Kryterium

Czytaj Dalej

PRZESŁANKI, CELE I KRYTERIA OCENIANIA

Ogół możliwych do zastosowania kryteriów oceniania można podzielić na cztery główne grupy: kryteria kwalifikacyjne, kryteria efektywnościowe, kryteria behawioralne (zachowań), kryteria osobowościowe.

Kryterium Pareto a równowaga w gospodarce konkurencyjnej

KRYTERIUM PARETO A OPTYMALNOŚĆ W SENSIE PARETO Nie istnieją całkowicie obiektywne kryteria, według których moglibyśmy oceniać przewagę jednej sytuacji społecznej nad inną.

Pojęcie kryteria i znaczenie segmentacji rynku

Przykładowe kryteria segmentacji: Kryteria geograficzne zakładają różne potrzeby i pragnienia ludzi, zmieniające się w zależności od miejsca zamieszkania - efekt różnic kulturowych, norm społecznych, warunków ekonomicznych itp.

Kryteria segmentacji na różnych rynkach

Kryteria specyficzne-odnoszące się do specyficznych sytuacji zwiazanych z zakupem lub uzytkowaniem produktu Segmentacja rynku dóbr zaopatrzeniowych-dokonując segmentacji, przedsiębiorstwa wykorzystuja kryteria: Kryteria zwiazane z charakterystyka klienta/użytkownika: Lokalizacja odbiorców Wielkosć odbiorców Branża (sektor) Lojalność odbiorców Kryteria zwiazane z charakterystyka produktu Dostrzegane ...

STANOWISKA W SPRAWIE KRYTERIUM PRAWDY

tomiści, fenomenologowie); spośród tych znowu jedni twierdzą, Ŝe istnieje kryterium powszechne czy ostateczne, inni,  Ŝe są tylko kryteria częściowe, względne, jedni sądzą,  Ŝe istnieje kryterium niezawodne, inni natomiast, Ŝe takiego kryterium nie ma.

Rodzaje kryteriów socjometrycznych

odwołujące się do jakiejś szerszej dziedziny aktywności człowieka bez bliższego precyzowania typu interakcji, i kryteria szczegółowe odnoszące się do ściśle określonej interakcji; —    kryteria silne dotyczące kontaktów interpersonalnych, którymi są zainteresowani członkowie badanej grupy i kryteria słabe obejmujące swym zasięgiem kontakty, w stosunku do których nie wykazują oni większego ...

Kryteria Bedaux

) Wyżej wymienione kryteria dotyczą pierwotnej wersji metody oraz wartościowania pracy robotników fizycznych. Kryteria brane tu pod uwagę to: monotonia pracy, nienormalna pozycja przy pracy, szczególnie ciężka praca, uciążliwe warunki środowiska pracy.

Obiektywne kryteria klasyfikacji grup społecznych

I odwrotnie, ława przysięgłych i grupa wspinaczy w Himalajach narzucają swoim członkom i całej zbiorowości podobnie wysokie kryteria społeczne. Szóste kryterium dotyczy stopnia zorganizowania grupy.

ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Kryteria uwzględniane przy podejmowaniu działań (w obliczu sprzecznych interesów i dylematów wartościowych) wg. A. Cava, P. West’a i E.M. Berman’a

- Kryterium konsekwencji - stosowane w celu uzasadnienia działania wyborem postępowania, które jest danej sytuacji najlepsze i powoduje najmniej szkód - Kryterium konsekwencji - podstawy stosowania    * etyka utylitarna - pomaga odpowiedzieć na pytanie, które działanie przyniesie największe korzyści największej liczbie osób;    * zasada proporcjonalności, pozytywne i negatywne skutki wyboru;    * teoria ...

Kryteria wyróżniania elity politycznej

w takich konfiguracjach, w których władza, w podobieństwie do ściętej i niesymetrycznej piramidy, nie ma wierzchołka, z tą różnicą, że stratokracja jest rozdzielona między różne szczyty; kryterium zasług- zakłada, że władzę sprawuje ten, kto na nią zasługuje;   Karl Mannheim uznał, że w historii wystąpiły trzy podstawowe kryteria selekcji elit: kryterium krwi- wykorzystywane przez społeczeństwa ...

Kryteria kopenhaskie

Charakterystyka Kryteria kopenhaskie - kryteria, których spełnienie umożliwia państwu europejskiemu ubieganie się o członkostwo w Unii Europejskiej.

Efektywność w kryteriach Polskiej Nagrody Jakości

Od organizacji wymaga się, aby w samoocenie, dla każdego kryterium i jego elementów składowych, przedstawiły dane porównawcze parametrów ostatnich trzech lat oraz określiły rozwój przyszłościowy w perspektywie nie mniejszej niż dwa lata w stosunku do roku bazowego.

Kryteria zróżnicowania organizacji marketingu

Można sformułować dwa główne kryteria różnicowania organizacji marketingu w firmie  kryterium wielkości firmy i kryterium przedmiotu działalności.

Kryteria umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa

Do kryteriów obiektywnych zaliczamy także kryteria wydajności, np.   Kryteria subiektywne obejmują takie zmienne, jak orientacja kierownictwa firmy, na przykład na policentryzm, regiocentryzm czy geocentryzm i in.

Teoria decyzji politycznych - Kryteria podziału i rodzaje decyzji politycznych

Kryterium związku z potrzebami społeczeństwa a wiadomościami decydentów - Przyczynowe (motywem podjęcia decyzji są potrzeby społeczne) - Celowościowe (motywem jest chęć oddziaływania na społeczeństwo) 7.

WSKAŻ TRZY KRYTERIA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH WYODRĘBNIA SIĘ TZW. RODZINY PARTII POLITYCZNYCH

Kryterium temu mogły jednak unikać partie populistyczne, które mają skłonność do „podążania za elektoratem” i dopasowywania do niego kwestii programowych; kryterium organizacyjne – wg niego bierzemy pod uwagę to, jak poszczególne partie orientują się na zbliżenie do podobnych sobie elit partyjnych z innych krajów, co zwykle czynią w obrębie międzynarodówek i frakcji transnarodowych.

Kryteria segmentacji rynku

Odmiennymi przesłankami należy się także kierować przy wyborze różnych narzędzi oddziaływania na rynek, ponieważ kryteria właściwe dla polityki produktu mogą np. Kryteria te pozwalają odpowiedzieć na pytanie - kto kupuje produkt? Ważnymi kryteriamikryteria geograficzne.

Geopolityczne i merytoryczne kryteria nabycia członkostwa w UE

Obecnie można wyróżnić kryteria nabycia członkostwa o charakterze: Geopolitycznym - sformułowano w traktacie rzymskim Merytorycznym - wprowadzone w latach dziewięćdziesiątych Państwo kandydujące może zgłosić prawnie zasadny wniosek, gdy spełnia wszystkie kryteria członkowskie.

Kryteria rozróżniania klasycznych ustrojów gospodarczych

Kryterium klasowe może pokrywać się z kryterium narodowościowym np. Kierunek myślowy zwany marksizmem oparł natomiast klasyfikację na kryterium własności środków produkcji, czyli dóbr gospodarczych, za pomocą których dokonuje się proces wytwarzania.

Kryterium maksyminowe

Charakterystyka Kryterium maksyminowe (Walda) to kryterium podejmowania decyzji zaprezentowane w 1950r przez Abrahama Walda (1902-1950).