Krzywa IS

Im bardziej zagregowany popyt wrażliwy jest na zmianę stopy procentowej - współczynnik nachylenie krzywej IS maleje - tym bardziej płaska jest krzywa IS.

Krzywa możliwości produkcyjnych

300px Wypukła krzywa możliwości produkcyjnych 300px Liniowa krzywa możliwości produkcyjnych Analiza wykresów Krzywa możliwości produkcyjnych oddziela od siebie dwa zbiory - kombinacji nieefektywnych, ale osiągalnych (pod krzywą) i kombinacji nieosiągalnych (nad krzywą).

Krzywa Phillipsa

Charakterysytka Krzywa philipsa (Phillips Curve) jest to krzywa opisująca zależność między stopą inflacji a stopą bezrobocia. Jeżeli któryś z tych czynników wzrośnie (stopa inflacji lub stopa bezrobocia) to krzywa ta przesunie się w prawo i w górę.

Krzywa możliwości produkcyjnych

Krzywa ilustruje problem substytucyjności – więcej jednego dobra za cenę zmniejszenia ilości drugiego.

Krzywa LM

Krzywa LM W układzie współrzędnych na osi odciętych odkłada się dochód (Y) a na osi rzędnych stopę procentową (r) Krzywa LM ma nachylenie dodatnie. </div> Wzrost/spadek realnej podaży pieniądza powoduje przesunięcie krzywej LM w prawo/lewo.

Krzywa Philipsa

Krzywa, która najlepiej pasowała do otrzymanych punktów, stała się znana jako krzywa Philipsa. Interpretacja krzywej Philipsa Krzywa Philipsa jest wypuka do początku układu współrzędnych.

Krzywa obojętności

Właściwości krzywych obojętności mają nachylenie ujemne, mają kształt paraboli wygiętej w stronę układu współrzędnych stają się bardziej płaskie w miarę przesuwania się po nich w prawo, krzywe obojętności reprezentujące wyróżnione poziomy konsumenta|preferencji nie mogą się przecinać (H.

Krzywa podaży

W odróżnieniu od opadającej krzywej popytu, krzywa podaży rośnie ku prawej stronie. Odwrotnie jest przy przesunięciu krzywej podaży w prawo. Krzywa podaży Bibliografia: D.

Gusty konsumentów – krzywe obojętności

Każdy punkt położony na wyższej krzywej obojętności jest lepszy od punktów leżących na niższej krzywej.

Krzywa podaży pracy

Natomiast zmiana któregokolwiek z trzech wymienionych powyżej czynników wpłynie na przesunięcie całej krzywej podaży pracy. (2) Przesunięcie_krzywej_podaży.

Analiza krzywej doświadczenia

Krzywa doświadczeń jest często określana wskaźnikiem procentowym, który oznacza tempo, w jakim maleje koszt jednostkowy przy podwojeniu się produkcji sku­mulowanej.

Krzywa Tornquista

2 Krzywa Tornquista II rodzaju <math>f(x)= \mathit a \cdot\frac {x-c}{x+b}</math>, gdzie <math>\quad x>c, \quad a>0,\quad b>0, \quad c>0</math> <math>f(x)</math> - wydatki na dane dobro <math> x </math> - dochody lub wydatki ogółem gospodarstw domowych Krzywa Tornquista III rodzaju Tornquista III rodzaju.

Krzywa zapamiętywania

z poziomu fragmentu początkowego można wnioskować, czy materiał zapamiętywany jest dla osoby badanej nowy; stromość wzrostu krzywej wypukłej lub spadek krzywej wklęsłej obrazuje szybkość uczenia się; nicrcgularność wzrostu bądź spadku wskazuje na wpływ czynników ubocznych w okresie zapamiętywania; kształt końcowego fragmentu krzywej wskazuje, czy u osoby badanej nastąpiła już stabilizacja osiągnięć odpowiednio do jej zdolności i do ...

Co oznacza przesuwanie się wzdłuż krzywej popytu (lub podaży), a co przesuwanie się krzywej popytu (podaży) w lewo lub w prawo

Przesuwanie się wzdłuż krzywej podaży w prawo oznacza wzrost ceny, zaś przesuwanie się w lewo, cena się obniża. Zmiana podaży obrazuje przesunięcie krzywej podaży w prawo, gdy podaż rośnie, i w lewo gdy podaż spada.

Krzywa Engla

Elastyczność dochodową popytu liczy się wzorem: Edi= procentowa zmiana popytu / procentowa zmiana dochodu Zależność między zmianami dochodu w relacji do zmiany popytu na różne grupy dóbr i usług przedstawia w sposób syntetyczna następująca krzywa Engla: Engla1.

Krzywa charakterystyczna drukowania

Krzywa charakterystyczna drukowania wskazuje, iż w tym właśnie zakresie występują największe odchylenia. Na podstawie krzywej charakterystycznej drukowania 2, formy kopiowe mogą zostać wcześniej tak zrastrowane, że podczas drukowania (pomimo normalnego przyrostu wielkości punktów rastrowych) otrzyma się żądane wartości tonalne na odbitce.

Krzywa Philipsa

W latach 60-tych ludzie wierzyli, że stoją w obliczu wyboru „coś za coś”, jednak w pewnym momencie krzywa Philipsa przestała odpowiadać faktom.

Krzywa Laffera

Różne sposoby interpretacji krzywej Laffera Istnieją dwie możliwości interpretacji krzywej: Tak jak robił to jej twórca, optując za obniżeniem stóp podatkowych.

Krzywa popytu

Interpretacja krzywej Krzywą tą można przedstawić graficznie. Krzywa popytu opada od lewej ku prawej stronie. Krzywa popytu Patrz także: popytu inwestycyjnego Autor: Agata Rybicka

Problem zależności między inflacją a bezrobociem. Istota krzywej Philipsa

Uwarunkowania jakie leżą u podstaw zjawisk opisanych w krzywej Philipsa – inflacji i bezrobocia – noszą wielostronny charakter i powinny być wszechstronnie wyjaśnione.