Kościoły

Kościoły

Czytaj Dalej

Jak zmieniała się rola kościoła od średniowiecza do współczesności

Kościół w całym okresie swojego istnienia przeżył szereg transformacji dostosowujących go do otaczającej go sytuacji. Rola kościoła uzależniona była w głównej mierze od koniunktury światowej. Średniowiecze to okres w naszych dziejach, w którym rola i znaczenie kościoła było bardzo silne, lecz...

Zabytki - kościół Świętej Trójcy w Będzinie

I. Charakter zabytku W mieście Będzin na Górze Zamkowej znajduje się zabytkowy kościół Świętej Trójcy z XIV w. II. Historia zabytku Najstarsze partie murów kościoła pamiętają jeszcze czasy Kazimierza Wielkiego. Parafia będziński istniała już co najmniej w XIII w, ale murowany kościół wzniesiono dopiero ok. 1364 roku. Pierwotnie drewniany, wzmiankowany 1326 r. Wzniesiony zapewne z fundacji Kazimierza Wielkiego. Odnowiony w 1601 r. w czasie najazdu Szwedów w 1655 ...

Kościół jako stowarzyszenie, społeczność, societas

To pojęcie pragnie powiedzieć, zaproponować, rozumienie Kościoła jako pewnego stowarzyszenia. Spojrzenie bardziej na socjologiczne wymiary - Bellarmin.

Podkreśla on instytucjonalność Kościoła:

1. przeciwko błędom Wikleffa i Hussa

2. przeciwko pelagianom

3. przeciwko nauce reformatorów w ich wyznaniu...

Kościół IV - XIII w. jego funkcje w społeczeństwie

Słowo greckie ekklesia (łac. Ecclesia, polskie kościół) pojawia się w pismach chrześcijańskich już na przełomie pierwszego i drugiego wieku. Jest tam mowa o kościołach i gminach jako ośrodkach organizacyjnych, ale również o Kościele jako zespole wielu gmin utrzymujących ze sobą łączność poprzez...

Kościoły wschodnie

Chodzi o te Kościoły, które się stopniowo stały wspólnotami niezależnymi po śmierci Teodozjusza I (395), kiedy to imperium rzymskie podzieliło się na wschodnie i zachodnie. Wsku-tek tego rozwoju powstały cztery grupy:

1. Wschodni Kościół Asyryjski; uznaje dwa pierwsze sobory powszechne, nie uznaje...

Barokowy kościół Bożego ciała

- SPIS TREŚCI - · Spis treści.......................................................................... str. 2 · Rys historyczny Kościoła Bożego Ciała........................... str. 3 · Ogólny zarys stylu barokowego........................................ str. 5 · Cechy barokowe oraz ornamenty Kościoła Bożego Ciała str. 7 · Bibliografia........................................................................ str.

Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce

Kościoły i związki wyznaniowe w POLSCE Chrześcijańskie Kościół Katolicki w RP obrządek łaciński Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP Kościół Katolicki w RP obrządek bizantyńsko-ukraiński (unicki, greckokatolicki) Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP Kościół Zielonoświątkowy .Kościół Polskokatolicki w RP Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Kościół Katolicki w RP obrządek ormiański ...

Kościoły partykularne

W Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium, rozpatrując kwestię kolegialnej jedności, sobór określiłrelację między Kościołem powszechnym, jednym i jedynym Kościołem katolickim, a Kościołami partykularnymi,z których on się składa i które w nim istnieją. Jako Kościoły partykularne zostały...

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Zwierciadło dla Kościoła

Miarą wielkości każdego członka Kościoła jest intensywność jego więzi z Chrystusem Głową Kościoła. Nie ulega żadnej wątpliwości, że Maryja, jako Matka, stoi najbliżej Chrystusa. Stąd też Jej znaczenie dla Kościoła jest wyjątkowe, większe niż wszystkich innych ludzi. Maryja stanowi...

AMSTERDAMSKIE ZGROMADZENIE OGÓLNE Ekumenicznej Rady Kościołów

(22 VIII — 4 IX 1948), Ogólnoświat. konferencja ekum. przedstawicieli 147 Kościołów chrzęść, z 44 krajów; przygotowywana organizacyjnie od 1937, przekształciła się w I zgrom, ogólne centralnej instytucji ruchu ekum. -> Ekumenicznej Rady Kościołów (ERK).

W 1937 wspólny komitet -> Praktycznego...

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie Kościół św. Barbary nie doczekał się żadnego wyczerpującego opracowania. Literatura powierzchownie zajmuje się ta świątynią, ograniczając się jedynie do datowania i krótkich opisów. Wiadomości na temat historii kościoła możemy czerpać jedynie z niepublikowanych, dotychczas nieznanych źródeł. Praca ta dotyczy dziejów kościoła rumiańskiego (obecnego oraz poprzedniego) powstała w oparciu o przeprowadzoną ...

Zabytkowy kościół w Haczowie

1.Historia Haczowa Pierwsze pisemne wzmianki o Haczowie pochodzą z 1352 , kiedy Kazimierz III Wielki wydał przywilej lokacyjny dla niemieckiej kolonii Hanshoff (lub Hatshoff), zakładanej na prawie magdeburskim. 7 lutego 1388 dokument lokacyjny potwierdził Władysław Jagiełło w czasie pobytu w Sandomierzu, a 23 stycznia 1581 i 17 lutego 1583 - Stefan Batory. W latach 1340 do 1772 ziemia sanocka, województwo ruskie, od 1772 cyrkuł sanocki w kraju Galicja. Od 1918 województwo ...

Ekonomiczna, społeczna i polityczna rola Kościoła w średniowiecznej Europie

Rola kościoła w średniowieczu Średniowiecze był to okres w Europie panujący od 473 roku, kiedy ostatni władca Cesarstwa Wschodniego, Romulus oddał insygnia władzy w ręce bizantyjskiego władcy Okadora. Trwał on ponad tysiąc lat, górna granica średniowiecza jest umowna - jedni historycy jako koniec wieków średnich uważają rok 1450 (wynalazek druku), inni rok 1453 (upadek Konstantynopola), jeszcze inni przybierają datę 1492, czyli odkrycie Ameryki przez Kolumba. Podczas ...

Polski Kościół Katolicki a Unia Europejska

Na początku czerwca 2003 roku ma odbyć się referendum ratyfikacyjne w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Będzie to moment przełomowy w dziejach naszego kraju, od tego bowiem referendum zależeć będzie nasz przyszły byt narodowy, czy będziemy państwem w pełni suwerennym, czy tylko mało znaczącym wasalem Europy, nie mającym większego wpływu na politykę swojego państwa. Na Polakach więc spoczywać będzie odpowiedzialność za przyszły kształt naszej ...

Relacje pomiędzy Kościołami a państwem

Przyczyny kryzysu systemu sowieckiego w latach 80. były przedmiotem wielu interpretacji.Czy była to implozja ekonomiczna? Efekt politycznej i militarnej rywalizacjiamerykańskiej? Skutek presji nacjonalizmów zbyt długo uciskanych w obrębie imperium? Czy to „Solidarność" zachwiała równowagą imperium...

Kościoły wobec segregacji rasowej w Afryce Południowej

W ex-Rodezji Południowej, obecnie Zimbabwe, jednostronne ogłoszenie niepodległościprzez biały rząd lana Smitha w 1969 r. wywołało powszechną reakcję Kościołów, zwróconąnie tylko ku obronie czarnoskórej ludności, lecz również przeciwko legislacji, któraograniczała wolność zrzeszania się i...

Kościoły i wspólnoty religijne.

 

Ponad 55 mln osób wyznaje w Niemczech jedną z religii chrześcijańskich. Jest wśród nich 27,6 mln ewangelików i 27,5 mln katolików. Kościół w Niemczech nie jest instytucją państwową i nie jest kontrolowany przez państwo. Kościoły mają status samodzielnych korporacji publiczno-prawnych. Stosunek...

Rola polityczna, społeczna i kulturalna kościoła w średniowieczu

Tematem pracy jest rola polityczna, kulturalna oraz społeczna kościoła w okresie średniowiecza. Będzie ona obejmowała następujące zagadnienia: rozwój chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim i Bizancjum, chrzest Franków, powstanie Państwa Kościelnego, koronacja cesarska Karola Wielkiego, renesans...

BEKENNENDE KIRCHE [BK], Kościół wyznaniowy

(w przeciwieństwie do Kościoła państw.), Organizacja Kościołówewang. III Rzeszy, a zarazem kierunek teol. powstały 1934w Niem. Kościele Ewang. (Deutsche Evangelische Kirche —DEK) jako wyraz protestu przeciw opanowaniu go przez reżimhitlerowski.

W 1932 powstał w Niemczech ruch Deutsche Christen...

Kościoły wobec kryzysów w Afryce Południowej: Kościół jako narzędzie, Kościół jako substytut

Kościoły afrykańskie w latach 80. sukcesywnie odnowiły tę funkcję, którą wydarzeniamające miejsce po uzyskaniu niepodległości czasowo przeniosły w stan zawieszenia.Występowały jako rozjemcy, a w niektórych przypadkach zastępowały działania bezsilnychczy nieskutecznych państw. Nowa koniunktura...