Kość skokowa

Kość skokowa

Czytaj Dalej

Zmienność kości skokowej

Zmienność kości skokowej w zależności od stopnia uwypuklenia stopy przejawia się poza tym w wielu innych właściwościach, np. czy też odchylenia szyjki od osi kości skokowej.

Kość skokowa

Kość skokowa (talus). Kość skokowa jest drugą z kolei kością stępu pod względem wielkości.

Głowa kości skokowej

Przyśrodkową, położona do przodu od powierzchni stawowej piętowej środkowej, jest wypukła, mniej więcej trójkątna i spoczywa na więzadle piętowo-łódkowym podeszwowym albo na chrząstce włóknistej, która uzupełnia panewkę stawu skokowego dolnego między kością piętową a łódkowatą.

Omów zasadnicze etapy rozwoju kości długich

W analizie stopnia rozwoju kości długich uwzględnia się następujące cechy:

- pojawienie się pierwotnego punktu kostnienia,

- stadium wzrostu,

- kształtowanie się nasad,

- osiągnięcie ostatecznego kształtu,

- zespolenie się nasad z trzonem.

Zespolenie nasad z trzonami kości następuje u...

Opisz przebieg procesu kostnienia kości długich

Proces kostnienia kości długich przebiega w następujący sposób:Najpierw w środkowej części trzonu kości następuje przerost i degeneracja chondrocytów (komórek chrzęstnych) i rozwój sieci naczyniowej. Za naczyniami krwionośnymi podążają osteoblasty (komórki kościotwórcze), tworząc pierwotne centra...

Na czym polega proces rzeszotnienia kości?

W procesie rzeszotnienia kości (osteoporozy fizjologicznej) zaznacza się stopniowy zanik istoty korowej, zmniejsza się masa i gęstość kości, beleczki kostne o mniejszym obciążeniu czynnościowym zanikają. Zmniejsza się czynność osteoblastów (komórek kościotwórczych).

Pomiędzy 35 a 50 rokiem życia...

Kości człowieka - Informacje ogólne

Kręgosłup Kręgosłup zbudowany jest z 33 lub 34 kręgów:

-7 szyjnych(pierwszy-atlas, drugi-obrotnik)

-12 piersiowych

-5 lędźwiowych

-5 krzyżowych

-4-5 kości guzicznych (połączone ze sobą tworzą kość guziczną)

Klatka piersiowa Klatka piersiową tworzy:

-mostek

-12 par żeber( żebra...

Omówić dowolnie wybrany rozkład zmiennej losowej skokowej, przedstawić na wykresie

f(x), F(x)

Zmienna losowa przyjmuje dwie wartości 1, 2 każda z wartości przyjmuje z prawdopodobieństwem ½.

Jaka jest różnica między cechą skokową i ciągłą? –podać przykłady każdej z nich

Cecha skokowa – przyjmująca pewne wartości liczbowe i nie przyjmująca wartości pośrednich; cech ta też jest nazywana dyskretną, np.

CECHY SKOKOWE I CIĄGŁE

Cechy statystyczne (mierzalne), które przyjmują wartości całkowite nazywa się cechami skokowymi lub dyskretnymi.

Czynność kości

Kościec określa kształt i wielkość ciała. Jest on zrębem budowy całego ustroju. Wiele kości służy za ochronę narządów, np. czaszka ochrania mózgowie, kręgi — rdzeń kręgowy, mostek i żebra do pewnego stopnia chronią serce i płuca. Inne kości są dostosowane do dźwigania masy ciała, np...

Skład kości

Nazwą kośćca obejmujemy składniki kostne i chrzęstne ustroju wraz z łączącymi je stawami i więzadłami. Kości (ossa) są to mocne i twarde twory barwy białawej, przybierające w zależności od zawartości krwi kolor bardziej żółtawy lub czerwonawy. Kość składa się głównie z tkanki kostnej...

Kształt kości

Kształt kości zależy od ich zastosowania w ustroju. Kości długie służą do dźwigania mięśni, kości krótkie — tworzą sprężyste człony lub sklepienia, kości płaskie budują mocne i trwałe puszki lub tworzą powierzchnie dla szerokich mięśni (np. łopatka). Czynniki dziedziczne i czynnościowe...

Budowa wewnętrzna kości

Badając przekrój którejkolwiek kości nawet gołym okiem już widzi-my wyraźnie, że budowa jej jest niejednolita. W jednych miejscach kość jest gęsta i zbita, w innych tworzy układy cienkich blaszek i bele-czek krzyżujących się ze sobą. Warstwę kości o utkaniu ścisłym nazywamy istotą zbitą...

Czynnościowa architektonika kości

Istota gąbczasta kości na pierwrszy rzut oka robi wrażenie, że układ jej beleczek i blaszek jest zupełnie dowolny, że beleczki te krzyżują się z sobą bez żadnego planu. Dopiero dokładniejsze badanie uwidacznia charakterystyczną i stałą dla tych samych kości (w zwykłych warunkach)...

Właściwości fizyczne kości

Masa świeżego, nie macerowanego kośćca wynosi u mężczyzny ok. 12 kg, u kobiety ok. 10 kg wraz ze szpikiem, który waży ok. 2,5 kg.

Podłoże organiczne daje kości duży stopień sprężystości, a dzięki zawartości soli wapniowych kość jest również bardzo wytrzymała na ciśnienie i rozciąganie...

Właściwości biologiczne kości

Kość ma zdolność regeneracji. Mówią nam o tym przypadki wyzdrowienia złamań kości. Okostna odgrywa tutaj główrną rolę, jak wykazały doświadczenia na zwierzętach. Jeżeli wyłuszczymy psu całą łopatkę z jej okostnowej osłonki, to po dłuższym czasie powstanie nowa kośc. odpowiadająca łopatce...

Rozwój śródchrzęstny kości

Rozwój śródchrzęstny kości rozpoczyna się wkrótce po utworzeniu mankietu kostnego dokoła trzonu; teraz zwapniała środkowa część chrząstki jest dojrzała do zaniku. Na wewnętrznej powierzchni okostnej komórki zaczynają silnie bujać, powstają „pączki okostnowe", które wspólnie z pętlami naczyń...

Wzrastanie i liczba kości

Z rozwoju kości wynika, że wzrastanie zarówno długości, jak i grubości kości we wszelkich rodzajach osteogenezy odbywa się wyłącznie przez przywarstwianie (ap-positio) dzięki działaniu komórek kościotwórczych. Wzrastanie śródmiąższowe nie jest możliwe, ponieważ tkanka kostna jest zbyt twarda...

Naczynia i nerwy kości

1. Z okostnej wnikają do kości liczne tętniczki przez drobne kanały odżywcze. Na powierzchni kości występują wszędzie bardzo liczne, drobne, a częściowo również duże otwory naczyniowe (foramhia rasorum*). Duże otwory naczyniowe występują zarówno w przynasadach trzonów kości długich, jak i w...