Kościelna

Kościelna

Czytaj Dalej

Prawo kanoniczne, pojęcie przestępstwa w Kościele i kary kościelne.

Pojęcie przestępstwa i kary kościelne. W nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego nie ma definicji przestępstwa, ale pewne ogólne cechy określające te pojęcie można jednak znaleźć w kanonach 1321 1, 1399. Sumując poglądy doktryny kościelnej i ogólne założenia wypływające z Kodeksu można stwierdzić, że „przestępstwo jest to zewnętrzne i moralnie poczytalne przekroczenie ustawy, do której jest dołączona sankcja kanoniczna przynajmniej nieokreślona. Przestępstwem ...

Biskupi, kler i majątek kościelny

Stanowisko Cypriana ukazuje silne poczucie odpowiedzialności biskupa za swój Kościół lokalny i świadomośćwagi jego urzędu, który wprawdzie w tym okresie pozostaje wewnętrznie nie zmieniony, podobniejak urzędy kapłanów i diakonów, ale dokonuje się wyraźniejsze ich rozgraniczenie, rozszerzenie...

Państwo Kościelne i Monarchia Sicula

Bez większej siły wojskowej, niezdolne bronić nawet swego handlu, Państwo Kościelne wciągało papieżyw gry polityczne, zwłaszcza że Italia była nadal krajem ścierających się ostro wpływów Habsburgów iBurbonów. Francja popierała już za Aleksandra VII pretensje rodu d’Este do Commachio, ważnego...

Państwo Kościelne i Risorgimento

Za Leona XII wzrósł polityczny, społeczny i ekonomiczny kryzys Państwa Kościelnego, choć papieżpragnął jego reformy. Wydany (1827) Kodeks reformistyczny zarządu Państwa Kościelnego spowodowałfaktyczny regres, przywracając rządy księży w administracji i stosując niebywałe represje względem...

Utrata Państwa Kościelnego

Po krótkim entuzjazmie do Piusa IX jako liberalnego papieża doszło do ostatecznej konfrontacji liberalnychidei z tradycyjną postawą Kościoła. W tej konfrontacji znaczną rolę odegrały narodowe uczucia Włochów i polityczne ambicje Piemontu.

Po przywróceniu papieskiej władzy w Państwie Kościelnym...

Działalność polityczna i kościelna papieży od Innocentego III do Grzegorza IX

-  syn Henryka VI – Fryderyk, wybrany na elekcji w Niemczech

-  narastające starcie 2 obozów politycznych w Niemczech

*  Hohenstaufowie – ale nie poparli dziecka tylko Filipa szwabskiego

*  opozycja –  Welfowie, Anglia, stronnicy papieża

– poparli syna Henryka Lwa Ottona IV brunszwickiego

-  1197 r. –...

Kościelna działalność Justyniana

Cesarz Justyn przysposobił swego siostrzeńca, Justyniana I (527-565) do pełnienia władzy. Gdy ten jąprzejął, od razu realizował nadrzędną ideę przywrócenia cesarstwu politycznej jedności w uprzednichgranicach i w dawnej świetności, z jedną prawowitą wiarą chrześcijańską. Chwiejność jego...

Paca w kancelarii królewskiej i kariera kościelna Władysława z Oporowa (ok. 1395 – 1453) w latach 1428 – 1434.

Celem mojej pracy jest przedstawienie sylwetki Władysława Oporowskiego, który był najwybitniejszą postacią z rodu Oporowskich, herbu Sulima. Z pokolenia na pokolenie kolejny członek tego rodu władał posiadłościami znajdującymi się w dawnym powiecie orłowskim, w województwie łęczyckim. Obecnie majątek tej rodziny znajduje się w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim. Władali oni tą majętnością do początków XVII wieku. Ramy czasowe określone w temacie mojego ...

Zorganizowane życie kościelne w Kościele Ojców Apostolskich

W strukturze Kościołów lokalnych pojawiły się nowe elementy. Chociaż nadal podkreśla się samoistnośćkażdego Kościoła lokalnego, coraz częściej wskazuje się na jedność wspólnoty chrześcijańskiej. Wyrazemtego jest zachowywanie jednego Kościoła lokalnego, nawet gdy miasta są rozległe.Za...

Odnowa życia kościelnego

Napoleon, widząc w duchownych najlepszych stróżów ładu społecznego (oficerów moralności), dbał oprawne podbudowanie ich prestiżu. Nakazał urzędnikom współpracę z duchownymi, zarządził(1.04.1803) nadawanie dzieciom imion świętych oraz oddawanie honorów wojskowych, gdy niesie sięNajświętszy...

Uniwersytet w Lowanium i nauki kościelne

Arcybiskup Paryża, Deriis A. Affre, pragnął ożywić naukę na wydziale teologicznym Sorbony. Zniechęconybezskutecznością swego działania, zamierzał utworzyć szkołę wyższych studiów kościelnych, którabyłaby zależna wyłącznie od arcybiskupa paryskiego. W jego zamiarze należy dopatrzyć się idei...

Nauki kościelne w Polsce (1958 - 1978)

W latach soboru i po nim uczelnie katolickie, także cały Kościół w Polsce, doznały szykan od władz państwowych,jak niesprawiedliwe podatki, rekwizycje, kontrola państwowa, zwłaszcza bibliotek, pobór klerykówdo wojska, odmawianie paszportów księżom, którzy mieli udać się za granicę na studia...

Państwo Kościelne

W 756 roku stało się ono rzeczywistością, obejmując księstwo rzymskie, egzarchat rawenneński i Pentapolis.Książęta z Spoleto i Benewentu oddali się papieżowi w opiekę. Urzędnicy złożyli mu przysięgęwierności, choć nie oznaczało to zerwania prawnej przynależności do cesarstwa. Stefan III i...

Kościelna działalność papieży

Jedni z papieży przed wyborem zajmowali się działalnością polityczną, zwłaszcza gdy byli nuncjuszami(Aleksander VII, Klemens IX, Klemens X, Innocenty XII, Innocenty XIII) i sekretarzami stanu (AleksanderVII i Klemens IX), inni zaś działalnością bardziej duszpasterską i wewnętrznokościelną, jako...

Uczelnie kościelne

Sobór w kilku dokumentach, szczególnie jednak w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, wypowiadałsię na temat uniwersytetów katolickich, wydziałów teologicznych i instytutów kościelnych. Zalecałich rozwijanie, tak jednak aby błyszczały nie ilością, ale zamiłowaniem do nauki. Oczekiwał wiele...

Monarchia karolińska - Powstanie Państwa Kościelnego

Sojusz papiestwa z Frankami stał się jedyną szansą obrony niezależności Rzymu i pozycji papieża, zagrożonych przez ekspansję Królestwa Longobardów w Italii. Rezultatem porozumienia między papieżem a Pepinem były dwie wyprawy króla Franków, zakończone odebraniem Longobardom terenów w środkowej Italii z...

Objęcie tronu przez Karolingów. Powstanie Państwa Kościelnego

 

W 747 r. starszy z synów Karola Młota, Karloman, wstąpił do klasztoru. Niebezpieczeństwo rozbicia kraju zostało zażegnane. Całe państwa zostało zjednoczone w rękach Pepina III.

Królem formalnie pozostawał marionetkowy przedstawiciel rodu Merowingów, Childeryk III, osadzony na tronie po...

BOGUSZYCE, Boguszyce Kościelne (Królewskie, Jezuickie)

Parafia w dekanacie rawskim w archidiecezji warszawskiej.

W par. erygowanej 1521 Wojciech Rawicz Boguski wzniósł1558 (w miejsce pierwotnego) modrzewiowy kościół św. StanisławaBpa, orientowany, konstrukcji zrębowej, 3-nawowy, o prezbiteriumwielobocznie zamkniętym;

stropy pokryte...

Państwo Kościelne i lenna

Innocenty III, obejmujący swoją działalnością wszystkie kraje katolickie, starał się o pokój i ład prawnyw Państwie Kościelnym, w którym widział fundament swej niezależności. Rzymowi zostawił dużą autonomię,odbierając przysięgę wierności od senatora, stojącego na czele władz miejskich. W...

Centurie i Roczniki kościelne

Dzieje Kościoła powszechnego, czy to w opracowaniu ewangelików augsburskich, czy katolików, niebyły wolne od tendencji apologetycznych.

Centurie Magdeburskie, zwane tak w skrócie od trzeciego swego wydania w połowie XVIII wieku, byłydziełem zespołu ewangelickich teologów i historyków pod kierownictwem...