Kronika

Czytaj Dalej

KRONIKA

Kronika ćeskd nebo boleslavska, pierwsza wierszowana kronika w jęz. Wszystkie późniejsze kroniki opierają się ną fundamentach Kroniki Galla. Kroniki, Księgi Kronik, Księgi Paralipomenon (gr.

KRONIKI, felietony B. Prusa

" 1877), Felieton warszawski („Nowiny" 1878), W miejsce kroniki („Gazeta Rolnicza" 1879-80), Liberum veto („Prawda" 1882), Kronika tygodniowa („Nowiny" 1882-83), Korespondencja z Warszawy („Kraj" 1883-87), Kronika tygodniowa („Kurier Codz.

Kroniki sredniowieczne. Omówienie fragmentów kroniki Galla Anonima.

, Kronika Janka z Czarnkowa z lat 1374-1387, Kronika Jana Dlugosza uwazana za pierwsza historie Polski (do 1480 r. Gall Anonim zawarl w swojej kronice opowiesci o Boleslawie Chrobrym, którego scharakteryzowal jako ideal wladcy.

Dlaczego kroniki średniowieczne zaliczamy do literatury? Omów na przykładzie Kroniki Galla Anonima

W naszej literaturze zachowały się do dziś Kronika Wincentego Kadłubka, Kronika Janka z Czarnkowa i Kronika polska Galla Anonima.

Średniowieczne wzorce osobowe na podstawie „Legendy o św. Aleksym”, „Pieśni o Rolandzie” i „Kroniki polskiej” Galla Anonima.

Kronika” miała służyć uwiecznieniu wielkości panowania Krzywoustego, wyjaśniać jego decyzje i czyny, sławić bohatera i zjednywać mu zwolenników. „Kronika” obejmuje dzieje Polski od czasów legendarnego Popiela do panowania Bolesława Krzywoustego, na którego dworze przebywał autor.

„Kronika polska”

) - napisana najprawdopodobniej przez mnicha benedyktyna pochodzącego z Węgier - najstarsza kronika polska - w kronice nie ma ani jednej daty - powstała prawdopodobnie w latach 1113-1116 na dworze Bolesława Krzywoustego - prawdopodobnie pisana z pomocą kanclerza Michała Awdańca i biskupa Pawła - składa się z trzech części - każda część opatrzona dedykacją i wierszowanym wstępem - część I zawiera dzieje Piastów do narodzin ...

KRONIKA WIELKOPOLSKA

KRONIKA WIELKOPOLSKA, dzieło łac. Ze wszystkich kronik zawiera ona najwięcej opowieści rycerskich; wzór ten przyświeca opisowi dziejów poszczególnych książąt dzielnicowych.

PAMIĘTNIKI JANCZARA. Kronika turecka

DANTI Ani Janczar, ani autor ,,Kroniki tureckiej"? DANTI O nową interpretację Kroniki tureckiej"-po latach, w: Studia porównawcze o literatura staropolskiej (zbiór.

Literatura „czasów pogardy” swoistą kroniką losów człowieczych

Kroniką losów człowieczeństwa jest także „Inny świat” Grudzińskiego. Jego poezja jest trudna i wymaga od czytelnika pewnej dojrzałości , ale na pewno jest kroniką czasów człowieczych.

Kronika turecka i kolędy - Literatura polska od początku wieku XVI aż do roku 1543

Kronika turecka to w języku polskim pierwszy głos ostrzeżenia przeciwko Turkom, pierwsza pobudka do wojny z Półksiężycem.

KRONIKI, średniow. dzieła hist.

KRONIKI, średniow. Kadłubkiem, Kronika wielkopolska), u schyłku średniowiecza zaś pojawia się tendencja do ogarnięcia jak najobfitszego materiału hist.

KRONIKI LWOWSKIE

KRONIKI LWOWSKIE, felietony tygodniowe J. Wybór kronik, oprac, i wstęp S.

KRONIKA GALLA ANONIMA

−  Francuz, mnich z zakonu benedyktynów −  przebywał na dworze Bolesława Krzywoustego −  napisał tam kronikę na zamówienie

KRONIKA GALLA ANONIMA - TREŚĆ

Kronika ta nie zawiera żadnych dat.

Kronika życia Karola Wielkiego

Kronika życia króla Karola Wielkiego Rozdział o dzieciństwie Syn Pepina Krótkiego, Karol zwany Wielkim był młodym zręcznym chłopcem .

KRONIKA, utwór publicystyczno-dziennikarski

KRONIKA, utwór publicystyczno-dziennikarski, uprawiany na łamach prasy w ramach stałego cyklu.

KRONIKA, dwutygodnik kult.-społ.

KRONIKA, dwutygodnik kult.

KRONIKA EMIGRACJI POLSKIEJ, czasopismo

KRONIKA EMIGRACJI POLSKIEJ, czasopismo, wyd.

WOJNA DOMOWA z Kozaki i Tatary, z Moskwą, potym Szwedami i z Węgry przez lat dwanaście za panowania... Jana Kazimierza..., epos-kronika S. Twardowskiego

, epos-kronika S. Przyjęty przezeń kronikarski tok narracji jest podporządkowany chronologii wydarzeń.

ZMORY. Kronika z zamierzchłej przeszłości, powieść E. Zegadłowicza

Kronika z zamierzchłej przeszłości, powieść E.