Krąg kulturowy

(krąg cywilizacyjny) Zbiór kultur spokrewnionych ze sobą genetycznie i historycznie lub wykazujących wspólnotę zasadniczych cech. O kręgach kulturowych mówimy zazwyczaj w odniesieniu do kultur mających pewne ramy terytorialne.

Trzon kręgu

Trzon kręgu (corpus vertebrae) ma kształt niskiego walca. Jego powierzchnie, górna i dolna, są porowate i nieco chropawe, ograniczone bardziej gładką, nieco wystającą listewką brzeżną paromilimetro-wej szerokości. Powierzchnie te zrastają się z przylegającym do nich chrzęstnym krążkiem...

Czym wyróżniają się stycznościowe kręgi społeczne

Kręgi stycznościowe skupiają studentów odbywających wspólne podróże, korzystających z tej samej stołówki, czytelni czy klubu. Są one najbardziej luźne z pozostałych trzech odmian kręgów i o trudnym do ustalenia składzie członkowskim.

Co wyróżnia koleżeńskie kręgi społeczne

Gdy oprócz styczności przestrzennej pojawia się łączność duchowa, wówczas mamy doczynienia z kręgiem koleżeńskim. Kręgi koleżeńskie powstają i funkcjonują wokół jakiegoś znaczącego członka społeczności lokalnej lub profesjonalnej, który jest opiniotwórczym liderem.

Żyły trzonów kręgów

Żyły trzonów kręgów (iv. basicerlebrales) są obszernymi naczyniami, które analogicznie do żył śródkościa biegną wewnątrz trzonów kręgów w kanałach istoty gąbczastej; kierują się one poziomo i promienisto z obwodu trzonu do środka jego powierzchni tylnej i wspólnie albo pojedynczo przez jeden czy...

Jałowa martwica nasad trzonów kręgów

Jałowa martwica nasad trzonów kręgów (choroba Scheuermana, młodzień­cza kifoza, osteochondronecrosis juvenilis doisi, kyphosis). Choroba rozwija się w obrębie nasad trzonów środkowego i dolnego odcinka piersiowego kręgo­słupa, rzadziej w odcinku piersiowo-lędżwiowym. Działanie nacisku na podat­ną...

Zrost kręgów wrodzony

zrost kręgów wrodzony; synostosis congenita vertebrarum; jest wadą rozwojową kręgosłupa polegającą na całkowitym bądź częściowym zroście dwu lub więcej kręgów. Zrost obejmuje trzony i części, a niekiedy całe łuki, może występować we wszystkich odcinkach kręgosłupa, najczęściej jednak...

Rotacja kręgów

Rotacja kręgów jest to skręcenie wokół osi długiej kręgosłupa. Największa jest ona na szczycie skrzywienia i pociągając za sobą żebra w odcinku pier­siowym prowadzi do garbu żebrowego po stronie wypukłej, a wgłębienia po stronie wklęsłej. W przedniej części klatki piersiowej wytwarza się garb...

Zespoły bólowe na tle zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych kręgów

W medycynie, w dotychczasowych poglądach na powstawanie dolegliwości bólowych kręgosłupa, przypisywano bardzo dużą rolę, stwierdzonym w badaniu radiologicznym, zmianom zwyrodnieniowym kości kręgosłupa. Od występowania takich zmian lub ich braku na zdjęciach rtg, często uzależniano obiektywność...

„BOGURODZICA” - „BOGURODZICA" A „SALVE REGINA" Z XI W. - W KRĘGU KULTURY I LITERATURY ŁACIŃSKIEJ

Istnieje pewne podobieństwo kompozycyjne, do którego być może wolno przykładać większą wagę, niż by się zdawało. Jest to łacińska pieśń Salve Regina = Witaj Królowo. Oba wiersze dzielą się na połowy; w polskim wierszu rzuca się ten układ w oczy, w łacińskim może umykać uwagi. Ale jest...

Budowa kręgu

Kręg zbudowany jest z części przedniej, stanowiącej trzon i części tylnej – łuku kręgu. Otaczają one otwór kręgowy. Suma otworów tworzy kanał kręgowy. Na powierzchni przedniej i bocznej trzonu widoczne są liczne otwory odżywcze dla naczyń tętniczych zaopatrujących trzon. Na powierzchni tylnej otwór...

" W kręgu miłości i nienawiści - o bohaterach literackich, których rozumiem, podziwiam, oskarżam.

Obiektem zainteresowania literatury od początków jej istnienia był człowiek - bohater literacki wraz ze swymi problemami, życiowymi dylematami i przeżywanymi konfliktami. Czytelnik zaś, śledząc losy literackich bohaterów kształtował swe opinie o nich, klasyfikował na dobrych i złych, próbował...

Rozwój osobowości w interpretacji psychologów z kręgu społeczno – poznawczego (Bandura, Mischel)

Trzy elementy osobowości:

a) oczekiwania – przekonania, czyli przekonanie co do zdarzeń, oczekiwanie na zdarzenia uzdalniają do pewnej aktywności, jednostka rozwija w sobie oczekiwania „if...done” – „jeśli...(coś), to coś zrobię, zachowuję się w określony sposób”.

b) cele – zdolność do przewidywania...

Krąg podmiotów mogących występować do TK

Z inicjatywą kontroli konstytucyjności mogą do TK występować:

sądy – mogą przedstawić TK pytanie prawne; jest to uprawnienie każdego sądu i może być realizowane na każdym etapie postępowania sądowego (inicjatywa w konkretnej sprawie),

legitymacja ogólna (prawo do zakwestionowania każdego...

Krąg uprawnionych do odprawy pośmiertnej

Członkom rodziny pracownika, który zmarł wskutek wypadku przy pracy przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Dotyczy to również rencistów.

Członkami rodziny uprawnionymi do odszkodowania są:

- małżonek (nie przysługuje w przypadku orzeczonej separacji)

- dzieci własne, dzieci drugiego małżonka...

W kręgu państw komunistycznych - Zagadnienia wybrane. Historia powszechna po 1945 roku.

WOJNA W KOREI W latach 1904-1905 toczyła się wojna japońsko-rosyjska o Port Arthur, wygrana Japonii, spowodowała, iż Korea po wojnie znalazła się w strefie jej wpływów, początkowo stanowiąc protektorat a ostatecznie w 1910 r. Japonia inkorporowała Koreę. 2 września 1945 koniec II wojny światowej na dalekim wschodzie, przegrana Japonia kapituluje na północy Korei przed Armią Czerwoną a na południu przed wojskami amerykańskimi Od września do grudnia tegoż roku na ...

Pomoc postpenitencjarna w Polsce po roku 1997 w kręgu teorii i praktyki penitencjarnej.

Idea więzienia jako narzędzia redukcji przestępców, pojawiła się w XVI wieku i przybierała różne formy w zależności od tego, jaki przyjmowano psychologiczny model do popełniania czynów niezgodnych z prawem. Jednym z modeli był ?błąd moralny? -opierał się na założeniu, że człowiek jest ? z natury? istotą moralną, a czyny przestępcze polegają na pewnego rodzaju omyłce, tak jakby przestępca w działaniu nie korzystał ze swych dyspozycji moralnych. Sądzono, że w ...

Objaw cyrkla (kręgu)

Wskazuje na porażenie nerwu pośrodkowego.

Wykonanie: Pacjentowi poleca się kciukiem dotknąć opuszki małego palca.

Interpretacja: W przypadku porażenia nerwu pośrodkowego dochodzi do wypadnięcia funkcji mięśnia przeciwstawiacza kciuka. Kciuk nie może być oponowany i porusza się tylko w zakresie...

Krąg

Wieś w gminie Polanów, na pograniczu Równiny Sławieńskiej i Wysoczyzny Pola-nowskiej, nad Grabową, pomiędzy jeziorem Długim i Zamkowym, 12 km od Polanowa. Zamek Podewilsów zbudowany w 1414, przebudowany w 1 580 i gruntownie w XIX w. Odbudowany w latach 70. i 80. XX w. Murowany na planie prostokąta z...

Muzyka polska w średniowieczu - W kręgu chorału gregoriańskiego

Nową „erę" muzyczną w Polsce zapoczątkowało przyjęcie chrześcijaństwa w 966 roku. Nie był to wyłącznie akt religijny, lecz przełom w wielu dziedzinach życia kraju. W rezultacie przyniósł on znaczne przemiany w cywilizacji, polityce, organizacji i kulturze państwa polskiego. Przyjęcie...