Krążownik pomocniczy

Krążownik pomocniczy

Czytaj Dalej

KRĄŻOWNIKI POMOCNICZE - uzbrojone statki handlowe

Silnie uzbrojone okręty handlowe pełniące funkcje pomocnicze lub korsarskie; wprowadzono je do uzbrojenia flot na początku II wojny światowej. krążownik pomocniczy Kormoran zatopił lekki krążownik australijski HMAS Sydney, który, choć silniej uzbrojony (8 dział kal.

KRĄŻOWNIKI

Okręty o dużym zasięgu i silnym uzbrojeniu artyleryjskim, stanowiły trzon flot potęg morskich. Ich rozwój ograniczyły postanowie­nia konferencji waszyngtońskiej z 1922 r. ustanawiające limit wy­porności do 10 000 t i kalibru dział do 203 mm. Ponieważ okręty wodowane w czasie I wojny świato­wej miały...

Działalność podstawowa a pomocnicza w przedsiębiorstwie.

  Produkcja pomocnicza obejmuje wytwarzanie przedmiotów umożliwiających lub ułatwiających prowadzenie procesów podstawowych ( wytwarzanie energii , narzędzi, oprzyrządowania, konserwacja i naprawa oraz produkcja opakowań).

Jednostki pomocnicze samorządów gmin i miast

Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostki pomocnicze nie posiadają osobowości prawnej.

Osiedle i rada osiedlowa w mieście jako organy pomocnicze

Rada dzielnicy (rada osiedla) - jednostka pomocnicza rady gminy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy

Gmina jest podzielona terytorialnie na jednostki pomocnicze, jakie jak sołectwa na obszarach wiejskich, dzielnice czy osiedla w miastach, wreszcie miasta na terenie gminy. Zasady tworzenia jednostek pomocniczych ustala statut gminy.

Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy - Sołectwo

Organem ustawodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć z głosem rozstrzygającym wszyscy obywatele gminy, zamieszkali na terenie sołectwa. Zebranie wiejskiej jest tradycyjna formą samorządową, instytucją demokracji bezpośredniej. Można przyjąć, że zebranie...

Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy - Dzielnica / osiedle

Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, z prawem udziału w głosowaniu.

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy decydujące i pomocnicze

Przykładowo organami pomocniczymi są Rada Legislacyjna przy Preze­sie Rady Ministrów czy kolegium przy wojewodzie.

Podziały terytorialne państwa w administracji publicznej - Pomocniczy

Korzystniej jest tworzyć jednostki podziału pomocniczego, które nie mają wszystkich atrybutów władzy publicznej nie potrzeba wyposażać ich we wszystkie te atrybuty, mniejszy jest koszt, a jednocześnie większe możliwości zaspokajania potrzeb.

Organizacja i zasady funkcjonowania aparatu pomocniczego samorządu terytorialnego

Wszystkie jednostki pomocnicze wspomagają, spełniają funkcje pomocnicze, logistyczne, aby zapewnić możliwość realizacji kompetencji organów władzy samorządowej wszystkich trzech poziomów gminy, powiatu, województwa.

Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Krążowniki

W 1914 roku niemal we wszystkich marynarkach wyróżniano trzy podstawowe klasy krążowników: krążowniki liniowe, krążowniki pancerne i krążowniki.

Krążowniki liniowe były jedną z najmłodszych klas okrętów, bo powstały dopiero w roku 1907 w wyniku przekształcania zwykłych krążowników w jednostki...

Organy (decydujące i pomocnicze)

Organy decydujące to organy, które mogą rozstrzygać sprawy w drodze czynności prawnych, a organy pomocnicze- to takie organy, które mogą tylko występować z inicjatywą czy też opiniować przedstawione im sprawy przez organy decydujące bądź też wykonywać jedynie czynności kontrolne.

Gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej

Tworząc gospodarstwo pomocnicze kierownik jednostki budżetowej określa nazwę i siedzibę gospodarstwa pomocniczego, nazwę i siedzibę jednostki budżetowej, przedmiot działalności wyodrębnionej z zakresu działalności jednostki budżetowej oraz składniki majątkowe przydzielone gospodarstwu przez jednostkę budżetową.

CHARAKTERYSTYKA I PRZYKŁADY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

Gospodarstwo pomocnicze wpłaca do budżetu 50 % osiągniętego zysku.

Nauki pomocnicze w ekonomii

Ekonomia graniczy z innymi ważnymi dyscyplinami akademickimi. Nauki polityczne, psychologia, socjologia i antropologia społeczna – sfera badań pokrywa się częściowo ze sfera badań ekonomii.

Ekonomia czerpie również wiedzę z badań historycznych. Również statystyka ma swoje powiązania z ekonomią –...

Uzasadnij potrzebę rozliczania produkcji pomocniczej

Rozliczanie produkcji pomocniczej na rzecz produkcji podstawowej dokonuje się według różnych mierników, z reguły mierników naturalnych; mogą to być tkm, kWh, GJ.

Podaj definicję gospodarstwa pomocniczego

Gospodarstwo pomocnicze -jest wyodrębnione z jednostki budżetowej pod względem organizacyjnym i finansowym części jej podstawowej działalności lub działalność uboczna.

ORGANY WEWNĘTRZNE POMOCNICZE SEJMU RP

organ, nie tyle pomocniczy co doradczy wobec Prezydium Sejmu.

Czym są jednostki pomocnicze gminy?

  Gminy mogą powoływać pomocnicze jednostki w postaci samorządu sołeckiego, dzielnicowego i osiedlowego.