Kręgi piersiowe

Kręgi piersiowe (nertebrae thoracicaeJ), w liczbie dwunastu, są ruchomo połączone z żebrami. Trzony ich zwiększają się stopniowo ku dołowi. Kręg piersiowy pierwszy ma trzon wydłużony w osi poprzecznej; na trzonach kręgów dalszych wymiar poprzeczny staje się coraz krótszy; trzon kręgu szóstego lub...

Kręgi lędźwiowe

Człowiek ma z reguły pięć kręgów lędźwiowych (vertebrae lumba-les), położonych między kręgami piersiowymi a kością krzyżową. Odróżniają się one od kręgów szyjnych przede wszystkim swą znaczną wielkością, od piersiowych poza tym — brakiem powierzchni stawowych dla żeber.

Trzony kręgów...

Zmienność liczby kręgów

Zmienność liczby kręgów dotyczy poszczególnych odcinków kręgosłupa i w większości przypadków następuje kosztem części sąsiedniej, nie wywierając przeważnie wpływu na ogólną liczbę kręgów. Jest bardzo wątpliwe, czy możliwa jest zmienność ogólnej liczby przez włączenie lub wyłączenie...

Charakterystyka kręgu

Kręgi mają wspólną zasadniczą budowę, która jednak w poszczególnych okolicach dość znacznie się różni. Jeszcze u noworodka różnorodność oddzielnych kręgów jest o wiele mniejsza niż u dorosłego. Każdy typowy kręg składa się z dwóch zasadniczych części: z części przedniej, silniejszej...

Struktura kręgu

Trzon jest zbudowany z tkanki gąbczastej pokrytej cienką warstwą istoty zbitej; jest ona uzupełniona i wzmocniona okostną i więzadłami podłużnymi kręgosłupa. Elementy składowe istoty zbitej trzonu, tak samo jak więzadeł, mają przebieg podłużny (ryc. 134). W istocie gąbczastej, wypełnionej...

W jaki sposób krąg społeczny przekształca się w grupę społeczną

Wskazując na rolę lidera, w niektórych kręgach (kręgi koleżeńskie i zawodowe) dostrzegamy sporo podobieństwa między nimi a grupami, ale mimo to utrzymują się istotne różnice, o których nie można zapominać. Niektóre kręgi powoli nabywają właściwości grup nieformalnych lub pierwotnych i często się...

Krąg

Jeden z najczęstszych znaków symbolicznych, często widziany w odniesieniu i w przeciwieństwie do kwadratu. Krąg zamyka się sam w sobie i dlatego jest symbolem jedności, absolutu i doskonałości, w związku z tym także symbolem nieba w przeciwieństwie do ziemi lub też ducha w przeciwieństwie do materii;...

CHOROBA SCHEUERMANNA KIFOZA MŁODZIEŃCZA DYSTROFIA WZROSTOWA PŁYTEK GRANICZNYCH TRZONÓW KRĘGÓW

Jest to niezbyt rzadko spotykane zaburzenie kostnienia kręgów, które może być przyczyną zmian zwyrodnieniowych kręgów piersiowych w wieku starszym. Niektórzy zaliczają je do aseptycznych martwic nasad. Istotę choroby stanowi przenikanie elemen-t tów chrzęstnych krążka międzykręgowego do trzonów kręgów...

Krąg społeczny

Oczywiście ludzie wchodzą w interakcje nie tylko z przedstawicielami tych samych pozycji społecznych, ale także z zajmującymi pozycje odmienne. To banalne spostrzeżenie prowadzi nas do drugiego typu konfiguracji pomiędzy pozycjami. Otóż, jeśli weźmiemy dowolną pozycję, to jej atrybutem - czwartym w...

Scharakteryzować krąg społeczny

Kręgi społeczne - są to niewielkie zbiorowości opierające się na bezpośrednich stycznościach, wypływających ze słabej więzi instytucjonalnej i nie posiadające wyraźnej zasady odrębności ani innych komponentów konstytuujących grupę. Brak wyraźnej zasady odrębności sygnalizuje, że krąg ma...

Złamanie zęba kręgu obrotowego

złamanie zęba kręgu obrotowego; następuje najczęściej w przypadku urazu wyprostnego (ekstenzyjnego), nieco rzadziej — urazu fleksyjnego (siła urazu wymierzona w tył głowy). Najczęściej złamanie następuje u podstawy zęba — w miejscu połączenia z trzonem II kręgu szyjnego, ale może być również...

Łuk kręgu

Łuk kręgu (arcus rertebrae) rozpoczyna się w górnej części powierzchni grzbietowej trzonu z prawej i z lewej strony nasadą (pedi-culus arcus vertebrae[), stanowiącą najwęższą część łuku. Na swym górnym i dolnym brzegu tworzy ona płytkie wcięcie kręgowe gór-ne (incisura vertebralis superior) i...

Kręgi szyjne

Kręgi szyjne (rertebrae cerińcales), w liczbie siedmiu, są najmniejsze z kręgówr prawdziwych. Pierwszy, drugi i siódmy mają cechy szczególne i należy je omówić oddzielnie. Poniższa charakterystyka odnosi się więc tylko do pozostałych czterech.

Trzon jest niski, jego powierzchnie, górna i dolna, mają...

Więzadło krzyżowe kręgu szczytowego

Więzadło krzyżowe kręgu szczytowego (ligamentum cruciforme atlantis) składa się z dwóch części: poziomej i pionowej, ułożonych w kształcie krzyża. Część pozioma, silniejsza — więzadło poprzeczne kręgu szczytowego (ligamentum transversum atlantis) — jest to płaskie więzadło utrzymujące ząb w...

KONCEPCJA POTENCJALNEJ ROŚLINNOŚCI NATURALNEJ I DYNAMICZNEGO KRĘGU ROŚLINNEGO

 

Krąg roślinności to najwyższa jednostka florystyczna systemu zbiorowisk. Obejmuje on całość zespołów roślinnych właściwych terytorialnym jednostkom geobotannicznym bardzo wysokiego rzędu.

Jest niemal regułą, że roślinność danej jednostki geobotanicznej przenika tu i ówdzie poza jej granice...

Budowa kręgów

Budowa kręgów w poszczególnych odcinkach kręgosłupa wykazuje istotne różnice, aczkolwiek niemal wszystkie zawierają te same najważniejsze elementy anatomiczne: trzon, luk i wyrostki stawowe, Tylna powierzchnia trzonu i łuk kręgu tworzą ściany otworu kręgowego. Otwory kręgowe kręgów ustawionych jeden na...

Co wyróżnia przyjacielskie kręgi społeczne

Kręgi przyjacielskie charakteryzują się silniejszą więzią niż kręgi stycznościowe i mniejszą od nich liczebnością oraz bardziej upodabniają się do grup nieformalnych. Krąg przyjacielski po przyjęciu jakiegoś wspólnego zadania najłatwiej mógłby przekształcić się w grupę i to niekoniecznie...

KRĘGI

Elementy składowe kręgosłupa. Typowe kręgi kostne zbudowane są z trzonu, łuku rdzeniowego otaczającego otwór kręgowy, z wyrostka kolczystego, dwóch wyrostków poprzecznych oraz przednich i tylnych wyrostków stawowych.

Kręg szyjny, zwany atlasem (dźwigaczem) i drugi w części szyjnej, zwany...

Kręgi piersiowe

Charakterystyczną cechą trzonów kręgów piersiowych są dołki żebrowe, we wszystkich po dwa, poza kręgiem pierwszym, jedenastym i dwunastym, w których są pojedyncze. Od łuków kręgów wychodzą wyrostki poprzeczne, wyrostki stawowe górne i dolne oraz wyrostek kolczysty. Na końcach wyrostków poprzecznych...

Mechanizmy kontroli społecznej: koncentryczne kręgi norm i symboliczne atrybuty pozycji społecznej.

Kontrola społeczna to jedno z najpowszechniej stosowanych pojęć socjologii. Odnosi się ono do rozmaitych środków używanych przez społeczeństwo w celu przywoływania jego niesubordynowanych członków do porządku. Żadne społeczeństwo nie może istnieć bez kontroli społecznej.„mechanizmy" kontroli społ...