Krzywa popytu

Krzywa popytu

Czytaj Dalej

Krzywa popytu

Krzywa popytu opada od lewej ku prawej stronie. Krzywa popytu Patrz także: popytu inwestycyjnego Autor: Agata Rybicka

Co oznacza przesuwanie się wzdłuż krzywej popytu (lub podaży), a co przesuwanie się krzywej popytu (podaży) w lewo lub w prawo

  POPYT - reakcję rozmiarów popytu na zmianę ceny obrazuje przesuwanie się wzdłuż danej krzywej . Gdy przesuwamy krzywą popytu w prawo popyt rośnie, w lewo - popyt maleje.

METODY SZACOWANIA KRZYWEJ POPYTU

Pomiar krzywej popytu wymaga zmian ceny. Mierząc związek ceny z popytem, badacz musi brać pod uwagę inne czynniki, które mogą wpływać na popyt.

Krzywa popytu inwestycyjnego

Im dłuższy będzie ten okres tym bardziej podatna zrobi się opłacalność tej inwestycji na zmiany stopy procentowej, a tym samym tym mniejsze nachylenie krzywej popytu inwestycyjnego.

Przedstaw zasady wyznaczania gałęziowej oraz rynkowej krzywej popytu na czynnik wytwórczy

uzyskuje się przez horyzontalne zsumowanie krzywych popytu wszystkich gałęzi wytwarzania, które korzystają z jego usług. Krzywa popytu gałęzi charakteryzuje się mniejszym stopniem elastyczności niż krzywe WPK indywidualnych przedsiębiorstw.

Co to jest typowa krzywa popytu i typowa krzywa podaży?

Typowe krzywe popytu i podaży odpowiadają prawom popytu i podaży. Wyznaczone dla nich krzywe popytu i podaży będą miały zatem nachylenie dość nietypowe.

Jak na podstawie krzywej cena - konsumpcja można odtworzyć przebieg krzywej popytu indywidualnego?

Wtedy kąt nachylenia linii budżetowej będzie odpowiadał cenie dobra, którego popyt odtwarzamy.

Popyt, podaż i rynek

czynniki wpływające na przesunięcie krzywej popytu: - ceny innych dóbr Wzrost cen dóbr substytucyjnych zwiększa popyt na dane dobro, a wzrost cen dóbr komplementarnych zmniejsza popyt na to dobro (większość dóbr ma względem siebie charakter substytucyjny, komplementarność natomiast jest cechą rzadszą).

Analiza krzywej doświadczenia

Krzywa doświadczeń jest często określana wskaźnikiem procentowym, który oznacza tempo, w jakim maleje koszt jednostkowy przy podwojeniu się produkcji sku­mulowanej.

Wpływ popytu na kształtowanie ceny

popyt - minus" - na podstawie oszacowanej wielkości popytu, firma ustalacenę końcową oraz wysokość marży, aby obliczyć maksymalny koszt jednostkowy produkcji max koszt produkcji = cena * (1 - marża) 2.