Przedstaw zasady wyznaczania gałęziowej oraz rynkowej krzywej popytu na czynnik wytwórczy

uzyskuje się przez horyzontalne zsumowanie krzywych popytu wszystkich gałęzi wytwarzania, które korzystają z jego usług. Krzywa popytu gałęzi charakteryzuje się mniejszym stopniem elastyczności niż krzywe WPK indywidualnych przedsiębiorstw.

Analiza krzywych uczenia się – prawo ćwiczenia

Najszybciej uczymy się w początkowym okresie uczenia, potem krzywa się stabilizuje, w miarę czasu, czy zwiększenia ilości prób powtarzania, nic już istotnego się nie dzieje, krzywa się stabilizuje.

Monetarystyczna interpretacja inflacji a krzywa Phillipsa

Krzywa Phillipsa dowodzi ze wyższej stopie inflacji towarzyszy niższa stopa bezrobocia, sugeruje to że możemy wybrać niższe bezrobocie za cenę wyższej inflacji lub odwrotnie.

Neomonetarystyczna interpretacja krzywej Philipsa

Interpretacja krzywej B : Rząd uznaje, że 5% stopa bezrobocia jest wysoka. Przejście do tego punktu na krzywej Phillipsa jest jednak chwilowe, gdyż wzrost ilości pieniądza w obiegu wywołuje wzrost cen.

METODY SZACOWANIA KRZYWEJ POPYTU

"* Bennett i Wilkinson stosowali metodę szacowania krzywej popytu w sklepie. Ekonomiści uwzględniają raczej wpływ pozacenowych czynników na popyt jako przesunięcia krzywej popy tu.

Krzywa popytu inwestycyjnego

Nachylenie krzywej popytu inwestycyjnego będzie zależało od długości życia dobra kapitałowego. Im dłuższy będzie ten okres tym bardziej podatna zrobi się opłacalność tej inwestycji na zmiany stopy procentowej, a tym samym tym mniejsze nachylenie krzywej popytu inwestycyjnego.

Czy istnieje różnica pomiędzy rynkowymi a gałęziowymi krzywymi podaży usług ziemi i kapitału

W długim okresie krzywa podaży kapitału jest rosnącą funkcją stawki najmu ,natomiast gałęziowa krzywa podaży będzie podobna do rynkowej , a tym samym wielkość dostarczanego kapitału będzie dodatnio skorelowana z wysokością wymaganej stawki najmu.

Co to jest typowa krzywa popytu i typowa krzywa podaży?

Typowe krzywe popytu i podaży odpowiadają prawom popytu i podaży. Wyznaczone dla nich krzywe popytu i podaży będą miały zatem nachylenie dość nietypowe.

Jakie właściwości ma krzywa obojętności?

Krzywe obojętności oddalające się w prawo od układu współrzędnych wyznaczają koszyki dóbr bardziej preferowane przez konsumenta. Krzywe obojętności nie mogą się przecinać.

Porównaj kształt krzywej obojętności dla dóbr substytucyjnych, doskonale substytucyjnych, doskonale komplementarnych

  Krzywa obojętności dla dóbr substytucyjnych jest wypukła względem początku układu współrzędnych (malejąca marginalna stopa substytucji), dla dóbr doskonale substytucyjnych krzywa obojętności przyjmuje kształt linii o stałym nachyleniu (marginalna stopa substytucji jest stała), a dla dóbr komplementarnych krzywa obojętności ma kształt litery L (marginalna stopa substytucji wynosi zero).

Jak na podstawie krzywej dochód - konsumpcja można wyznaczyć krzywe Engla dla dóbr: podstawowego, luksusowego i podrzędnego?

  Krzywe Engla wyznacza się analizując stosunek wzrostu ilości nabywanej danego dobra do wzrostu dochodu, co przedstawia krzywa dochód konsumpcja.

Jak na podstawie znajomości przebiegu krzywych kosztu całkowitego, zmiennego i stałego można wyznaczyć opowiadające im krzywe kosztów przeciętnych?

Przeciętny koszt stały jest sumą przeciętnego kosztu zmiennego i przeciętnego kosztu stałego i będzie zbliżał się asymptotycznie do krzywej przeciętnego kosztu zmiennego, tak jak przeciętny koszt stały zbliża się asymptotycznie do zera.

KRZYWY

Krzywa Wieża zob. Krzywe zwierciadło w pewien sposób wygięte, zdeformowane, odbijające postacie ludzkie w kształtach groteskowo zniekształconych, karykaturalnie wypaczonych; przen.

KRZYWA DEPRESji

KRZYWA DEPRESji — powierzchnia zwierciadławody, prostopadła do osi cieku odwadniającego;zwierciadło wody gruntowej w tereniezajmuje zasadniczo położenie poziome,gdy woda gruntowa odpływa do rowów odwadniających,powierzchnia jej zwierciadła makształt krzywej (krzywa depresji), najniższypunkt jej znajduje się na dnie rowu, a najwyższyna górnej jego krawędzi.

Krzywa podaży globalnej AS

  Krzywa podaży globalnej AS - obrazuje wielkość produkcji, którą przy każdej cenie przedsiębiorstwa są skłonne wytworzyć. Wielkość produkcji nie zależy zatem od cen, a krzywa podaży globalnej przebiega pionowo na poziomie produkcji potencjalnej.

Co przedstawia długookresowa krzywa kosztów przeciętnych i jakie jest jej znaczenie dla producenta?

Idąc od lewej strony aż do momentu gdy krzywa kosztu długookresowa osiąga minimum mamy do czynienia z przychodami skali, po przekroczeniu tego punktu borykamy się z nie korzyściami skali .

Od czego zależy nieliniowy przebieg krzywych kosztu całkowitego w krótkim okresie?

Bezpośrednio wyraża się to w przebiegu krzywej kosztu marginalnego, odwrotnej względem krzywej produktu marginalnego.

Jakie czynniki zewnętrzne powodują zmianę kosztów w krótkim okresie i przesunięcie krzywych kosztów?

Jeżeli podniesienie poziomu kosztów spowodowane jest zmianą dotyczącą stałych czynników produkcji to w górę przesuną się krzywe AFC i AC.

Krzywa Gaussa

krzywa Gaussa; krzywa dzwonowa; stanowi wykres ilustrujący normalny rozkład liczebności w wynikach badań.

Krzywa progowa słuchu

krzywa progowa słuchu; wykres spo­rządzany podczas badania audiometry­cznego na podstawie dwóch para­metrów, a mianowicie częstotliwości tonu oraz jego natężenia. Istnieją krzywe p.