Motyw Biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej.

Ukazuje obyczaje biesiadne, które przeni­kały w owym czasie do Polski z zachodu. Wojski wydobywa z tej okazji staropolski serwis, zaś Jan–kiel gra melodie narodowe, zwią­zane z historią Polski.

Chata bronowicka symbolem Polski przełomu wieków - “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Tak właśnie wyglądała Polska przełomu wieków. Tak negatywna ocena społeczeństwa polskiego jest wynikiem rozgoryczenia autora otaczającym go światem.

Wizerunek polskich chłopów w opowiadaniach Żeromskiego.

Wizerunek polskich chłopów w opowiadaniach Żeromskiego. Jednym z nielicznych, pozytywnych skutków, ostatniego przed wojną, zrywu wyzwoleńczego było dokończenie reformy uwłaszczeniowej w Królestwie Polskim.

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

Jednakże pierwszą kroniką która właściwie otwiera poczet polskich kronik jest pochodząca z XI w. Pojawiały się roczniki polskie ( Rocznik małopolski, Rocznik świętokrzyski, Kronika wielkopolska ).

Dwór w literaturze polskiej

Triumfująca przyroda letnich miesięcy, z powodzeniem zdobi polski dom, zaciera na pierwszy rzut oka jego rzeczywiste problemy, a jest ich niemało. Inaczej dwór polski i jego funkcje postrzegała Maria Dąbrowska.

Formuła telewizji publicznej w Polsce - działalność informacyjno-publicystyczna.

Uważam, że w formule polskiej telewizji publicznej sprawą najistotniejszą jest jednak jej długoletnia tradycja, tak bardzo ważna w życiu każdego społeczeństwa.

Polska moich marzeń i moich możliwości.

Naród polski musi się zjednoczyć i zaufać sobie, ponieważ tak jak w rodzinie, tak i też w narodzie i państwie potrzebne jest zaufanie. Polska stanie się krajem moich marzeń i moich możliwości.

Ocena społeczeństwa polskiego w poznanych utworach doby romantyzmu.

Bierność Polski, zafascynowanie cudzymi wzorami i zagubienie patriotycznych wartości, doprowadziły według poety do upadku: “Pawiem narodów byłaś i papugą, A teraz jesteś służebnicą cudzą”.

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

I tu dom polski i rodzina przechowuje tradycje polskie do lepszych czasów. W dawnych epokach, w okresie Polski niepodległej, dom zapewniał rodzinie warunki materialne i był „szkołą życia” dla przyszłych pokoleń.

Motyw Żyda - Wiecznego Tułacza w Literaturze Polskiej

Największy polski wieszcz Adam Mickiewicz daje obraz Żyda w “Panu Tadeuszu”. Zna on bardzo dokładnie historię Polski, którą odzwierciedla w koncercie.

Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej

  Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej   Etos - z greckiego ethos czyli zwyczaj. Ideał rycerza-władcy - w kronice Gala Anonima - Bolesław Krzywousty.

Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej

Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej   Etos - z greckiego ethos czyli zwyczaj. Ideał rycerza-władcy - w kronice Gala Anonima - Bolesław Krzywousty.

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

Ze względu na znaczenie "Bulli gnieźnieńskiej" dla badań historii polszczyzny Aleksander Bruckner (1956-1939, wybitny polski językoznawca) nazwał ją "złotą bullą języka polskiego". "Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią" to najdłuższy polski wiersz średniowieczny.

Motywy biblijne w literaturze polskiej.

Pojawia się tu romantyczny mesjanizm polski.

Relacje między szczęściem jednostki a dobrem ogółu w literaturze polskiej.

Przez cały wiek XIX który był symbolem ucisku i uciemiężenia narodu polskiego, takim wzorcem był spiskowiec walczący o wyzwolenie kraju z pod ucisku zaborcy. Prąd literacki zwany pozytywizmem, który pojawił się w literaturze polskiej po 1863 roku, stworzył podobny wzorzec bohatera pozytywnego.

Portret inteligenta w literaturze polskiej.

Boi się wszelkich chłopskich ruchów, wspominając rzeź galicyjską ma tylko jedno pragnienie "Niech na całym świecie wojna byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna".

Krytyka szlachty w literaturze polskiej.

Wacław Potocki krytykuje także niezwykłe zamiłowanie polskiej szla­chty do przepychu, bogactwa i życia ponad stan w satyrze pod tytułem "Zbytki polskie": O czymże Polska myśli i we dnie, i w nocy?

Dramat polskiego emigranta dawniej i dziś. Omów problem na wybranych przykładach.  

Pierwszym utworem emigracyjnym , który zapisał się w dziejach Polski, była pieśń Legionów Polskich, które we Włoszech formatował Jan Henryk Dąbrowski.

Nawiązania do Średniowiecza w literaturze polskiej późniejszych epok.

Ale przecież i Pozytywizm przynosi "Krzyżaków" - czasy panowania Władysława Jagiełły - potęga Polski. Powieć zawiera opis bitwy pod Grunwaldem wzorowany na Długoszu - zdaniem historyków - najlepszy opis batalistyczny w literaturze polskiej - rycerze piewają Bogurodzicę.

„Polska – stwór nie do życia”. „Polska – kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego”. Którą opinię podzielasz?

Uważam, że Polska rzeczywiście jest „stworem nie do życia”, a jej dotychczasowy żywot polega na balansowaniu na granicy rzeczywistości i marzeń, jawy i snu.