EDYKT MEDIOLAŃSKI, edykt tolerancyjny, konwencja mediolańska

Umowna nazwa jednolitego programu polityki religijnej w stosunku do -> chrześcijaństwa w -> rzymskim cesarstwie, uzgodnionego 313 w Mediolanie przez ces. -> Licyniu-sza (część wsch.) i ces. -* Konstantyna Wielkiego (część zach.).

Wzniecone przez ces. -*• Dioklecjana krwawe ~> prześladowanie chrześcijan...

EWOLUCJONIZM - W ASPEKCIE BIOLOGICZNYM

Urbanek, Rewolucja naukowa w biologii, Wwa 1973; Ewolucja biologiczna. Szkice teoretyczne i metodologiczne, Wr 1974; Ewolucja biologiczna.

GENEALOGIA BIOLOGICZNA

Układ grup świataorganizmów żywych odzwierciedlający stosunki pokrewieństwamiędzy nimi, w postaci graficznej przedstawiany najczęściejjako tzw. filogram lub drzewo filogenetyczne (rodowe,genealogiczne) form żywych.

W zależności od skali, w jakiej rozpatruje się związki pokrewieństwa,drzewo...

GENEWSKIE KONWENCJE

była konwencjao poprawie losu rannych w armiach w polu (22 VII 1864), zastępowanakolejno: konwencją o polepszeniu losu rannych ichorych w armiach czynnych (6 VII 1906), 2 konwencjami: opolepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych i otraktowaniu jeńców wojennych (27 VII 1929) oraz 4 konwencjamiz 12 VII 1949, obecnie obowiązującymi: o polepszeniulosu rannych i chorych w armiach w polu będących (I k.

KONWENCJA

  KONWENCJA (łc. —> Konwencjonalizm (1), —> fikcjonalizm.

ROZMAITOŚĆ (różnorodność)

 

ROZMAITOŚĆ (różnorodność) gr. heterótes; łc. diversitas; ang. varieły; fr. awersite; nm. Verschiedenartigkeit, Mannigfaltigkeit

W logice tradycyjnej: nietożsamość —> ro­dzajów, negacja tożsamości między rodza­jami. Rozmaitość dotyczy rodzajów, tak jak próżnica gatunkowa — gatunków, a -»...

Konwencje Europejskie

Konwencji należą spory : - dotyczące interpretacji traktatu( umowy międzynarodowej) - dotyczące jakichkolwiek kwestii prawa międzynarodowego - istnienie lub nieistnienie faktu, którego stwierdzenie pogwałciłoby prawo międzynarodowe - rodzaj i wysokość odszkodowania należnego za pogwałcenie prawa międzynarodowego KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI 04.

Pojęcie Kultury, różnorodność jej pojmowania

POJĘCIE KULTURY 1.Różnorodność pojmowania kultury. łac. colo, colere - pielęgnować, uprawiać. Pierwotnie termin cultura wiązał się z uprawą roli (cultura agri - uprawa ziemi) lub hodowlą i oznaczał przekształcanie poprzez ludzką pracę naturalnego stanu przyrody w stan inny, bardziej pożądany i użyteczny dla człowieka. Światowa kariera łacińskiego terminu cultura zaczęła się jednak od czasów Cycerona . Cyceron w Rozprawach tuskulańskich rozszerza zakres pojęcia ...

Różnorodność kulturowa

Różnorodność kulturowa Społeczeństwa różnią się co do sposobów budowania związków między swoimi członkami. Społeczeństwa różnią się wartościami i normami określającymi odpowiednie zachowania. Różnorodność kulturowa społeczeństw jest przykładem elastyczności i zmienności układów społecznych. Podobnie jak różnią się kultury różnych społeczeństw, tak mogą się różnić grupy w jednym i tym samym społeczeństwie, szczególnie jeśli jest to ...

Różnorodność uzdolnień młodzieży Ludwik Vives

W okresie Odrodzenia pojawiły się nowe prądy myślowe zrywające ze średniowiecznym teocentryzmem, uniwersalizmem oraz werbalną koncepcją przekazywania wiedzy , otwierając tym samym zupełnie nowy rozdział w historii ludzkości. Zmianie uległ sposób patrzenia na rzeczywistość roztaczającą się dookoła. Głównym przedmiotem zainteresowania epoki stał się człowiek – jego pragnienia, możliwości , potrzeby. Człowiek jako „trzcina najwątlejsza w przyrodzie”, lecz ...

Wpływ nauk biologicznych na rozwój, wychowanie i kształcenie człowieka prezentacja

Biologia wychowania mówi o biologicznych podstawach życia organizmu, przekazywania życia i rozrodu oraz zaznajamia z organicznymi procesami wzrostu ciała i rozwoju mięśni.

Demokratyczne ustroje państwowe, różnorodność koncepcji i rozwiązań

Każde państwo posiada swoje indywidualne cechy, państwa demokratyczne mogą przybierać charakter państw systemie: 1) Parlamentarno – gabinetowym 2) Prezydenckim 3) Półprezydencki 4) Parlamentarno – gabinetowym Ad1) System parlamentarno – gabinetowy: a) parlament lub izba poselska powoływany jest w wyborach powszechnych b) parlament przyt udziale głowy państwa powołuje rząd który jest organem władzy wykonawczej c) kompetencje głowy państwa oraz szefa rządu są od ...

Broń biologiczna.

Rejon porażenia bronią biologiczną -to obszar bezpośrednio zakażony biologicznymi środkami rażenia, łącznie z przylegającymi do niego terenami, na których możliwe jest biologiczne zakażenie.

Świadczenia w prawie polskim na podstawie Konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy

ŚWIADCZENIA W RAZIE ŚMIERCI ŻYWICIELA RODZINY Odnośnie świadczeń w razie śmierci żywiciela rodziny konwencja postanawia, że przedmiot ochrony powinien obejmować utratę przez wdowę lub dzieci środków utrzymania z powodu śmierci żywiciela rodziny; prawo wdowy do świadczeń może być uzależnione od uznania zgodnie z ustawodawstwem krajowym, że jest ona niezdolna do utrzymywania się samodzielnie, oraz że ustawodawstwo krajowe może przewidywać, że osobie, która ...

Derogacje zobowiązań w sferze praw człowieka - ocena Kontytucji RP na tle Paktu Obywatelskiego i Konwencji Europejskiej.

Konwencja dopuszcza możliwość ograniczenia niektórych praw w określonych sytuacjach, zawieszenie praw występuje w wypadku wojny lub innego niebezpieczeństwa zagrażającego egzystencji narodu (art.

Prawa człowieka, konwencja genewska, Trybunał Sprawiedliwości w Hadze a łamanie konstytucji.

Konwencje Genewskie z 12 sierpnia 1945r, o ochronie ofiar wojny: I Konwencja Genewska - o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych na lądzie.

Różnorodność zachowania ludzi (Hipokrates, E.Kretschmer)

HIPOKRATES Hipokrates podzielił ludzi na 4 grupy, z których każda reprezentowała swoisty typ: • Sangwinik – usposobienie zmienne, żywe, duża ruchliwość, łatwość powstawania i szybkie przemijanie emocji • Choleryk – usposobienie wybuchowe, gwałtowne, silne reakcje emocjonalne, trudność opanowania • Flegmatyk – usposobienie powolne, spokojne, słabe reakcje emocjonalne i trudność ich powstawania • Melancholik – usposobienie łagodne, powoli powstające i ...

Recenzja "Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej’’ Kazimierza Jankowskiego, Warszawa 1973

Jeśli fizyczna zależność jednostki biologicznej do środowiska zewnętrznego jest przedmiotem zainteresowania medycyny, to zależność jednostki biologiczno-społecznej do świata znaczeń powinna być głównym obszarem zainteresowania psychiatrii.

Ranni w świetle Konwencji Genewskich

• I Konwencja genewska, dotyczyła polepszenia losu rannych i chorych w armiach czynnych na lądzie • II Konwencja genewska, dotyczyła polepszenia losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu • III Konwencja genewska, dotyczyła traktowania jeńców • IV Konwencja genewska, dotyczyła ochrony osób cywilnych podczas wojny Jak widać I i II Konwencja porusza problematykę rannych.

Ochrona prawna w myśl konwencji wiedeńskiej

Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961r.