Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Niepunktualność w sferze dojrzewania biologicznego

Często uwarunkowana genetycznie i/lub niewłaściwymi warunkami rozwoju (np. niedożywienie) we wczesnym okresie życia, oznacza, iż proces ten jest:

znacznie opóźniony w stosunku do rówieśników - np. dziecko zaczyna wstawać i chodzić znacznie później niż „przeciętne” dzieci, co bywa źródłem...

Różnorodność sposobów życia i „fakty społeczne"

Pojęcie kultury zrodziło się jako efekt dwóch obserwacji chwytających zupełnie fundamentalne właściwości życia społecznego. Pierwsza to ogromne zróżnicowanie sposobów życia ludzi - a więc właśnie, w najogólniejszym sensie, kultur - w różnych epokach, a także współcześnie, na różnych obszarach...

Wyjaśnij znaczenie pojęć: wiek kalendarzowy, wiek biologiczny, wiek rozwojowy

Właściwa ocena rozwoju fizycznego dziecka powinna być oparta na jego wieku rozwojowym, gdyż tylko w przypadku znajomości wieku rozwojowego dziecka możemy określić, czy jest ono rozwojowo (biologicznie) młodsze lub starsze niż by to wynikało z jego wieku kalendarzowego.

Wyjaśnij szerzej pojęcie wskaźnika stanu dojrzałości biologicznej (WSDB)

Wskaźnik stanu dojrzałości biologicznej WSDB pozwala więc na określenie stopnia odchyleń wieku rozwojowego badanego osobnika od jego wieku kalendarzowego.

Dlaczego w pracy z dziećmi i młodzieżą niezbędna jest wiedza dotycząca indywidualnych różnic w przebiegu procesu wzrastania i dojrzewania biologicznego

Niezrozumienie i brak znajomości różnic indywidualnych rozwoju biologicznego i jego związki z rozwojem sprawności umysłowej i fizycznej często może prowadzić do nieodwracalnych zaburzeń harmonii rozwoju dzieci.

Wyjaśnij pojęcie „normalności” rozwoju i norm jako biologicznych układów odniesienia

Norma rozwojowa jest biologicznym układem odniesienia służącym do oceny rozwoju fizycznego populacji dziecięcych lub najczęściej pojedynczych osobników wchodzących w skład tych populacji.

Co rozumiesz pod pojęciem rozwoju fizycznego (somatycznego, biologicznego)?

Rozwój fizyczny ( somatyczny lub biologiczny) – to całokształt procesów biologicznych, jakie zachodzą w rozwijającym się organizmie z wyłączeniem sfery psychicznej.

Dlaczego w pracy z dziećmi i młodzieżą niezbędna jest wiedza dotycząca indywidualnych różnic w przebiegu procesu wzrastania i dojrzewania biologicznego?

Niezrozumienie i brak znajomości różnic indywidualnych rozwoju biologicznego i jego związki z rozwojem sprawności umysłowej i fizycznej często może prowadzić do nieodwracalnych zaburzeń harmonii rozwoju dzieci.

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się: Przyczyny trudności w uczeniu się - Uwarunkowania organiczne i biologiczne

W literaturze znajdujemy wiele klasyfikacji czynników biologicznych, oddziałujących na rozwój dziecka w sposób niekorzystny.

Pedagogika rodziny - Rodzice biologiczni i zawodowi

W przyszłości rodzice biologiczni mogliby powierzyć swoje dzieci pod opiekę rodziców zawodowych, ponieważ oni sami są zaganiani, zapracowani i nie mają czasu wychować swoich dzieci, więc gdyby mogli je oddać rodzicom zawodowym zrobiliby to, aby ich dzieci wychował ktoś kompetentny, kto się na tym zna.

Ochrona prawna dziecka i rodziny - Konwencja o prawach dziecka

  Prawa dziecka do rozwoju gwarantowane są więc w dwojaki sposób: z jednej strony poprzez nałożony na rodziców obowiązek wychowania dziecka i wypełnianie podstawowych funkcji rodziny, z drugiej zaś strony poprzez zobligowanie państwa – strony Konwencji do tworzenia systemu wspierania rodziny.

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Gwarancje respektowania praw i godności dziecka w postępowaniu sądowym (wg. Konwencji )

-  Domniemanie niewinności do chwili udowodnienia winy zgodnie z prawem;

-  Poinformowanie o stawianych mu zarzutach;

-  Zapewnienie prawnej i innej pomocy w przygotowaniu i prezentowaniu swojej obrony;

-  Rozpatrzenie sprawy bez zbędnej zwłoki przez organ sądowy w uczciwym procesie, przeprowadzonym zgodnie...

PRZYCZYNY I CZYNNIKI RYZYKA UZALEŻNIEŃ - Biologiczne czynniki ryzyka

Cloninger opracował na podstawie swoich licznych badań nad uwarunkowaniami genetycznymi i biologicznymi inną taksonomię specyficznej podatności na uzależnienie, uwzględniającą do jakiego typu neurofizjologicznego przynależy człowiek.

OKRES DORASTANIA - DOJRZEWANIE BIOLOGICZNE

Charakterystyczne dla początku dojrzewanie jest pojawienie się zmian natury fizjologicznej, które jednocześnie sygnalizują rozpoczęcie się dojrzewania pod kontem sfery biologicznej.

Statystyki ludności - Struktura biologiczna ludności w Polsce

Na strukturę biologiczną ludności w naszym kraju miał wpływ przyrost naturalny, migracje oraz kataklizmy (np. wojny) poszczególnych lat. Wojny spowodowały duże straty wśród pewnej grupy ludności (głównie mężczyzn) i dlatego w grupie osób poniżej 50 roku życia występuje przewaga mężczyzn nad...

Ultra i infradźwięki - Przejawy biologicznego działania infradźwięków

Infradźwięki jako czynnik zakłócający prawidłową działalność organizmu do niedawna nie znajdowały się w sferze zainteresowań człowieka. Ponieważ występują one w warunkach naturalnych , zazwyczaj łącznie z dźwiękami słyszalnymi, znajdującymi się w zakresie niskich częstotliwości, to...

Którą z nauk biologicznych uważasz za najważniejszą dla przyszłości?

Uważam, że wszystkie nauki biologiczne są ważne dla przyszłości, jednak myślę, iż genetyka może być tą najważniejszą.

Imperializm - KONWENCJA FRANCUSKO - ROSYJSKA 17 SIERPIEŃ 1892 r.

Oba kraje były zagrożone przez trójprzymierze i to zbliżyło je do siebie mimo różnic ustrojowych. Kiedy wyczerpanemu caratowi Berlin utrudniał otrzymanie od niego pożyczki, rząd carski przyjął w 1888r. ofertę Francuzów na pożyczkę, za nią poszły inne w latach 1889-91. Rosja uzyskała od Francji...

POJĘCIE, ZMIANA I ROZWIĄZANIE TRAKTATU – według Konwencji Wiedeńskiej z 1969 r.

Traktat, czyli umowa międzynarodowa jest wspólnym oświadczeniem podmiotów prawa międzynarodowego, które tworzy prawo, a wiec uprawnienia i obowiązki.Każdy traktat, w każdym czasie, może być rozwiązany lub zmieniony zgodną wolą wszystkich jej stron. Można to określić w ten sposób, że państwa są...