Konwent

Czytaj Dalej

Skład i kompetencje Konwentu Seniorów w Sejmie i Senacie

Do zadań realizowanych przez Konwent Seniorów zalicza się opiniowanie w szczególności: -projektów planów prac Sejmu -projektów porządku dziennego poszczególnych posiedzeń Sejmu i terminów ich odbywania -wniosków co do wyboru przez Sejm jego organów -zadań i przebiegu pracy Kancelarii Sejmu Posiedzenia Konwentu Seniorów zwoływane są przez marszałków z ich własnej inicjatywy,

KONWENT

Na pierwszym posiedzeniu Konwent uchwalił obalenie monarchii, skazał na śmierć Ludwika XVI (1793), wypełnił zadanie, dla którego został powołany, uchwalając nową konstytucję (natychmiast zniesioną, aby kontynuować rządy rewolucyjne); powołał Trybunał Rewolucyjny, Komitet (zob.

System konwentu (cechy)

nie mieści się ani w systemie prezydenckim, ani w systemie parlamentarno – gabinetowym.

powstał we Francji, stworzony przez Jakobinów.

nie ma tu tradycyjnego podziału władzy.

występuje Parlament, rząd, głowa państwa.

Społeczeństwo wybiera Parlament, deputowanych Rady...