Krajów

Czytaj Dalej

Jak zmniejszyć różnicę między krajami bogatymi a biednymi?

Aby zmniejszyć przepaść między krajami bogaty­mi i biednymi, standard życia w najuboższych państwach rozwijających się musiałby wzrastać znacznie szybciej niż w krajach rozwiniętych i większości krajów rozwijających się. Handel jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarki krajów Trzeciego...

Właściwości kształtowania się koniunktury gospodarczej w rozwiniętych krajach gospodarki w latach 1950 – 1974

Na charakter cyklu koniunkturalnego w pierwszych latach po II wojnie światowej zasadniczy wpływ wywierały ekonomiczne następstwa wojny. Możemy mówić o istnieniu w tym okresie powojennego boomu koniunkturalnego, związanego z przezwyciężaniem skutków wojny w gospodarce. U podstaw tego boomu leżały inne...

Czym są miasta w krajach rozwijających się?

Do grona największych miast świata dołącza coraz więcej miast położonych w najbiedniejszych krajach świata. Ogromny przyrost liczby ludności obserwowany w tych miastach stwarza wiele problemów socjalnych. W latach 50. naszego stulecia jedynie dwa wielkie miasta - Nowy Jork i Londyn - miały więcej...

Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej

Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej Szkolnictwo wyższe bierze swój początek w starożytności, wtedy utworzono rzymskie Ateneum cesarza Hadriana, a także uniwersytet w Aleksandrii. Na przełomie III i IV wieku naszej ery, powstawać zaczęły szkoły rektorów, które stanowiły podstawę szkół wyższych kształcących prawników w Imperium Rzymskim. Jednak typ współcześnie nam znanej wielo wydziałowej uczelni wyższej powstał dopiero w ...

"Pisarze baroku i oświecenia w trosce o dobro kraju".

Temat troski o dobro kraju w literaturze ma charakter ponadczasowy. Już w renesansie wytworzył się ideał patrioty. Kochanowski w "Odprawie posłów greckich" ukazał Antenora jako obywatela kochającego ojczyznę, spełniającego wszelkie powinności wobec państwa, stawiający jej dobro ponad swoją prywatę...

Charakterystyka krajów

Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki światowej jest istnienie wyraźnych dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno gospodarczego, zarówno w obrębie poszczególnych krajów, jak i w skali globalnej. Istotny wpływ na to zróżnicowanie mają czynniki naturalne: warunki klimatyczne, rozmieszczenie...

Jakie jest uprzemysłowienie krajów rozwijających się?

Uprzemysłowienie to nie jedyny przejaw rozwo­ju. Wszystkie działy gospodarki, rolnictwo i usłu­gi, oświata i służba zdrowia, muszą ulec prze­kształceniu, jeśli kraj ma zostać zmodernizowany. Co więcej, zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez ludzi i zostać dostosowane do stylu ich życia oraz...

Dojście Hitlera do władzy (szczegółowe omówienie sytuacji w Austrii i krajach ościennych)

Po długiej batalii, jaką stoczył Hitler w rozbitych po wojnie Niemczech w 30 stycznia 1933 obejmuje władzę jako kanclerze. Niewątpliwie droga Hitlera do władzy była bardzo trudna i można podzielić ją na dwa etapy. Etap, w którym drogą buntu, zbrojnego czynu i puczu chciał przejąć władzę i drugi etap, w którym objął drogę legalizmu, kiedy to uświadomił sobie, że największym wrogiem konstytucji jest demokracja. Mimo zajęcia tak wysokiego stanowiska w Niemczech Hitler ...

Wpływ turystyki na bilans płatniczy kraju

Turystyka jest niezbędną częścią składową rynku światowego. Zajmuje drugie miejsce w ekonomice światowej po przemyśle elektronicznym i komputerowym, wyprzedzając takie dziedziny jak przemysł naftowy (petrochemiczny) i przemysł samochodowy. Przemysł turystyczny zajmuje ważne miejsce w gospodarce większości krajów. Według oceny specjalistów w rekreacyjne rozwiniętych krajach działalność turystyczno-rekreacyjna dostarcza do 50% wszystkich wpływów do budżetu.

Właściwości koniunktury gospodarczej w rozwiniętych krajach gospodarki rynkowej w latach 90 – tych

W latach 1990 – 1993 rozwinięte kraje gospodarki rynkowej przeżywają kolejne załamanie koniunktury, uważane za największe w okresie po II wojnie światowej, ale nie ze względu na głębię załamania produkcji, lecz ze względu na niezwykłe wysokie bezrobocie – największe od czasów wielkiego kryzysu...

Reforma administracji w krajach postsocjalistycznych - przykład Polski

Ogólne dostrzeżenie konieczności przeprowadzenia zasadniczej reformy administracji nie oznacza łatwości jej przeprowadzenia. Zaobserwować to można na przykładzie ponad dziesięciu latjlziałań na rzecz reformy, ale i zaniechań w tej dziedzinie, jakie wystąpiły w Polsce. Polska, trzeba zaznaczyć...

„Polska – stwór nie do życia”. „Polska – kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego”. Którą opinię podzielasz?

„Polska – stwór nie do życia”. „Polska – kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego”. Którą opinię podzielasz?

 

Przy lekturze literatury wojennej wielokrotnie zastanawiałam się, jaką postawę przybraliby dzisiejsi Polacy w podobnej sytuacji. Jak zachowałaby się bierna dzisiaj młodzież i...

Jakie znaczenie ma niedofakturowanie lub przefakturowanie dostaw dla władz: celnych kraju importu, podatkowych kraju eksportu, podatkowych kraju importu, dewizowych kraju eksportu?

W przedsiębiorstwach wielonarodowych ustalanie cen międzyzakładowych nazywane jest transferem cen, bądź „ustaleniem ceny przez centralne firmy dla jej zagranicznych fili”. Cena transferowa w ramach przedsiębiorstwa, niezależnie od ustalonego dla fili poziomu, oznacza pozostanie zysku wewnątrz firmy...

Ocena produktów na podstawie „kraju pochodzenia"

Nabywcy oceniają produkty na podstawie „kraju pochodzenia". Miejsce produkcji towaru może wywrzeć na potencjalnych nabywcach efekt pozytywny, neutralny bądź negatywny. Na przykład, większość kupujących przychylnie patrzy na odzież z metką ...Madę in Italy". Oczekują oni także wysokiej jakości i...

Kraj rozwijający się

Charakterystyka

Brak jest jednoznacznego kryterium, które umożliwiłoby zakwalifikowanie danego państwa do grupy krajów rozwijających się. Każda organizacja prowadząca pomoc dla krajów ubogich stworzyła własny system kwalifikacji.

Klasyfikacja OECD

OECD dzieli kraje na:

państwa najsłabiej...

„Polska stwór nie do życia”. „Polska kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego”. Którą opinię podzielasz?

Przy lekturze literatury wojennej wielokrotnie zastanawiałam się, jaką postawę przybraliby dzisiejsi Polacy w podobnej sytuacji. Jak zachowałaby się bierna dzisiaj młodzież i wreszcie co zrobiłabym ja? Te wątpliwości skłoniły mnie do rozmyślań, na ile ja, młoda osoba, identyfikuję się ze swoim...

Instrumenty Wspólnej Polityki Handlowej wobec importu z krajów trzecich

1. System celny- prowadzenie wspólnej polityki celnej było konsekwencją utworzenia unii celnej na podstawie TR. W artykule 9 założono likwidajcę opłat celnych i innych środków o podobnych do ceł skutkach w handlu pomiędzy krajami członkowskimi oraz wprowadzenie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z...

Szacowanie ryzyka inwestycji w danym kraju

Codzienne dochodzą do nas wiadomości o niestabilnych rządach i zachwianych gospodarkach, co powoduje, że firmy wahają się. czy podjąć ryzyko inwestycji za granicą. Jeżeli pozornie bezpieczne rządy, jak reżim szacha w Iranie i Marcosa na Filipinach, mogły upaść, to czy istnieje w ogóle jakiś...

Demokracja w krajach postkomunistycznych

Po zakończeniu zimnowojennego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim kraje będące uprzednio satelitami ZSRR wkroczyły w nowy etap rozwoju. Transformacja ustrojowa nie przebiega jednak bez zakłóceń.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych, po dojściu do władzy Michaiła...

Jakie są różnice i podobieństwa między polskim systemem opieki logopedycznej a systemami funkcjonującymi w innych krajach?

W wielu krajach systemy pomocy dzieciom z zaburzeniami mowy są podobne. Właściwie różnią się one jedynie pod względem organizacyjnym, prawnym bądź kwestią kształcenia kadr. W poszczególnych krajach główny ciężar opieki logopedycznej spoczywa na:

a)    poradniach specjalistycznych (m.in. w...