Korupcja

Korupcja

Czytaj Dalej

Negatywny wpływ korupcji

2 cywilnoprawnej konwencji o korupcji sporządzonej w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r. Z kolei prawnokarna konwencja o korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Korupcja w administracji publicznej i sposoby jej przeciwdziałania

Nasilenie korupcji wynika z uwarunkowań czasowych (wystepują mady na korupcję), tradycji historycznych i ustroju państwa (totalitaryzmy są korupcjogenne).

Korupcja odstrasza zagranicznych inwestorów...

- Relatywnie duża skłonność do inwestowania w tych krajach azjatyckich, które mają wysoki poziom korupcji nie przeczy negatywnej zależności między poziomem korupcji a wielkością inwestycji zagranicznych.

Korupcja - charakterystyka zjawiska

Najbardziej typowe, niejako uniwersalne cechy korupcji to: • powszechność (występuje ona we wszystkich systemach ustrojowych), • entropia (korupcja rozprzestrzenia się - na podobieństwo tkanki nowotworowej - na dziedziny, które wcześniej nie były nią dotknięte) • rynkowość (cena korupcyjnych transakcji jest wypadkową podaży i popytu na dobra i usługi, które można uzyskać w sposób nielegalny).

Patologie w AP i sposoby jej ograniczenia - KORUPCJA

Korupcja czynna działania umyślne polegające na dawaniu obietnicy lub przekazaniu pośrednio lub bezpośrednio korzyści dowolnego rodzaju urzędnikowi lub osobie trzeciej po to by urzędnik pełnił swoją funkcję z naruszeniem obowiązków lub powstrzymał się od podejmowania czynności do których podjęcia jest obowiązany.

Korupcja szkodzi finansom publicznym...

Korupcja zmniejsza rentowność publicznych inwestycji; 5. (Balcerowicz, 1999) Wszystkie wymienione wyżej konsekwencje korupcji przyczyniają się do powiększenia deficytu, który z kolei powoduje zwiększenie stóp procentowych i zwiększenie długu publicznego.

Wady prawa sprzyjające korupcji

• ogólna liberalizacja prawa wraz z tendencją do dekryminalizacji pewnych typów przestępstw i łagodzenia orzekanych sankcji karnych, • a także nieefektywne działanie organów kontrolni prawnej i wymiaru sprawiedliwości również przyczyniały się do wzrostu korupcji.

Pojęcie korupcji

Trudno stwierdzić, który rodzaj korupcji ma bardziej negatywne skutki, czy głośne afery, w których sprzeniewierzono duże środki, mające jednak charakter incydentalny, czy suma drobnych, pozostających w ukryciu przekupstw, popełnianych na skalę masową.

Korupcja ogranicza wzrost gospodarczy...

- Zdaniem Wei (1998) niesłuszny jest pogląd głoszący, że kraje Wschodniej Azji mające wysoki poziom korupcji i równocześnie dynamicznie rozwijające swoje gospodarki są wyjątkiem od reguły wiążącej ujemnie poziom korupcji z rozwojem ekonomicznym.

Korupcja

A współ­cześnie jest to problem ogólnoświatowy-w całym świecie częste i głośne są-w gospo­darce i polityce, a zwłaszcza na styku tych dwóch dziedzin - skandale korupcyjne. Korupcja (łac.

Definicja korupcji

Poziom korupcji może być bardzo różny, od drobnych przypadków wykorzystania wpływu lub faworyzowania w celu wyświadczenia lub oddania przysługi, przez zinstytucjonalizowane łapówkarstwo aż do skrajnej postaci - kleptokracji (rządów złodziej), gdzie porzucone zostają nawet zewnętrzne pozory uczciwości.

Gospodarcze i społeczne konsekwencje korupcji

Metodami statystycznymi weryfikowane są hipotezy o związku wskaźników korupcji z różnymi wskaźnikami rozwoju ekonomicznego i społecznego. Sprawdzana jest między innymi teza o neutralnym lub nawet pozytywnym oddziaływaniu korupcji na gospodarkę w pewnych okolicznościach.

Korupcja ogranicza realizację celów społecznych...

- Korupcja ogranicza efektywność programów skierowanych na edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, budowę dróg.

Zakres i rozmiary korupcji

Z kolei na działania o charakterze korupcyjnym są najczęściej narażone następujące czynności urzędników publicznych i jednostek budżetowych: -zlecanie robót i usług; -wydawanie zezwoleń budowlanych i tym podobnych; - podejmowanie decyzji o przyznaniu, zamianie lub wynajmie lokalu;  -wydawanie zatrzymanych podczas kontroli dowodów rejestracyjnych pojazdów; − przeprowadzanie egzaminów i przyjmowanie na studia wyższe.

ETYCZNE UWARUNKOWANIA PROFESJONALIZACJI USŁUG W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Prawnokarna konwencja o korupcji

została sporządzona w Strasburgu Prawnokarna konwencja o korupcji. Mówi ona o różnych formach korupcji (przekupstwo, pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw, przestępstwa księgowe itp.

Korupcja ogranicza inwestycyjny potencjał firm...

- Negatywny wpływ korupcji na poziom inwestycji krajowych przy założeniu równości innych czynników potwierdzają także analizy oparte na danych statystycznych z wielu krajów, dokonane przez Mauro (1995) i Wei (1998).

Metody walki z korupcją w instytucjach stosujących prawo

*Srodowisko prawnicze musi być też systematycznie zachęcane, by surowo przeciwstawiać się przypadkom korupcji.

Prawne i pozaprawne działania zmierzające do wyeliminowania korupcji

Również ściślejsza współpraca międzynarodowa, zwłaszcza na forum Rady Europy, o co tak zabiega Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, może wydatnie przyczynić się, do zahamowania i stopniowego ograniczania korupcji i coraz skuteczniejszego przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej.

Korupcja administracyjna

Przykładami tego typu korupcji mogą być: wpływanie na treść decyzji administracyjnej, przyznanie kredytu, legalizacja pojazdów, wydawanie uprawnień i zdawanie egzaminów państwowych.

Korupcja gospodarcza

To w szczególny sposób sprzyja kwitnięciu korupcji.