziomach, w różnych zakresach i ukierunkowaniach. Drugi sposób zdobywania kierunkowych kwalifikacji zawodowych to kształcenie systemem kursowym niezależnie od posiadanych innych, wcześniejszych uprawnień zawodowych. Również doskonalenie zawodowe realizowane jest z reguły poprzez specjalistyczne ...

Pedagogiczne teorie doboru Treści kształcenia

Pedagogiczne teorie doboru Treści kształcenia Cz. Kupysiewicz „ dydaktyka ogólna” Treść Kształcenia _ składa się na nią całokształt podstawowych wiadomości i umiejętności z dziedziny nauki , techniki kultury , sztuki oraz praktyki społecznej , przewidziany do opanowania przez uczniów pod czas ich pobytu w szkole . Do najważniejszych teorii doboru kształcenia zalicza się : 1. Materializm dydaktyczny – zwolennicy materializmu dydaktycznego uważali , że ...

Dydaktyka, zadania dydaktyki, kształcenie się, uczenie się, samokształcenie, wykształcenie.

Dydaktyka – ([gr.]-‘didacticos’ – „pouczający”, ‘dasco’ – „uczeń”). Nie używamy wówczas terminu „dydaktyka”, zajmowano się metodami nauczania. W starożytności istniały 2 metody: - metoda sokratejska - składała się z 2 części. Pierwszą część nazywamy częścią erotematyczną lub naprowadzającą i polegała na tym, że teza która jest Sokratesa nie musi być prawdziwa. Druga częśc zwana pozytywną, położniczą lub akuszerską polegała na ...

Kształcenie pedagogów specjalnych

Kształcenie pedagogów specjalnych w Polsce trwa od 1922 r. W latach 1922 -1969 objęto nim osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne i kilku­letni staż pracy w szkolnictwie zwykłym, przy czym do 1956 r. na rocznych studiach, a w latach 1957 - 1969 w formie dwuletnich studiów. Przełomowym rokiem był 1970...

Jaką teorię doboru treści kształcenia opracował Wincenty Okoń?

Treści kształcenia

Realizacja celów kształcenia wymaga również zdefiniowania treści kształcenia, czyli całokształtu podstawowych wiadomości oraz umiejętności z zakresu różnych dziedzin, które są przewidziane do realizacji w trakcie procesu kształcenia. Treści zapisywane są w dokumentach, takich...

Treści kształcenia

- jedno- i wielowymiarowe koncepcje treści kształcenia

1.koncepcje”treściowo informacyjne”

2.koncepcje”czynnościowe”

3.koncepcje”funkcjonalne”

4.koncepcje”modelowe”

- teorie doboru treści kształcenia w aspekcie psychologicznym, socjologicznym i teoriopoznawczym 

1. Materializm dydaktyczny – zwolennicy...

Formy organizacji kształcenia "System klasowo-lekcyjny"

Formy organizacyjne kształcenia (Bereźnicki) *Formy organizacji kształcenia- o efektach pracy dydaktycznej decydują nie tylko stosowane przez nauczyciela metody i środki, ale również różnorodne rodzaje zajęć dydaktycznych, określane jako formy organizacji kształcenia *Proces kształcenia ? jest działaniem planowym i celowym, a ujęcie go w pewne ramy organizacyjne czyni bardziej skutecznym. Organizacja procesu kształcenia musi być ujmowana elastycznie w zależności od celów ...

Cele historycznego kształcenia w świetle praktyki szkolnej.

Temat: Cele historycznego kształcenia w świetle praktyki szkolnej. Na podstawie: J. Mazur, Cele historycznego kształcenia w świetle praktyki szkolnej. ?Wiadomości Historyczne? nr.2/1993. Lekcja w dzisiejszej organizacji nauczania jest centralną czynnością nauczyciela. Większość jego zajęć wiąże się z lekcjami w taki sposób, że albo przygotowuje się do nich albo zajęcia te są konsekwencją prowadzonych lekcji. Lekcje stanowią główną podstawę do wydawania opinii o ...

"Kształcenie charakteru" -recenzja książki Mariana Pirożyńskiego

Gdańsk 2005.09.29 Redemptorysta , Ojciec Marian Pirożyński urodził się w Lublinie w 1899r. Jako młody i pełny temperamentu młodzieniec, związał się z Redemptorystami, gidze razem z nimi podjął się głoszenia misji ludowych w Warszawie. W podziękowaniu za poświecenie się Ojczyźnie i stolicy, utytułowano go swoim patronem. Ojciec Marian Pirożyński oddawał się nie tylko sprawom kościelnym, ale także sprawom pisania szczególnie dla młodzieży. W latach ...

Cele kształcenia Niemierko

2. Cele kształcenia - cele kształcenia w reformującej się szkole Polskiej - Taksomania celów edukacyjnych a). procedura operacjonalizacji edukacyjnych celów ogólnych b). możliwości i ograniczenia operacjonalizacji celów (sztuka nauczania Niemierko) Cele kształcenia - określamy jako zamierzone właściwości uczniów pod względem emocjonalno-motywacyjnym i poznawczym. Prawidłowo sformułowane, odnoszą się zawsze bezpośrednio do uczniów, do ich właściwości, tj. do ...

Andragogika - Koncepcja kształcenia ustawicznego E. Faure’a

Koncepcja kształcenia ustawicznego Edgarda Foure

Edgar Faure, szef UNESCO (Międzynarodowa Organizacja zajmująca się edukacją) przygotował raport pt. „Uczyć się, aby żyć”.

Edukacja stanowi ten rodzaj aktywności ludzkiej, że podejmowana jest nie tylko w celu przekazywania i kształcenia umiejętności...

Andragogika - Treści kształcenia ludzi dorosłych

Czas transformacji ustrojowej narzuca zupełnie inny model kształcenia.

Wyznacznikiem, podstawa zmian ustrojowych jest proces demokratyzacji, który ogarnia cały , to uruchomienie procedur demokratycznych, polegających na możliwości wyboru swych reprezentantów, ma być to możliwie świadomy wybór, czyli taki...

Teorie doboru treści kształcenia i przedstawiciele

Do najważniejszych teorii doboru kształcenia zalicza się :

1. Materializm dydaktyczny – zwolennicy materializmu dydaktycznego uważali , że zasadniczym celem pracy szkoły powinno być przekazanie uczniom jak największego zasobu wiadomości z możliwie różnych dziedzin nauki .

2. Formalizm dydaktyczny –...

Co to są cele kształcenia?

Nauka o celach to teleologia; cele kształcenia to z góry założone pewne stany rzeczy (zdarzeń), które zamierzamy osiągać w trakcie procesu kształcenia; według W. Okonia cele kształcenia to świadomie założone efekty, które chcemy uzyskać w wyniku kształcenia.

Cele kształcenia posiadają następujące...

Co to jest metoda kształcenia?

Metoda (z gr. methodos) oznacza drogę, sposób postępowania. Opierając się na znaczeniu tego terminu sformułowano wiele definicji metod nauczania. Metody te nazywane są także metodami kształcenia, a w metodyce amerykańskiej używa się określeń: strategia nauczania, styl lub model pracy z uczniami...