Kryzys komunizmu

Czytaj Dalej

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Polska słabym ogniwem systemu komunistycznego. Kryzys polski

Podstawowe znaczenie miał tu kryzys gospodarczy, społeczny i polityczny w Polsce dojrze­wający ponownie już w latach sześćdziesiątych. Strajki letnie 1980 roku, powstanie i legalizacja „Solidarności", głęboki kryzys PZPR i aparatu władzy miały zna­czenie nie tylko wewnętrzne.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Prezydentura Ronalda Reagana

Od pierwszych chwil jego prezydentury wiadomo było, że USA wykorzystają kryzys ZSRR i bloku wschodniego do ofensywy politycznej, mają­cej na celu zdruzgotanie przeciwnika.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Ostry kryzys w krajach komunistycznych

We wszystkich tych krajach potęgowała się stagnacja, a pod koniec dekady narastać zaczął głęboki kryzys gospodarczy wynikający z zadłużenia, pogorszenia terms of trade, luki technologicznej, braku wykwalifikowanych kadr, anachronicznego modelu zarządzania gospodarczego, całkowitej niesprawności partii jako czynnika kierującego państwem i gospo­darką, wreszcie z przestarzałej, materiało-,surowcowo-, i energochłonnej struk­tury gospodarki, nadmiernego ...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Kryzys reżimu w NRD

  Kierownictwo węgierskie odegrało w porozumieniu z dyplomacją RFN kluczową rolę w wybuchu nagłego kryzysu w NRD.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Pozaeuropejskie kraje komunistyczne

Upadek komunizmu w Związku Radzieckim dopro­wadził do uniezależnienia się tych krajów od Moskwy, bądź też (Wietnam) ponownego zbliżenia do Chin.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Upadek komunizmu na Węgrzech

 

Trudno dziś jeszcze powiedzieć, w jakim stopniu przemiany dokonane w pos­taci demontażu partii i pokojowego oddania jesienią 1989 roku władzy na Węgrzech (gdzie rządząca Węgierska Socjalistyczna Partia Robotnicza, przek­ształcona w Węgierską Partię Socjalistyczną przekazała władzę opozycji...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Upadek komunizmu w Czechosłowacji. Czechosłowacja. Rozpad federacji

 

W listopadzie 1989 roku załamał się też reżim Husaka w Czechosłowacji. Masowe demonstracje, pogłoska o zabiciu jednego z demonstrantów (co nie miało faktycznie miejsca) wzburzyły opinię publiczną. Husak został pozbawiony władzy przez Biuro Polityczne. W ciągu grudnia rozpadająca się i pozbawiona...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Kryzys gerontokracji radzieckiej

 

W tym kontekście czynnikiem destabilizującym równowagę w bloku wschod­nim, osiągniętą po konwulsjach 1956 i 1968 roku, były częste zmiany przywódz­twa na Kremlu. Stanowiły one wynik gerontokracji. Zasadnicza część aparatu stalinowskiego, która uzyskała swe czołowe funkcje w partii i aparacie...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Rewolucja demokratyczna w Bułgarii

Równocześnie Bułgaria pogrążyła się w bezpreceden­sowym, nie kończącym się, niezwykle głębokim kryzysie gospodarczym.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Wojna domowa w Mołdawii

Czy i kiedy kraje Wspólnoty Niepodległych Państw przezwyciężą kryzys, w jakiej postaci wyjdą z niego, czy odnowią więzy fede­racyjne, czy nie dojdzie do dalszych procesów rozpadu i jakie będą tego kon­sekwencje, nie sposób jeszcze przewidzieć.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Wyścig zbrojeń. Zbrojenia w Kosmosie

 

Najpoważniejsze znaczenie miało jednak przyśpieszenie wyścigu zbrojeń i osiągnięcie pułapu, którego nie wytrzymał rywal USA - Związek Radziecki.

Przyśpieszona realizacja programów kosmicznych - wykorzystanie przez USA ogromnej przewagi w zakresie technologii informatycznych i techniki kosmicz­nej...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Prezydentura Busha

 

W 1989 roku miejsce Reagana zajął George Herbert Walker Bush - były ambasador w Chinach i szef Centralnej Agencji Wywiadowczej, przez 8 lat wiceprezydent. Bush nie był osobowością na miarę Reagana.

Ogromnym sukce­som w dziedzinie polityki zagranicznej towarzyszyły ciągłe niepowodzenia w polityce...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Kanada

 

W Kanadzie mimo wejścia w życie pod rządami Briana Mulroneya układu o wolnym handlu z USA (rozszerzonego także następnie na Meksyk) nienajlepsza sytuacja gospodarcza łączyła się z coraz bardziej realną perspek­tywą secesji francuskojęzycznej prowincji Quebec, a w ślad za tym - rozpadu federacji...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - NATO

 

Lata osiemdziesiąte przyniosły umocnienie Paktu Północnoatlantyckiego, do współpracy z którym powróciła Grecja, a w ograniczonym zakresie nawet i Fran­cja.

Pakt (rozszerzony o Hiszpanię) był nadal efektywnym ogniwem obrony Zachodu, choć jego geograficzny zasięg uniemożliwiał bezpośrednią...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Wzrost roli Wspólnoty Europejskiej

 

Wspólnota Europejska obudziła się z marazmu lat siedemdziesią­tych. Weszły w jej skład Grecja, Hiszpania i Portugalia. Pod naciskiem Parla­mentu Europejskiego rozważać poczęto rozszerzenie zakresu integracji na sferę koordynacji polityki zagranicznej (Wspólnota, bezskutecznie zresztą, zabiegała o...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Wojna w Afganistanie

 

W Afganistanie szalała wojna domowa. Większość plemion afgańskich wy­powiedziała się przeciwko reżimowi Babraka Karmala i pod hasłem dżihadu (wojny świętej) stawiała opór radzieckiej interwencji. Mimo ogromnego nasycenia ponad 100-ty siecznej armii interwencyjnej czołgami, samolotami i...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Andropow

 

Wybór następcy Breżniewa (został nim znany z pragmatyzmu i zdecydowania szef KGB, niegdyś, w 1956 roku, ambasador w Budapeszcie, Jurij Andropow) zdawał się potwierdzać nadzieje na zmiany.

Andropow zapowiedział radykalne reformy, nieco zdyscyplinował aparat władzy, ale wielkich zmian nie...