Kształcenie

Czytaj Dalej

Nauczanie i kształcenie - analiza pojęć

"Nauczanie i kształcenie - analiza pojęć" Nauczanie i kształcenie to dwa spośród wielu pojęć pedagogicznych.Mają one ze sobą wiele wspólnego,ale posiadają także kilka zasadniczych różnic.Pierwsze z tych pojęć jest jasne i łatwe do zanalizowania,drugie zaś jest rozległe i trudne w nadaniu jednoznaczności. Nauczanie jest to planowa i systematyczna praca nauczyciela z uczniami mająca na celu wywołaie pożądanych trwałych zmian w ich postępowaniu,dyspozycjach i ...

Kształcenie

Rola kształcenia w życiu człowieka

Jeżeli życie człowieka przedstawilibyśmy w postaci graniastosłupa to jedną z jego podstaw byłoby ustawiczne kształcenie. Od momentu poczęcia do śmierci graniastosłup rozwija się, nabiera coraz to nowe kształty, których ewolucja jest następstwem, miedzy innymi...

Pedagogika pracy-kształcenie ustawiczne doroslych

RECENZJA: „KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH W OKRESIE ICH AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” Temat recenzji zawiera się w książce Zygmunta Wiatrowskiego pt. „Podsatwy pedagogiki pracy” AB, wydanie2005.r ISBN: 83-7096-524-5 Format: B4, 531 stron Książka ta adresowana jest przede wszystkim do studentów pedagogiki pracy i specjalności pokrewnych z bloku orientacji, poradnictwa, i doradztwa zawodowego. Podręcznik trafia również do innych odbiorców w sferze oddziaływań ...

Jaką rolę pełni kształcenie ustawiczne w rozwoju zawodowym człowieka.

Kształcenie ustawiczne oznacza stan uczenia, się, który trwa od narodzin człowieka do kresu jego istnienia, proces dynamiczny, nieprzerwany. Kształcenie ustawiczne jest równocześnie ideą, procesem i zasadą. Stawia ona w centrum swego zainteresowania człowieka. Istotą kształcenia ustawicznego jest intencjonalne, planowe i racjonalne oddziaływanie na rozwój człowieka na każdym etapie jego życia. Ma to być taki kierunek rozwoju, by w sposób optymalny umożliwiał kształceniu ...

Kształcenie nauczycieli i jego znaczenie dla funkcjonowania systemów oświatowych

Aby dokładnie zrozumieć istotę tematu podjętej przeze mnie pracy należy rozpocząć od określenia samego terminu kształcenia, którym będę się posługiwać podczas pisania. Kształcenie to ogół świadomie organizowanych czynności i procesów umożliwiających ludziom uzyskanie wiedzy i orientacji w otaczającej rzeczywistości społecznej. Zmierza ono do możliwie wszechstronnego rozwoju osobowości, kształtowania określonych uzdolnień, zainteresowań i ogólnej sprawności ...

Recenzja książki: "Kształcenie w szkole wyższej" Kruszewski

Książka Krzysztofa Kruszewskiego Kształcenie w szkole wyższej z roku 1988 jest już trzecim wydaniem, zmienionym. Książka zawiera, na wstępie, przedmowę autora, w której to podaje „trzy powody zobowiązujące do udzielenia Czytelnikowi wyjaśnień” : na jakiej podstawie autor uważa, że może i ma uprawnienia do tego, by doradzać? Czy napisał książkę na tyle wyczerpującą, by mogła uchodzić za podręcznik? Dlaczego uznał, ze wolno ograniczyć się tylko do ...

Kształcenie się dorosłych

KSZTAŁCENIE SIĘ DOROSŁYCH - PRZYMUS CZY WOLNY WYBÓR? 1. Geneza, cele i funkcje edukacji dorosłych. Pod pojęciem „edukacja dorosłych” lub równoważnie używanym w naszym kraju terminem „oświata dorosłych” rozumieć będziemy „całokształt formalnych i nieformalnych procesów kształcenia, stanowiących przedłużenie lub uzupełnienie wykształcenia nabytego w szkołach, jak również kształcenie praktyczne, któremu dorośli zawdzięczają rozwój umiejętności,

Możliwość kształcenia i rozwoju zawodowego młodzieży po wstapieniu Polski do Unii Europejskiej.

MOŻLIWOŚĆ KSZTAŁCENIA I ROZWOJU ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Sukces integracji europejskiej zależeć będzie w dużej mierze od powodzenia wychowania nowej generacji Europejczyków w duchu wspólnoty, współpracy i poszanowania odmienności. Wszystko wskazuje na to, że po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej najwięcej zyskamy w dziedzinie edukacji. Edukacja europejska służy kilku celom: 1. Wzajemnemu poznawaniu się ...

Kształcenie pracowników

Kształcenie i rozwój personelu sprzyja:

-    poszerzeniu horyzontów pracownika, rozwijaniu jego cech osobowości, takich jak innowacyjność i przedsiębiorczość;

-    zaspokojeniu potrzeby samorealizacji pracownika (forma wynagrodzenia).

Kształcenie i rozwój personelu, jako procesy, są coraz bardziej...

Media jako niezbędny element procesu kształcenia

Pojęcie mediów Do podstawowych składników procesu kształcenia współczesna dydaktyka zalicza: nauczycieli, uczniów, treści kształcenia oraz środowisko materialne kształcenia. W praktyce szkolnej środowisko to tworzy wyposażenie szkoły, bogactwo różnorodnych tradycyjnych i nowoczesnych środków dydaktycznych, zwanych dzisiaj coraz powszechniej mediami. Media stanowią niezbędny element dobrze zorganizowanego procesu kształcenia. Nauczanie i uczenie się oparte na ...

Technologia Kształcenia w Wyższej Uczelni - K.Pająk

Kazimierz Pająk TECHNOLOGIA KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ UCZELNI WSTĘP Polepszenie poziomu edukacji – ta myśl stała się inspiracją do napisania przez Kazimierza Pająka książki/podręcznika pod tytułem: „ Technologia kształcenia w wyższej uczelni”. Jest ona adresowana do studentów rozpoczynających naukę, w szczególności studiujących zaocznie i eksternistycznie. Ukazano w niej wpływ zmian cywilizacyjnych na edukację dorosłych, współczesne cele, zadania oraz ...

Andragogika - Idea kształcenia ustawicznego – geneza i przedstawiciele

Demokratyzacja życia społeczno politycznego i urynkowienie gospodarki wymusiły na polskiej praktyce szereg zmian:

- powstało mnóstwo szkół wyższych, także prywatne

- powstało dużo przedszkoli

- powstał rynek edukacyjny, oraz konkurencja na tym rynku

W wyniku umasowienia na poziomie wyższym...

Geneza i istota kształcenia zintegrowanego. Psychopedagogiczne podstawy zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Planowanie pracy w systemie kształcenia zintegrowanego.

Integracja- to zespolenie się scalenie, tworzenie całości z części, wytwarzanie całości z drobnych odpowiednio części. W przypadku edukacji- to sposób nauczania mający na celu pokazywanie związków między wszystkimi przedmiotami oraz ukazywanie nauki jako całości. Reforma systemu edukacji narodowej została podyktowana „duchem czasów” w których edukacja się odbywa. Wiek XXI przynosi ze sobą ogrom informacji i ich błyskawiczne docieranie do odbiorcy. W tej sytuacji nie ...

Opracowane zagadnienia z teori kształcenia WSP TWP

Teoria Kształcenia 1 DYDAKTYKA OGÓLNA JAKO DYSYPLINA NAUKOWA Istota Dydaktyka- gr. Didasco ozn. uczę, nauczam, został użyty po raz pierwszy w Niemczech w XVII w. Dydaktyka ogólna- nauka o kształceniu i samokształceniu; należy do nauk teoretycznych i praktycznych; pokazuje również określone wskazówki praktyczne dla procesu kształcenia (nauczyciel, wychowawca); należy do rodziny nauk pedagogicznych. Jest to nauka o nauczaniu i uczeniu się. Jest systemem poprawnie ...

Rola poradnictwa zawodowego w procesie kształcenia ponadgimnazjalnego

Problem poradnictwa zawodowego stał się w Polsce, szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu, ważnym elementem polityki edukacyjnej i polityki rynku pracy. Złożyło się na to wiele przyczyn. Pojawiające się zjawisko bezrobocia wymuszało od instytucji rynku pracy zarówno tworzenia od podstaw systemu placówek poradnictwa zawodowego funkcjonującego w warunkach gospodarki rynkowej, jak i kształcenia specjalistów w tej dziedzinie. Także system edukacji zgłaszał zapotrzebowanie na ...

Jaką rolę pełni kształcenie ustawiczne w rozwoju zawodowym człowieka?

Kształcenie ustawiczne (ang. lifelong learning) - jest procesem stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym w ciągu całego jej życia. Kształcenie ustawiczne jest ideą edukacyjną o głęboko humanistycznym charakterze, gdzie w centrum zainteresowania stawia człowieka, który w imię jego dobra i pomyślności stwarza optymalne możliwości całożyciowego uczenia się i kształcenia. Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych ...

Rola nauczyciela w kształceniu zintegrowanym

Pracę nauczyciela w klasach I- III określa się jako wielostronną działalność dydaktyczno-wychowawczą ukierunkowaną na osiągnięcie celów społecznych i osobowościowych, formułowanych dla tego szczebla kształcenia na tle zadań szkoły podstawowej. Jest to, zatem spojrzenie na praktykę nauczania zintegrowanego, ale obok tego jest drugie spojrzenie jako na teorię kształcenia i wychowania, która oświetla i uzasadnia drogi postępowania, by móc przeprowadzić dziecko ...

DZIECKO - WYCHOWANIE i KSZTAŁCENIE

Polegają na oddziaływaniach zamierzonych (zgodnie z ideałem wychowawczym) i nie zamierzonych, bezpośrednich i pośrednich środowiska spo-łeczno-kulturowego (rodzinnego i pozarodzinnego) oraz biogeograficznego — modyfikujących sferę biotyczną (m.in. aparat koordynacyjno-regulacyjny, aparat ruchu) i psych...

Siedem ogniw procesu kształcenia

Modele kształcenia na przestrzeni wieków: -eksponowana rola nauczyciela (guru), encyklopedyzm; -Dewey- najważniejszy uczeń, nauczyciel to obserwator, zbyt pełen luz; -uczeń = nauczyciel; W nowoczesnym systemie kształcenia czynności nauczyciela i uczniów tworzą zintegrowaną całość- przy zachowaniu kierowniczej roli nauczyciela oraz aktywnego i samodzielnego udziału uczniów. Okoń zaobserwował wspólne elementy procesu kształcenia. Cechy nowoczesnego modelu kształcenia ...

Rozwój personelu - Formy kształcenia

Należy wybrać formę i metodę realizacji całego projektu.

Możemy mówić o dwóch głównych formach kształcenia i rozwoju przez przedsiębiorstwo:

Kształcenie internistyczne - czyli "wewnątrz przedsiębiorstwa, na przykład przyuczenie do wykonywania pracy na stanowisku pracy, kursy prowadzone przez...