Koryto rzeki

Koryto rzeki

Czytaj Dalej

Jak przesuwa się koryto rzeki?

Imponującym przykładem rzeki nieusta­jąco drążącej swoje koryto, mimo odmłodzenia terenu, po którym płynie, jest słynna rzeka Kolorado ze swoim gigantycznym wąwozem.

Ten świat (z tomu Na brzegu rzeki 1994)

Próba poszukiwania sensu w świecie bez sensu prowadzi Miłosza w kierunku przewrotnej konkluzji: dzieje ludzkości były pomyłką Bo­ga, „tylko nieporozumieniem”. Pomysł ten próbuje Miłosz potrakto­wać z całą powagą i dosłownością – oto cofa się taśmę życia i każdy człowiek, zwierzę, roślina...

W rzece Heraklita

Spotkanie owych „osobników” ma tyleż wspólnego z naturą, co z wrażliwością, poczuciem estetyki, marzeniem:     W rzece Heraklita ryba kocha rybę, twoje oczy – powiada – lśnią jak ryby w niebie, chcę płynąć razem z tobą do wspólnego morza, o najpiękniejsza z ławicy.

Dzienniki i ich rodzaje - Pamiętnik mówiony (rozmowa, wywiad - rzeka)

Politologów interesują szczególnie wspomnienia i wywiady-rzeki czoło­wych postaci współczesnego życia politycznego (zob.

Rzeki międzynarodowe - Pojęcie rzeki międzynarodowej

Rzeki międzynarodowe to w szerokim rozumieniu rzeki przepływające przez terytorium, co najmniej dwóch państw, oraz ważne by była to rzeka żeglowna mająca ujście do morza, na której obowiązywałaby swoboda żeglugi dla statków wszystkich państw.

Rzeki międzynarodowe - Dunaj

Płynie przez RFN, Austrie, Słowacje, Węgry, Chorwacje, Serbie, Rumunie, Bułgarie i Mołdawie. Został najpierw on umiędzynarodowiony na mocy traktatu paryskiego z 30 marca 1856r. i później jego status był regulowany wieloma innymi traktatami.

Konwencja belgradzka z 18 sierpnia 1948r. obecnie reguluje...

Rzeki międzynarodowe - Ren

Szczegółowe przepisy dotyczące Renu zostały ustanowione przez konwencję moguncką 31 marca 1831r. Obecny status Renu jest określony przez konwencję mannheimską z 17 października 1868r., która przewiduje wolność żeglugi statków wszystkich państw. W 1963r w Strasburgu konwencja mannheimska została...

Rzeki międzynarodowe - Niger

podpisany przez państwa kolonialne, proklamował wolność żeglugi na rzece Niger i równe traktowanie wszystkich państw.

Rzeki międzynarodowe - Indus

Strony zachowują też pewne prawa w części rzeki należącej do drugiej strony.

Rzeki międzynarodowe - Amazonka

Traktat o współpracy dorzecza Amazonki został podpisany w 1978r. przez Boliwię, Brazylię, Gujanę, Ekwador, Kolumbię, Peru, Surinam i Wenezuelę. Całkowita swoboda żeglugi handlowej jest zagwarantowana na zasadach wzajemności. Daje równe prawa wszystkim państwom nabrzeżnym.

Rzeki, typy ustrojów rzecznych

Rzeki mogą być zasilane :  - spływającymi powierzchniowo wodami opadowymi - wodami roztopowymi pochodzącymi z tajania śniegu lub lodowców - wodami jezior - wodami podziemnymi Obszar z którego spływają wody do jednej rzeki – dorzecze Dorzecze wszystkich rzek uchodzących do jednego morza lub oceanu tworzą zlewiskoRzeka uchodząca wraz z dopływami do morza lub kończąca swój bieg na obszarze bezodpływowym tworzy system ...

Wody podziemne, RZEKI - ich znaczenie i wykorzystanie gospodarcze

Znaczenie i wykorzystanie rzek: - wywierają duży wpływ na modelowanie lądów (erozja wgłębna, erozja boczna); - tworzą gleby zwane madami (podczas powodzi); - rzeki stanowią ważne drogi transportowe; - źródło zaopatrzenia w wodę komunalnych urządzeń wodociągowych, przemysłu i rolnictwa; - odgrywają ważną rolę w energetyce i rekreacji; Wody podziemne mają największe znaczenie ze wszystkich innych.

Belgia - Klimat, rzeki, roślinność

Rzeki Belgii należą do zlewiska Morza Północnego , odznaczają się wyrównanym przepływem i niewielkimi wahaniami stanów w ciągu całego roku.

Brazylia - Rzeki i jeziora

Główne rzeki: Amazonka (odwadnia ok. Na rzekach liczne, potężne wodospady, m.

Eurazja - Obszary bezodpływowe i rzeki

Rozległość kontynentu , odcięcie jego wnętrza od oceanów przez wielkie bariery górskie i związana z tym suchość kotlin wewnętrznych są przyczyną że znaczne obszary Eurazji nie mają odpływu do oceanu . Obszary bezodpływowe zajmują w Eurazji 17,7 mln km kwadratowych powierzchni ( tj. około 32 %...

Maroko - Rzeki

Wszystkie rzeki mają charakter górski. Rzeki spływające na południe zasilają wodą oazy po czym zanikają w piaskach Sahary.

Proces krasowienia i biegi rzeki

Dla rzek głównych jest nią poziom morza, a dla dopływów- poziom rzeki głównej w miejscu ujścia dopływu. Prędkość rzeki nie jest jednakowa na całej szerokości koryta.

Rzeki i jeziora na kuli ziemskiej

j) przyrzeczne (starorzecza) - powstałe w opuszczonych meandrach będących częścią dawnego koryta rzeki.

Rzeki, jeziora, lodowce

Rodzaje erozji: - wgłębna(rzeka wcina się w głąb podłoża), - boczna(rzeka wcina się w bok koryta), - wsteczna(cofa się ściana skalna; w górach).

RZEKI W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM (rodzaje, zasady korzystania, przykłady)

wykształciły się pewne zasady odnośnie rzek międzynarodowych: zwierzchnictwo terytorialne należy do poszczególnych państw przybrzeżnych na ich odcinkach państwa przybrzeżne same regulują żeglugę na rzece wolność żeglugi w czasie pokoju dla statków handlowych wszystkich bander (także państw nieprzybrzeżnych) zakaz dyskryminującego traktowania statków i ładunków różnych państw prawo państw ...