Krytycyzm

Czytaj Dalej

Krytycyzm i idealizm niemiecki Kanta. Podaj treść imperatywu kategorycznego. Wymień główne prace Kanta i ich przedmiot

Krytycyzm: postawa umysłowa i badawcza dociekająca racji wszelkich przekonań (również własnych), gotowa do przyjęcia twierdzeń tylko uzasadnionych i sprawdzonych oraz do zmiany uznanych twierdzeń wobec wystąpienia przeczących im faktów.

Krytycyzm i pesymizm

Ich krytycyzm wobec teologu scholastycznej, wobec kleru i papiestwawywoływał atmosferę antyscholastyczną, antyklerykalną i antyrzymską.

Ockham i krytycyzm średniowieczny

autorstwa Piotra Hiszpana, zaczęto wyszukiwać i dowodzić wszelkiego typu tezy, nawet najdziksze sofizmaty), skotyzm (woluntaryzm teologiczny – prawdy zależą od woli bożej i byłyby inne, gdyby wola Boga była inna – pewność wiedzy jest rzekoma; kwestionowanie dowodliwości twierdzeń teologicznych) intuitywyizm – skotyzm (oddzielił poznanie intuicyjne od abstrakcyjnego)   jedyny nurt bez elementów sceptycyzmu – tomizm ...

KRYTYCYZM

  KRYTYCYZM (gr. Tak pojmowany krytycyzm prze­ciwstawny jest -^ dogmatyzmówi (3), któ­rego dopatrywał się Kant w tradycyjnych koncepcjach metafizycznych.

Krytycyzm i obiektywizm

Wymagają one stwierdzenia ich autentyczności iwiarogodności, do czego potrzebny jest naukowy krytycyzm.

W jakie wady Polaków wymierzony był krytycyzm satyr I. Krasickiego?

Ignacy Krasicki, najwybitniejszy z pisarzy polskiego oświecenia, był równocześnie działaczem kulturalnym, publicystą, krytykiem literackim i teatralnym. Był wszechstronnie wykształconym erudytą, miał talent literacki i niepospolitą inteligencję. Od najmłodszych lat przeznaczony do stanu duchownego...

Krytycyzm kartezjański

Burzliwe życie okresu reformacji i reformy trydenckiej niosło ze sobą krytyczne ustosunkowanie się dotwierdzeń przeciwników. Nawet wobec dowodów z Pisma Świętego starano się bronić swego stanowiskaargumentami rozumowymi. Racjonalizm przeważył nad teologicznym dowodzeniem u antytrynitarzy(arian), którzy...