Krzyże

Krzyże

Czytaj Dalej

Znak krzyża

Krzyż jest świętym znakiem odkupienia; znakiem tym Kościół rozpoczyna wszelkie czynności, błogosławi nim i poświęca. Dlatego też wśród symboli chrześcijańskich przysługuje mu naczelne miejsce.

Ukrzyżowanie było najbardziej okrutną i haniebną karą śmierci stosowaną przez Rzymian...

KRZYŻ

Motyw ornamentalny i znak symboliczny znany Większości kultur od zamierzchłych czasów. Używany w Kartaginie w celach dekoracyjnych. Krzyże runiczne stawiali na granicach posiadłości Skandynawowie; wznoszono je na grobach królów i bohaterów. Cicero donosi (De dmnatione, 2, 27 i 80,81), że laski augurów...

LEGENDA NA DZIEŃ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Święto Podwyższenia [inaczej - i słuszniej - powrotu] Krzyża św. obchodzi Kościół na pamiątkę odzyskania jego relikwij, wywiezionych przez Persów w r. 614 po zdobyciu Jerozolimy, a rewindykowanych po zwycięskiej wojnie przez cesarza Herakliusza w r. 629. Opowiadanie na dzień tego święta u Jakuba...

ADORACJA KRZYŻA

Obrzęd wchodzący w skład liturgii wielkopiątkowej, obejmujący uroczyste wniesienie, odsłonięcie i uczczenie krzyża (Mszał rzymski, P 1968, 214-220).

A.k. wywodzi się z Jerozolimy, gdzie od IV w., wg —> Eterii, (CSEL 39, 88) w kościele Grobu Pańskiego pielgrzymi uroczyście czcili w Wielki Piątek...

DRZEWO KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Drzewo ukrzyżowania Jezusa Chrystusa i jego zbawczej śmierci (-» krzyż) jako najważniejsze narzędzie męki Pańskiej, czczone od IV w. w postaci -> relikwii.

Kult relikwii d.k.ś. zapoczątkowany został ich ekspozycją w Jerozolimie 13 i 14 LX 335 przy poświęceniu bazyliki Grobu Chrystusa (-> Anastasis), a...

Krzyż

Jeden z symboli najbardziej rozpowszechnionych i najstarszych. Podobnie jak kwadrat, ma on udział w symbolice liczby cztery (jeśli wychodzi się z jego czterech zewnętrznych punktów); tak stał się np. symbolem czterech stron świata. Natomiast w Chinach wiązano go — uwzględniając jego punkt środkowy — z...

BÓLE KRZYŻA

W bólach krzyża, u dziewczynek i kobiet w wieku starszym, różne czynniki przyczynowe mogą odgrywać pewną rolę. Rozróżniamy:

1.    Bóle krzyża uwarunkowane statycznie, np. przy słabej budowie ciała szczególnie w obrębie miednicy i kręgosłupa, w stanie ciąży i związanych z nią zmian w postawie...

Polski Czerwony Krzyż

1. LOKALIZACJA PLACÓWKI: Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy, Ul. Mickiewicza 2 64-100 Leszno 2. CELE DZIAŁANIA PLACÓWKI: Polski Czerwony Krzyż to organizacja pożytku publicznego. Organizacja powstała 18 stycznia 1919 jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, od 1927 r nosi nazwę „Polski Czerwony Krzyż” i posługuje się skrótem „PCK”. Polski Czerwony Krzyż działa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu. PCK posiada ...

Święty Krzyż

Łysiec (Łysa Góra), na której stoi klasztor świętokrzyski, stanowi wsch. skraj Łysogór. Ośrodek kultu pogańskiego. Na przełomie X-XI w. na skalistym szczycie, wewnątrz kultowego wału kamiennego, powstał kościół Trójcy Przenajświętszej, a za panowania Bolesława Krzywoustego, kla­sztor Benedyktynów...

Leżenie krzyżem i uklęknięcie

Leżenie krzyżem to rzucenie się twarzą na ziemię, rozpostarcie na ziemi ciała. W formie bardziej umiarkowanej polega ono na uklęknięciu na ziemi z równoczesnym i tak głębokim skłonieniem tułowia, żeby czoło mogło dotknąć ziemi albo można było ucałować stopę osoby, której oddaje się...

Krzyż

(z łac. “crux” po przemianach fonetycznych przez staroczeskie “kriż”). Charakterystyczny dla chrześcijan znak, będący świadectwem śmierci Chrystusa dla naszego zbawienia. Św. Paweł posłużył się nim, żeby streścić to, co było istotne w jego orędziu (1 Kor 1, 17-18). Znak krzyża.

Święto...

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako zasługa

Także to pojęcie wywodzi się z refleksji teologicznej. Wyraża ono, że przez swoją śmierć Chrystus nie tylko naprawia naruszony porządek, ale `wysługuje' sobie zmartwychwstanie, a nam odkupienie. Wskazuje zatem, z jednej strony na związek między Chrystusowym oddaniem życia, a darem życia dla nas (ze...

Rozwój historyczny prawa wojennego - Organizacje Czerwonego Krzyża

Konwencje genewskie wymieniają Międzynarodwy Komitet Czerwonego Krzyża jako bezstronną organizacje humanitarną,która może świadczyć usługi stronom konfliktu.MKCK powstał w 1863 i składa się wyłącznie z obywateli szwajcarskich.Działa jako centrum informacji o jeńcach,internowanych oraz zaginionych...

Bóle krzyża u kobiet

Dawniej często słyszało się opinię, że bóle krzyża to dolegliwość typowo kobieca. Dziś jednak znacznie częściej cierpią z tego powodu mężczyźni. Przyczyną bólów Ból krzyża - męska krzyża u kobiet - tak samo jak u mężczyzn - są w prze- sprawa ważającej liczbie uszkodzenia dysków. Idzie tu...

Misterium Paschalne Chrystusa: Męka i śmierć na Krzyżu

Zmartwychwstanie, jako `powstanie z martwych' odsyła nas do śmierci na krzyżu. Śmierć i zmartwychwstanie stanowią jedno Misterium Paschalne Chrystusa,w którym dokonało się nasze zbawienie. Chrystus uwielbiony, to ten sam, który w łonie Maryi Dziewicy stał się człowiekiem, był ukrzyżowany pod...

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako ofiara

Jest to kategoria bardzo często spotykana w NT. Śmierć Chrystusa ukazywana jest szczególnie jako: ofiara przymierza: por. nade wszystko teksty ustanowienia Eucharystii: Mk 14,24; Mt 26,28; Łk 22,20; 1Kor 11,25); ofiara wynagradzająca: (szczególnie Hbr; 1J 2,2; 4,10); całopalenie: (Ef 5,2); ofiara Sługi...

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako odkupienie (okup)

Również i to pojęcie sięga swymi korzeniami ST, a szczególnie wydarzenia Wyjścia: wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej, dokonanego przez Boga, który w ten właśnie sposób objawia się jako prawdziwy odkupiciel swego ludu. Wskazują na to słowa Wj 6,6-7: „Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z...

BRACIA KRZYŻA CHRYSTUSOWEGO, Ordo Sanctae Crucis (Crucigeri)

Zakon -» kanoników regularnych zał. w Leodiumna pocz. Xni w., szerzący kult męki i krzyża Chrystusowego.Stanowią wspólnotę związaną genetycznie z ruchem kanoniczymi kultem krzyża Chrystusowego, ożywionym szczególniew czasie krucjat.

Pierwszą wspólnotę, złożoną z 5 kapłanów, zorganizował 1211w...

Święty Jan od Krzyża

Św. Jan od Krzyża, zakonnik, kapłan, doktor Kościoła (1542 - 1591). Jan de Yepes urodził się w Fontiveroskoło Avili. Po śmierci ojca pracował zarobkowo jako krawiec, tkacz, pielęgniarz. Mając 21 lat wstąpiłdo karmelitów. Podczas studiów w Salamance otrzymał święcenia kapłańskie (1566)...

Znaki krzyża i gest błogosławieństwa

Prastarym zwyczajem chrześcijan, do którego niejednokrotnie zachęcali wiernych już nauczyciele Kościoła najwcześniejszego okresu, było kreślenie znaku krzyża na osobach, przedmiotach i sobie samym. Ten znak zbawienia towarzyszył, od chwili powstania ze snu do momentu udania się na spoczynek nocny...