KORPUS ARMIJNY

W 1812, w czasie odwrotu spod Moskwy, odznaczył się 3 korpus Neya, kiedy to - idąc w straży tylnej WA - odcięty pod Krasnem, zdołał przebić się do swoich. Hańbą natomiast okrył się 6 korpus Marmonta, który w 1814 pierwszy zdradził Napoleona i przeszedł na stronę Burbonów.

Korpus dyplomatyczny

korpus to: wszyscy szefowie placówek dyplom.

Korpusy polskie na wschodzie

Najwcześniej został sformowany I korpus, dowodzony przez gen. II Korpus, dowodzony przez generała Halera, ruszył nad Dniepr.

AFRIKA KORPS (Deutsches Afrika Korps) - korpus ekspedycyjny

Brytyjczycy, dysponując zdecydo­waną przewagą, rozpoczęli ofensy­wę pod el *Alamejn i zadali woj­skom „osi" znaczne straty; włoski Manewrowy Korpus Armijny (CAM) przestał istnieć, ale Afrika Korps, choć znacznie uszczuplony, zachował zdolność bojową i 5 listo­pada wycofał się do Tunezji.

Korpus urzędniczy

korpus urzędniczy - w monarchii absolutnej doszło do wyodrębnienia się nowej warstwy: urzędników, określanej też jako stan urzędniczy. Korpus urzędniczy posiadał odrębny status prawny, którego zasadnicza cechą była trwałość stosunku służbowego.

Korpus urzędniczy

I tu jednak korpus urzędniczy cieszył się przez pewien czas faktyczną stabilnością, dopóki w 1829 r.

BRYTYJSKI KORPUS EKSPEDYCYJNY (British Expeditionary Force - BEF) - jednostka

Bakera) obejmował 1 i 2 dywizję, II korpus (dowódca gen.

Bezpiecznik korpusu pługa

Mechanizm sprężynowy lub układ hydrauliczny zabezpieczający korpus pługa przed przeciążeniem.

Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Zasady ogłaszania naborów do korpusu służby cywilnej

Dyrektor generalny urzędu upowszechnia informację o wolnych stanowiskach w urzędzie poprzez ogłoszenia w siedzibie urzędu oraz Biuletynie Służby Cywilnej Prezes Rady Ministrów wskazuje absolwentom KSAP pierwsze stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Przedstaw angielski system dwupartyjny i określ znaczenie Habeas Korpus Act

Wielkim osiągnięciem Wigów stała się podpisana przez Karola II w roku 1679 ustawa zwana Habeas Korpus Act.

KRÓLEWSKI KORPUS STRZELCÓW (Kongens Liyjager Corps)

W 1807 korpus dzielnie bronił się przed ang.

Członek korpusu służby cywilnej powinien...

1. Pracować sumiennie

2. Swoje obowiązki wykonywać rzetelnie

3. Nie uchylać się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie

4. Racjonalnie gospodarować majątkiem i środkami publicznymi

5. W rozpatrywaniu spraw nie powinien kierować się emocjami

6. Być...

Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Podstawowe warunki zatrudnienia w polskim korpusie s.c. w myśl ustawy

- Posiadanie obywatelstwa polskiego.

- Korzystanie w pełni z praw publicznych.

- Osoba nie może być karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

- Poosiadanie niezbędnych kwalifikacji (przygotowanie zawodowe).

- Poosiadanie nieposzlakowanej opinii.

Korpus

Zasadnicza, centr. część wyodrębniona wbryle budynku; w architekturze kość. terminem tymokreśla się samą część nawową (k. nawowy), bezprzybudówek, jak kruchty, zakrystie i składy; w architekturzepałacowej termin k., z dodatkiem "główny",określa zazwyczaj centr. część pałacu...

KALABRYJSKI WOLNY KORPUS (Calabrian Free Corps)

Formacja armii ang., utworzona przez gen. Johna Stuarta na Sycylii do walki z Francją. Złożona głównie z Kalabryjczyków, doskonale nadających się do działań partyzanckich i rozpoznawczych. 1812-1813 walczyła we wsch. Hiszpanii wspólnie z Królewskim Legionem Niemieckim.