Kraje rozwijające się

Kraje rozwijające się

Czytaj Dalej

Kraje rozwijające się

W latach 70 XX wieku "kraje rozwijające się" objęto wspólna nazwą krajów "Trzeciego Świata" (do krajów Afryki dodano także kraje Azji, Ameryki Łacińskiej i Oceanii).

Organizacje regionalne poza systemem ONZ oraz regionalna współpraca państw rozwijających się

Poza systemem ONZ funkcjonuje wiele organizacji regionalnych. Dzielić je można według położenia geograficznego, ale także zgodnie z ich celami i zadaniami. Przykładami mogą być:

- Organizacja Państw Amerykańskich

- Liga Państw Arabskich

- Organizacja Jedności Afrykańskiej

- Unia Europejska

-...

PANSTWA ROZWIJAJĄCE SIĘ W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Borykające się z licznymi problemami kraje rozwijające się próbują podejmować wspólne działania i koordynować współpracę w sferze gospodarczej, politycznej i wojskowej. Wykorzystując to rywalizujące ze sobą bloki próbowały narzucić krajom rozwijającym się preferowane przez siebie rozwiązania ustrojowe.

Problemy rozwoju krajów rozwijających się

: Odwołuje się do marksistowskiej teorii rozwoju Łączy aspekty gospodarcze i polityczne Wg niej zacofanie krajów rozwijających się jest wynikiem ich zależności gospodarczej od krajów rozwiniętych; To uzależnienie jest spowodowane zależnością polityczną z jakiegoś okresu z historii – kraje kolonialne narzuciły kierunek rozwoju Trudno to jednoznacznie ocenić – wiele przypadków się zgadza

Pojęcie i cechy charakterystyczne krajów rozwijających się

W odniesieniu do tych krajów użyto określenia kraje rozwijające się.

Społeczno - zawodowa STRUKTURA LUDNOŚCI w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo i rozwijających się

Rozwój takiego kraju przejawia się zwiększeniem pracujących w przemyśle, kosztem spadku liczby pracujących w rolnictwie. Wyjątkiem są kraje wydobywające i eksportujące dużą ilość minerałów, np.

Jak wygląda gospodarka krajów rozwijających się?

Kryteria przynależności do grupy krajów rozwiniętych zostały określone w ro­ku 1990 przez Bank Światowy - należą do niej kraje, w których produkt narodowy brutto na jednego mieszkańca wynosi co najmniej 7620 dolarów.

Jaki jest produkt narodowy brutto w krajach rozwijających się?

Do grupy tej zali­cza się kraje tak różne, jak zasobne w złoża ropy naftowej kraje arabskie (produkt narodowy Arabii Saudyjskiej w przeliczeniu na jednego mieszkań­ca w 1991 r.

Jakie jest uprzemysłowienie krajów rozwijających się?

Wszystkie działy gospodarki, rolnictwo i usłu­gi, oświata i służba zdrowia, muszą ulec prze­kształceniu, jeśli kraj ma zostać zmodernizowany. Kraje rozwijające się mają jedną podstawową przewagę nad krajami rozwiniętymi - tanią siłę ro­boczą.

Jakie rodzaje przemysłu występują w krajach rozwijających się?

Dzięki temu powstaje więcej miejsc pracy (ma to niebagatelne znaczenie polityczne) i wię­cej mieszkańców danego kraju znajduje zatrudnie­nie. W praktyce jednak kraje te rzadko kiedy wybie­rają jedną z podstawowych opcji.

Jak przekształca się gospodarka krajów rozwijających się?

Niegdyś wydawało się, że kraje rozwijające się powinny iść śladami krajów rozwiniętych i dokładnie powtórzyć wszystkie etapy ich rozwoju od cza­sów industrializacji.

Czym jest wieś w krajach rozwijających się?

Dla porównania, w rozwinię­tych krajach Europy i Ameryki Północnej poza obszarami miast żyje jedynie 26% ludności. Ze specyficzną sytuacją mamy do czynienia w krajach Ameryki Łacińskiej.

Jakie są formy zabudowy wsi w krajach rozwijających się?

Na całym świecie wieśniacy budują swe domy z materiałów dostępnych w ich okolicy. Domy te mają zapewniać im ochronę przed specyficznym dla danego miejsca klimatem. Na przykład w gorą­cych, deszczowych okolicach równika ludzie wykorzystują do konstrukcji dachów i ścian szerokie liście i maty...

Czym jest urbanizacja w krajach rozwijających się?

Wraz z wprowadzeniem przez kolonistów gospo­darki pieniężnej rozpoczął się w krajach rozwija­jących się proces urbanizacji. Napływ ludzi ze wsi do miasta jest obecnie główną przyczyną zachodzących w krajach roz­wijających się zmian społecznych.

Czym jest rolnictwo w krajach rozwijających się?

W pół­nocnych regionach tego kraju, zamieszkanych przez zaledwie 27% wszystkich Brazylijczyków, mieszka ponad połowa ogólnej liczby najbiedniej­szych obywateli tego kraju.

Czym są miasta w krajach rozwijających się?

Innym czynnikiem odpowiedzialnym za wciąż zwiększającą się liczbę mieszkańców miast jest cechujący większość krajów rozwijających się bar­dzo wysoki przyrost naturalny, znacznie wyższy niż w bogatych krajach uprzemysłowionych.

Jakie są systemy polityczne w krajach rozwijających się?

Różnice etniczne i językowe są charakterystyczne nie tylko dla afrykańskich krajów rozwijających się.

Kraj rozwijający się

Wykorzystując ten wskaźnik ONZ dzieli kraje na trzy kategorie: kraje o niskim poziomie rozwoju społeczeństwa (państwa poniżej 0,5 pkt. Dodatkowo Bank Światowy przeprowadza kategoryzacje krajów na podstawie ich zadłużenia na kraje poważnie zadłużone i kraje średnio zadłużone.

Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego?

Aby w kraju przeciwstawić się alkoholizmowi wśród młodzieży a nawet dzieci dużą rolę muszą tu odegrać przede wszystkim sprzedawcy, którzy zaprzestaną sprzedaży alkoholu nieletnim.