Kozioł ofiarny

Kozioł ofiarny

Czytaj Dalej

Zaburzone zachowania u dziecka:lęk, strach. fiksacja, racjonalizacja, "Kozioł ofiarny, Ekspiacja"

"Kozioł ofiarny" - nacisk na grupę powoduje, że wśród członków wybiera się osobę najsłabszą psychicznie, na której można odreagować, wyżyć się. Chcąc odciążyć nacisk grupy na kozła ofiarnego należy zmniejszyć nacisk na grupę.

Odnowienie celebracji Eucharystycznej - Problem ofiarnego charakteru Mszy św.

Idzie o słowa wypowiedziane nad kielichem w ujęciu Markowo – Mateuszowym (Łukasz i Paweł mówią „za was”), Marek pisze: To jest moja krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. (Mk14,24) ... która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów – pisze Mateusz (Mt 26,28). Co znaczy wypowiedź, że Jezus...

Ofiarny charakter Eucharystii - Kontrowersyjna „ofiara” Mszy Świętej

Spór o ofiarę Mszy Świętej rozgorzał w czasie reformacji. W konśliwych słowach polemizował Luter przeciwko „przeklętemu bałwochwalstwu” ofiary Mszy Św. obawiał się – co było uzasadnione – wynaturzeń w praktyce Mszy Św. – w kazaniach, pismach popul-że jednorazowe zbiorowe wydarzenie krzyża zostanie...

Ofiarny charakter Eucharystii - Nowotestamentowe pojęcia ofiary – „samoofiarowanie się”

Na ile według Listu do Hebrajczyków Jezus jest kapłanem, a Jego czyn ofiarny?

KOZIOŁ URSZULA

KOZIOŁ URSZULA, ur. 20 VI 1931 w Rakówce pod Biłgorajem, poetka, powieściopisarka. Ukończyła (1953) studia polonist. na UWr., związana z tym miastem działalnością zawodową i społeczną. Od 1968 stale współpracuje z mies. —> „Odra" (od 1972 czł. kolegium red.), 1972-78 prezes Wrocł. oddziału ZLP...

KOZIOŁ

Kozioł ofiarny zob.

Więzar (kozioł krokwi, pokrok, stolec)

Element —>więźby krokwiowej, składający się z zespołu dwóchsymetrycznych krokwi opartych na belce więzarowejwraz z wewn. wzmocnieniami; w. ustawiony w płaszczyźniepionowej tworzy formę trójkąta równoramiennego,pracuje statycznie jak —> kratownica.

W dachach kalenicowych ustawione równolegle w...

Kozioł

W Biblii zwierzę ofiarne, które bierze na siebie grzechy ludu, w tym kontekście też jako kozioł ofiarny wypędzany zastępczo na pustynię; ale także zwierzę cuchnące, nieczyste, demoniczne, symbol potępionych na Sądzie Ostatecznym.

Kozioł

Kozioł— 1) dorosły samiec dziko żyjącychgatunków zwierząt z rodzaju C apra. podrodzinypustorożców. Kozły ras kulturalnych osiągajądojrzałość płciową około 7—8 m iesiąca życia.2) pomocnicza część rusztow ania m urarskiego(zwana też k o b y ł k ą ) . N orm alna wysokośćkozła niskiego — 1,20...

Kozioł

1. rusztowanie do suszenia siana, składającesię z dwóch zestawionych górą ram trójkątnych z przybitymi do nich poprzeczkami.

2. samiec rozpłodowy kozy domowej.

Ofiara - dar ofiarny

Według jednych mitografów ginie od ofiarnego noża, według innych Artemida zabiera ją żywą spośród dymów ofiary i przenosi do Aulidy, gdzie dziewczyna zostaje kapłantcą.