Koszty rodzajowe

Czytaj Dalej

Analiza kosztów w układzie rodzajowym

Uporządkowany ciąg czynności analitycznych związany z badaniem układu rodzajowego kosztów można sprowadzić do : porównania kosztów faktycznych danego okresu z kosztami planowanymi na ten okres i kosztami faktycznymi poprzednich okresów, ustalenia dynamiki kosztów rodzajowych, oceny struktury kosztów ...

Przedstaw rodzajowy układ kosztów

Do innych kosztów zalicza się przede wszystkim koszty czynszów za dzierżawę gruntów, budynków i budowli, opłat ubezpieczeń majątkowych oraz koszty podróży służbowych.

Przychody i koszty

Koszt może wyrażać się jako iloczyn ceny i zużycia czynnika produkcji: K=p*Q gdzie: K - koszt zużycia czynnika produkcji p - cena jednostkowa czynnika produkcji Q - zużycie czynnika produkcji w jednostkach naturalnych W kosztach oznaczone jest zużycie różnorodnych czynników związanych z normalną działalnością przedsiębiorstwa.

Centrum kosztów

Jest to miejsce powstawania kosztów, które jest niezmiernie ważne dla nowocześnie działających firm i gwarantuje im właściwe określenie zyskowności i dobre zaplanowanie budżetu. W centrum kosztów definiuje się symbole klasyfikacji kosztów, które wykorzystuje się przy planowaniu budżetu.

Kryteria podziału kosztów

Przykładowe rodzaje kosztów: bezpośrednie/ pośrednie, produkcji zakończonej/ produkcji w toku, stałe/ zmienne/ semizmienne, decyzyjne (różnicujące)/ niedecyzyjne (nieróżnicujące), przesądzone/ nieprzesądzone, kontrolowane( zależne)/ niekontrolowane(niezależne), wg rodzaju: amortyzacja, materiały itp.

Koszty stałe

: amortyzacja środków trwałych, niektóre elementy kosztów ogólnego zarządu, takie jak: koszty zarządzania przedsiębiorstwem, koszty utrzymania budynków, czynsze i opłaty dzierżawne; oraz niektóre elementy kosztów wydziałowych, takie jak ogólne koszty funkcjonowania działu.

Koszty zmienne

Wyróżnia się cztery odmienne typy zmienności kosztów: koszty zmienne proporcjonalnie, koszty zmienne progresywnie, koszty zmienne degresywnie, koszty zmienne regresywnie.

Koszty zakresów działalności

Wyróżniane są: koszty działalności operacyjnej, koszty działalności inwestycyjnej, koszty operacji finansowych, koszty działalności związanych z funduszami specjalnymi.

Koszty miejsc powstania

Zgodnie ze specyfiką miejsc powstawania kosztów wyróżnia się koszty następujących przedsiębiorstwa i funkcji: koszty wydziałów podstawowych, koszty wydziałów pomocniczych, koszty ogólnego zarządu, koszty zakupu materiałów, koszt sprzedaży produktów.

Koszty istotne

Są kategorią kosztów wyróżnioną ze względu na znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Kosztami istotnymi są koszty których wysokość ulega zmianie w wyniku podjętej decyzji.

Koszty nieistotne

Jest to kategoria kosztów wyróżniona ze względu na znaczenie przy podejmowani decyzji. Kosztami nieistotnymi są koszty, które nie będą objęte przez podejmowane decyzje.

Koszty kontrolowane

Kosztami kontrolowanymi są koszty będące przedmiotem racjonalnej regulacji przez zarządzającego, którego odpowiedzialność została zidentyfikowana.

Koszty niekontrolowane

Kosztami niekontrolowanymi są koszty, na których kształtowanie się zarządzający nie ma wpływu.

Koszty inżynierskie

Wysokość tych kosztów może być wyznaczona dla danej specyfikacji produktu na podstawie przyjętych limitów zużycia środków produkcji dotyczących jednostki produktu. Kosztami inżynierskimi są np.