Kości części wolnej kończyny dolnej

Kość udowa jest najdłuższą kością szkieletu i składa się z trzonu, końca bliższego, dalszego. Trzon kości udowej ma powierzchnię przednią i dwie boczne. Powierzcnnia przednia przechodzi bez wyraźnej granicy w powierzchnie boczne, które stykają się wzdłuż kresy chropawej, posiadającej...

Połączenia kości kończyny górnej

Stawy obręczy kończyny górnej.

Staw mostkowo-obojczykowy jest jedynym połączeniem stawowym kończyny górnej z tułowiem. Anatomicznie jest on stawem nieregularnym, czynnościowo stawem wieloosiowym, zbliżonym do kulistego, co zawdzięcza obecności dość grubego krążka stawowego. Staw ten tworzą...

Kształt kości

Kształt kości zależy od ich zastosowania w ustroju. Kości długie służą do dźwigania mięśni, kości krótkie — tworzą sprężyste człony lub sklepienia, kości płaskie budują mocne i trwałe puszki lub tworzą powierzchnie dla szerokich mięśni (np. łopatka). Czynniki dziedziczne i czynnościowe...

Rozwój śródchrzęstny kości

Rozwój śródchrzęstny kości rozpoczyna się wkrótce po utworzeniu mankietu kostnego dokoła trzonu; teraz zwapniała środkowa część chrząstki jest dojrzała do zaniku. Na wewnętrznej powierzchni okostnej komórki zaczynają silnie bujać, powstają „pączki okostnowe", które wspólnie z pętlami naczyń...

Fizjopatologia kości

Kość jest żywą tkanką podlegającą ciągłym zmianom, ustawicznej przebudo­wie, wymianie soli mineralnych, modelowaniu, kształtowaniu i przystosowy­waniu do aktualnej sytuacji biomechanicznej, biologicznej, zależnie od po­trzeb ruchowych narządu ruchu. Bodźcem do wzmacniania kości i odkładania soli...

Złamania kości przedramienia

Złamanie wyrostka łokciowego (I rac tura processus olecrani) powstaje z powodu urazu bezpośredniego (upadek na zgięty łokieć, uderzenie). W złamaniu z przemieszczeniem mimo obrzęku można wyczuć szparę złamania i wielkość przemieszczenia. W złamaniach bez przemieszczenia nie zawsze konieczne...

Kości człowieka - Informacje ogólne

Kręgosłup Kręgosłup zbudowany jest z 33 lub 34 kręgów:

-7 szyjnych(pierwszy-atlas, drugi-obrotnik)

-12 piersiowych

-5 lędźwiowych

-5 krzyżowych

-4-5 kości guzicznych (połączone ze sobą tworzą kość guziczną)

Klatka piersiowa Klatka piersiową tworzy:

-mostek

-12 par żeber( żebra...

Wzrastanie i liczba kości

Z rozwoju kości wynika, że wzrastanie zarówno długości, jak i grubości kości we wszelkich rodzajach osteogenezy odbywa się wyłącznie przez przywarstwianie (ap-positio) dzięki działaniu komórek kościotwórczych. Wzrastanie śródmiąższowe nie jest możliwe, ponieważ tkanka kostna jest zbyt twarda...

Ile kości liczy szkielet człowieka?

Szkielet głowy składa się z 29 kości. Kopulasta czaszka utworzona jest przez 8 kości, ściśle połączonych ze sobą, tworzących mocna puszkę ochraniającą znajdujący się wewnątrz niej mózg. Część twarzowa ma 14 kości, poza tym mamy po 3 kosteczki w każdym uchu środkowym oraz 1 żuchwę...

Badanie gęstości kości

Wspólną cechą wszystkich metod densytometrycznyeh stosowanych w badaniu gęstości kości jest zjawisko osłabienia promieniowania w trakcie jego przenikania przez struktury kostne, niezależnie od źródła promieniowania. Energia wiązki promieniowania po przejściu przez ciało osoby badanej ulega osłabieniu...

Czynnościowa architektonika kości

Istota gąbczasta kości na pierwrszy rzut oka robi wrażenie, że układ jej beleczek i blaszek jest zupełnie dowolny, że beleczki te krzyżują się z sobą bez żadnego planu. Dopiero dokładniejsze badanie uwidacznia charakterystyczną i stałą dla tych samych kości (w zwykłych warunkach)...

Właściwości biologiczne kości

Kość ma zdolność regeneracji. Mówią nam o tym przypadki wyzdrowienia złamań kości. Okostna odgrywa tutaj główrną rolę, jak wykazały doświadczenia na zwierzętach. Jeżeli wyłuszczymy psu całą łopatkę z jej okostnowej osłonki, to po dłuższym czasie powstanie nowa kośc. odpowiadająca łopatce...

Naczynia i nerwy kości

1. Z okostnej wnikają do kości liczne tętniczki przez drobne kanały odżywcze. Na powierzchni kości występują wszędzie bardzo liczne, drobne, a częściowo również duże otwory naczyniowe (foramhia rasorum*). Duże otwory naczyniowe występują zarówno w przynasadach trzonów kości długich, jak i w...

Kość skroniowa

Parzysta kość skroniowa (os temporale) jest położona między kością potyliczną a klinową i bierze udział w wytwarzaniu częściowo podstawy. częściowo zaś ściany bocznej czaszki. Różnorodność zadań, jakie kość skroniowa ma do spełnienia, powoduje jej złożoną budowę.

Kość skroniowa jest...

Rozwój kości kończyny górnej

Wszystkie kości kończyn rozwijają się na podłożu chrzęstnym. jedyny wyjątek stanowi część środkowa obojczyka, która powstaje jako kość okładzinowa. Kości kończyn wykazują juz w stadium chrzęstnym swą późniejszą postać, choć przeważnie w formie jeszcze bardzo niekształtnej.

Z zawiązku...

Kości stępu

W skład stępu (tarsus; tarsos — oznaczał pierwotnie cały kościec stopy) wchodzi siedem kości. Są one ułożone w ten sposób, że z dwóch tylnych, kości skokowej i piętowej, pierwsza położona jest nie obok drugiej, lecz na drugiej, a cztery przednie, kość sześcienna i trzy kości klinowate, leżą...

Budowa szczegółowa czaszki. Kości twarzoczaszki

Małżowina nosowa dolna jest kością parzystą leżącą w dolnej części ściany bocznej jamy nosowej. Posiada trzy wyrostki: szczękowy, łzowy i sitowy, które łączą się z odpowiadającymi im kośćmi.

Kość nosowa jest kością parzystą tworzącą nasadę i górną część grzbietu nosa...

Połączenia kości kończyny dolnej wolnej

Staw biodrowy łączy kość miedniczą z kością udow. Należy do stawów kulistych panewkowych. Głowa kości udowej jest kulą o promieniu 25 mm. Panewkę tworzy kość miednicza. Styka się z głową o powierzchniach księżycowatych. Torebka stawowa należy do najsilniejszych u człowieka i otacza...

Skład kości

Nazwą kośćca obejmujemy składniki kostne i chrzęstne ustroju wraz z łączącymi je stawami i więzadłami. Kości (ossa) są to mocne i twarde twory barwy białawej, przybierające w zależności od zawartości krwi kolor bardziej żółtawy lub czerwonawy. Kość składa się głównie z tkanki kostnej...

Rozwój kości kończyny dolnej

Wszystkie kości kończyny dolnej kostnieją na podłożu chrzęstnym, przy czym kostnienie trzonów kości długich rozpoczyna się ochrzęstnie, innych składników — śródchrzęst-nie. Przekształcenie szkieletu chrzęstnego w szkielet kostny, tak samo jak na kończynie górnej, odbywa się w zasadzie w trzech...