Kryptonim

Czytaj Dalej

ALSOS - kryptonim

Kryptonim amerykańskiej akcji ma­jącej na celu zbieranie w latach 1943-45 informacji o niemieckich badaniach naukowych, szczególnie pracach nad skonstruowaniem bom­by atomowej.

GOLD - kryptonim

Kryptonim nadany przez alianckie dowództwo plaży w *Normandii, między Port en Bessin a zachodnim skrajem la Riviere, na której wylą­dowała 6 czerwca 1944 r.

JUNO - kryptonim

Kryptonim rejonu lądowania jed­nostek brytyjskich w *Normandii w czasie alianckiej operacji in­wazyjnej *„Overlord" 6 czerwca 1944r.

MAGIC - kryptonim

Później kryptonim ten wykorzystywano dla oznaczenia ak­cji odczytywania depesz wysyła­nych drogą radiową przez rząd i do­wództwa wojsk Japonii.

MARKET-GARDEN - kryptonim

Kryptonim dwóch operacji przepro­wadzonych przez aliantów we wrze­śniu 1944 r.

MULBERRY - kryptonim

Kryptonim dwóch brytyjskich sztucznych portów przeznaczonych do zaopatrywania wojsk inwazyj­nych, wybudowano je u wybrzeży *Normandii w czerwcu 1944 r.

NEPTUN - kryptonim

Kryptonim morskiej części operacji „Overlord", czyli inwazji wojsk alianckich na *Normandię, która rozpoczęła się 6 czerwca 1944 r.

OCTAGON - kryptonim

Kryptonim drugiej konferencji an-glo-amerykańskiej w Quebecu (Ka­nada) trwającej od 12 do 16 wrze­śnia 1944 r.

OMAHA - kryptonim

Kryptonim rejonu lądowania ame­rykańskiej 1 dywizji piechoty (Big Red One - Wielka Czerwona Je­dynka) na plaży w *Normandii 6 czerwca 1944 r.

QUADRANT - kryptonim

Kryptonim pierwszej konferencji w Ouebecu (Kanada) w dniach 17-24 sierpnia 1943 r.

SEXTANT - kryptonim

Kryptonim konferencji prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D.

SYMBOL - kryptonim

Kryptonim konferencji prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D.

TERMINAL - kryptonim

Kryptonim konferencji Sprzymie­rzonych w Poczdamie w dniach 17 lutego-2 sierpnia 1945 r.

TRIDENT - kryptonim

Kryptonim konferencji prezydentaStanów Zjednoczonych FranklinaD.

UTAH - kryptonim

Kryptonim plaży w * Normandii, gdzie 6 czerwca 1944 r.

Z1TADELLE - kryptonim

Kryptonim planu niemieckiej operacji na łuku *kurskim, której celem było odzyskanie inicjatywy strategicznej.

HUMP - kryptonim

Nazwa powietrznej trasy prowadzą­cej z doliny Brahmaputry w Indiach do Kunmingu w Chinach, którą latały samoloty transportowe ze sprzętem dla wojsk chińskich dowo­dzonych przez *Czang Kai-szeka. W kwietniu 1944 r. tą trasą prze­rzucono z Chin do Indii 18 tys. żołnierzy chińskich, którzy mieli wziąć...

ODESSA - kryptonim

Tajna organizacja, skrót od Organi-sation der ehemaligen SS-Angehóri-gen („organizacja byłych członków SS"), powstałej w 1947 r., aby po­magać zbrodniarzom wojennym w uniknięciu sprawiedliwości. Jej działalność była finansowana ze specjalnego funduszu w wysokości ok. 500 min dolarów, przygotowa­nego...

SEELOWE („Lew morski") - kryptonim

Rozkaz przygotowania inwazji na Wielką Brytanię Adolf Hitler wydał 16 lipca 1940 r.; w dyrektywie nr 16 stwierdził: „Ponieważ Anglia, mimo jej beznadziejnej sytuacji militarnej, nie wykazuje chęci do jakiegokol­wiek kompromisu, zdecydowałem się rozpocząć przygotowania do in­wazji, a jeżeli będzie to...

ULTRA - kryptonim

Brytyjska operacja odczytywania nie­mieckich radiogramów szyfrowanych przez *Enigmę, nabrała rozmachu po zapoznaniu się przez angielską dele­gację w lipcu 1939 r. z odkryciami polskich kryptologów (Marian Re-jewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygal-ski), którzy zbudowali kopię Enigmy, zrozumieli zasadę...