Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej

Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej Początki literatury polskiej i pierwsze strofy skierowane do Boga - "Bogurodzica". Pomijając występujący w niej motyw mesjanizmu polskiego narodu (jak można pominąć coś, co stanowi główny sens tej sceny?

Spośród utworów polskiej literatury wybierz i zaprezentuj te, które poświeciłbyś, młodym mieszkańcom Europy.

Dlatego pragnę jeszcze zaprezentować Europejczykom literaturę powojenną, z którą nie mieli styczności, a która ukazuje terror okupowanej Polski.

ROMANTYZM A MŁODA POLSKA (NEOROMANTYZM)

Wyspiański „Wesele” - dyskusja o społeczeństwie polskim, jego zdolności dozrywu powstańczego c) miłość nieszczęśliwa :* S.

ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO

W takich warunkach ukształtowały się swoiste odmiany języka polskiego, zwane gwarami miejskimi. GWARY ŚRODOWISKOWE Oprócz gwar terytorialnych występują w języku polskim jego środowiskowe odmiany, zwane gwarami środowiskowymi.

HISTORIA LITERATURY - Młoda Polska

(JNujrX_naturalistyczny w dramaturgii Młodej Polski zaznaczył się w twórczości Gabrieli Zapolskiej (1859 lub 1860—1921)

POLSKA - działania wojenne 1939 r.

Polskie lotnictwo miało za mało sa­molotów, aby sprostać Luftwaffe; ponadto ustępowały one pod wzglę­dem prędkości, pułapu i uzbrojenia samolotom niemieckim, a niewła­ściwe użycie bombowców PZL.

POLSKA - działania wojenne 1944-45

Tymczasem na Pomorzu wojska ra­dzieckie i polskie przełamały front niemiecki.

ŚMIGŁY-RYDZ EDWARD (1886-1941) - marszałek Polski

Żołnierz Legionów Polskich (1914-17), komendant Polskiej Organizacji Wojskowej (1917-18), w listopadzie 1918 r. wszedł w skład Tymczasowego Rządu Lu­dowego Republiki Polskiej w Lubli­nie jako minister spraw wojsko­wych.

WOJSKO POLSKIE 1939-45

i protokołu wykonawczego z 21 września tego roku władze Francji oddały do dyspozycji Wojska Polskiego obóz ćwiczebny w Coetquidan, który stał się centrum formowania polskich oddziałów (in­ne obozy w Parthenay, Angers, St.

NAJDAWNIEJSZE ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO

- 103 kazania łacińskie, 10 polskich, zabytek trój języczny: niemiecki, łaciński, polski 8.   „Biblia Szaroszpatacka” pierwszy i jedyny polski przekład Biblii

POLSKA POEZJA ŚWIECKA

−  pojawia się szereg utworów nie mających charakteru religijnego, utwory te spełniały funkcję dydaktyczną i pouczającą

KRONIKI - CECHY I ZADANIA

−  brak krytycyzmu (nie sprawdzano wiarygodności faktów)

-  elementy fikcyjne (listy, mowy, pieśni, anegdoty)

−  funkcja dydaktyczna (wnioski wyciągane z wydarzeń)

−  przesadne wychwalanie władców

−  chronologia wydarzeń

−  język prosty, choć nie pozbawiony metafor i gry słów

−  pytania retoryczne...

POLSCY KRONIKARZE I ICH DZIEŁA

−  „Kronika Polska” Galla Anonima −  „Kronika Wielkopolska” Gocława Baszka XIII w.

KRONIKA GALLA ANONIMA

−  Francuz, mnich z zakonu benedyktynów −  przebywał na dworze Bolesława Krzywoustego −  napisał tam kronikę na zamówienie

KRONIKA GALLA ANONIMA - TREŚĆ

Kronika ta nie zawiera żadnych dat. Miał nie tylko opisywać dzieje państwa polskiego, ale przede wszystkim wysławiać i wychwalać odważne i waleczne czyny królów polskich (Bolesława Krzywoustego) jako wzorców do naśladowania.

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - DANTE ALIGHIERI (1265-1321)

„Boska komedia”

Obszerny poemat w stu pieśniach i podzielony na trzy części (Piekło, Czyściec, Raj). Dante podróżuje, a jego przewodnikiem jest Wergiliusz, potem przez raj prowadzi go Beatrycze czyli ziemska, doskonała kobieta uosabiająca piękno, dobroć, miłość, doskonała kobieta. Miłość do niej...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - JAN BOCCACIO (1313 - 1375)

 „Dekameron” 

Zbiór stu nowel opowiadanych przez dziesięć dni w grupie siedmiu dam i trzech kawalerów, którzy schronili się na wsi uciekając z miasta przez zarazą. Opowiadają sobie historie znane im z autopsji. Głównym tematem ich historii jest miłość cielesna, zmysłowa i namiętność przedstawiona...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - FRANCISZEK PETRARKA (1304 - 1375)

„Sonety do Laury”

Cykl ten składa się z około 317 utworów napisanych po włosku. Prezentuje tu poezję miłosną - erotyki. Są to jej początki. W sonetach tych stara się on opisać miłość, uczucie doczesne, zajmuje się własnymi uczuciami, analizuje swoją psychikę. Jest szczery i spontaniczny. Opisuje...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - MICHAŁ MONTAIGNE (1533 - 1592)

„Próby”

Zbiór luźnych przemyśleń o życiu (charakter autobiograficzny).  Był inspirowany przez starożytnych filozofów. Dzieło to stanowi główny dokument literatury renesansowego sceptycyzmu powiązanego z hedonizmem i stoicyzmem. Ma ona charakter antropocentryczny. Występuje tu afirmacja niezależności i...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - FRANCISZEK RABELAIS (1494 - 1553)

Francuzki pisarz i humanista, a z zawodu lekarz.

 „Gargantua i Pantagruel”

Fantastyczno-satyryczna epopeja. Propagował on swobodny i wszechstronny rozwój człowieka zgodnie z prawami i wymogami natury. W dziele swym zawarł obraz współczesnego mu społeczeństwa, ostro wyszydzając przestarzałe instytucje...