Kręgowce

Kręgowce

Czytaj Dalej

Ewolucyjne różnicowanie się układów krążenia u bezkręgowców i kręgowców z uwzględnieniem ich płynów ustrojowych oraz roli tych układów w organizmie

Kręgowce to strunowce mające szkielet osiowy, złożony z czaszki i kręgosłupa. U bezkręgowców jest brak tego elementu. Jednakże zarówno u kręgowców jak i bezkręgowców układ krążenia ma za zadanie rozprowadzać składniki pokarmowe i tlen do wszystkich tkanek, usuwać zbędne produkty przemiany materii...

KRĘGOWCE (Vertebrata)

Największa grupa zwierząt w ramach typu strunowców, zwykle występująca w randze podtypu. Oprócz cech charakterystycznych dla strunowców, to jest obecności -» struny grzbietowej (przynajmniej w okresie zarodkowym), metamerycznie ułożonych mięśni, szpar skrzelowych, położenia —> układu nerwowego po...

Ewolucja układu oddechowego, krwionośnego i szkieletu u kręgowców lądowych

Co to są kręgowce? Kręgowce są podtypem zwierząt, należącym do typu strunowców. Charakteryzują się wyraźną symetrią dwuboczną i zaznaczoną w wielu miejscach metameryzacją ciała.

W szkielecie kręgowców występują chrzęstne i kostne elementy szkieletowe, wyróżnia się szkielet osiowy, czaszkę i...

Rozmnażanie bezkręgowców w odniesieniu do warunków egzystencji

Rozmnażanie organizmów żywych jest moim zdaniem najważniejszym procesem podtrzymujący istnienie owych form na naszym globie. Różnorodne czynniki egzo- i endogenne spowodowały powstanie różnych odmian rozmnażania

W sposób najprostszy można to przedstawić na podstawie wykresu:

ROZMNAŻANIE

BEZ...

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych

Przodkiem kręgowców był prymitywny prastrunowiec przypominający budową dzisiejsze bezczaszkowce. Współczesne kręgowce zachowały podstawowy plan budowy swojego przodka, ale zdobyły wiele cech aromorfotycznych, dzięki czemu osiągnęły wśród strunowców najwyższy szczebel organizacji i największą...

Ewolucja układu krążenia kręgowców

Ewolucja układu krążenia kręgowców. W skład układu krążenia kręgowców wchodzi ukł krw - ukł limfatyczny. Ukł krąż u wszystkich kregowców jest układem zamkniętym z wyodrębnionym sercem położonym na stronie brzusznej. Ukł krąż pełni funkcje transportowe, transportuje produkty przemiany materii...

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Płazy

Wielokierunkowa ewolucja, dokonująca się w obrębie gromady ryb, doprowadziła między innymi do powstania słodkowodnych ryb trzonopłetwych. Odznaczały się one osadzeniem płetw, zwłaszcza parzystych, na mięsistych, wydłużonych trzonach. Wewnątrz tych trzonów znajdowały się elementy kostne. W przypadku...

SKÓRA KRĘGOWCÓW

Zewnętrzna powłoka ciała kręgowców; składa się z wielowarstwowego naskórka, skóry właściwej oraz warstwy tkanki podskórnej. S. k. ochrania tkanki wewnętrzne przed urazami mechanicznymi i działaniem promieniowania ultrafioletowego, bierze udział w termoregulacji i osmoregulacji; zapobiega infekcjom...

Oddychanie - KRĘGOWCE

Narządami wymiany gazowej u kręgowców są płuca. Płuca, to narządy parzyste (bo dzielą się na płuco prawe i lewe) należące do układu oddechowego. W płucach odbywa się wymiana gazowa. Płuco ma postać stożka złożonego z podstawy z powierzchnią przeponową oraz kopulastego szczytu. Boczna...

Pierwotne i wtórne przystosowanie kręgowców do życia w wodzie

Ryby - "najbardziej wodne" z kręgowców są doskonałym przykładem pierwotnego przystosowania do życia w wodzie. Skrzela - bardzo wydajny narząd o dużej powierzchni wymiany gazowej umożliwiają oddychanie tlenem znajdującym się w wodzie. W wymianie gazowej w mniejszym stopniu uczestniczy także skóra...

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Bezżuchwowce

Zwierzęta te stanowią najprymitywniejszą gromadę kręgowców. Rozwinęły się ze zbliżonych do lancetnika form bezczaszkowców. Są to organizmy wodne, zamieszkujące morza lub wody słodkie. Prowadzą życie półpasożytnicze - żywią się krwią ryb; niektóre są padlinożercami.

Do cech, świadczących o...

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ryby

Związek filogenetyczny ryb z bezżuchwowcami wynika dość wyraźnie z podobieństwa ogólnego planu ich budowy. Jednakże ryby reprezentują wyższy szczebel organizacji i odmienny kierunek przystosowań. O ile życie pierwotnych bezżuchwowców związane było z dnem wód, na którym niejako "pasły się"...

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ptaki

W erze mezozoicznej z gadów wyodrębniły się dwie nowe gromady kręgowców - ptaki i ssaki, obecnie szeroko rozprzestrzenione i bardzo zróżnicowane na kuli ziemskiej. Praptak, Archaeopteryx, z górnej jury jest formą pośrednią między ptakami i gadami, jednoczącą w swojej budowie cechy obu grup. Cechy ptasie...

Przegląd bezkręgowców

PRZEGLĄD SYSTEMATYCZNY BEZKRĘGOWCÓW NADKRÓLESTWO: eukarionty (Eukaryota) KRÓLESTWO : protisty (Protista) DZIAŁ: protisty zwierzęcopodobne, pierwotniaki (Protozoa) Typ: korzenionóżki (Rhizopoda)  pełzak czerwonki (Entamoeba histolytica)  pełzak okrężnicy (Entamoeba coli) Typ: otwornice (Foraminifera) Typ: promienionóżki (Actinopoda) Gromada: promienice (Radiolaria) Typ: wiciowce (Flagellata)  świdrowiec gambijski (Trypanosoma gabiense)  świdrowiec ...

Ewolucja układu krwionośnego, oddechowego i nerwowego u bezkręgowców

Nerwowy

U pierwotniaków występuje spolaryzowana błona komórkowa, która pozwala na odbieranie bodźców z otoczenia. Zmiana stanu spolaryzowanej błony pozwala komórce na wykonanie odpowiedniej reakcji odruchowej (taksja). Niektóre pierwotniaki posiadają organella pozwalające na percepcję wrażeń świetlnych...

Płazy jako kręgowce wodno - lądowe

Współcześnie żyjące płazy stanowią stosunkowo małą gromadę kręgowców, która zajmuje nieduży zasięg. Są to okolice przybrzeżne wód słodkich, miejsca podmokłe. Współczesne płazy dzielimy na bezogonowe, ogoniaste i beznogie. Do płazów bezogonowych zaliczamy żaby, ropuchy...

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Gady

Formą przejściową łączącą płazy z gadami była sejmuria (Seymouria). Gady stanowią gromadę kręgowców charakteryzującą się lepszym niż płazy przystosowaniem do życia lądowego. Polegało to przede wszystkim na zdobywaniu przez nie zdolności rozrodu na lądzie. Najprawdopodobniej bezpośrednią...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała u bezkręgowców - Stawonogi (Arthropoda)

Pancerz zewnętrzny jest tworem oskórkowym (kutikularnym) jednowarstwowego nabłonka pokrywowego (cecha bezkręgowców), zwanego hypodermą. Grubość wytworzonej przezeń kutikuli przewyższa z reguły dziesięciokrotnie, a w wielu przypadkach kilkasetkrotnie grubość warstwy komórek twórczych. Budowa kutikuli...

BEZKRĘGOWCE - EWOLUCJA UKŁADU ODDECHOWEGO

PIERWOTNIAKI

GĄBKI

JAMOCHŁONY

Wymiana gazowa u tych zwierząt wodnych zachodzi całą powierzchnią ciała na drodze dyfuzji i jest dość prostym procesem. Rozpuszczony w wodzie tlen dyfunduje do wnętrza komórek, a dwutlenek węgla na zewnątrz, do otaczającej wody. Wyspecjalizowane narządy oddechowe...

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ssaki

W przeciwieństwie do ptaków, które rozwinęły się z wysoko uorganizowanych gadów, wskutek czego zachowały większość wspólnych z nimi cech, ssaki rozwinęły się z gadów prymitywnych, jako zupełnie odrębna gałąź ewolucyjna. Nie przeszkodziło im to jednak wznieść się bardzo wysoko ponad poziom...