Kontynuacja

Czytaj Dalej

BADANIE KONTYNUACJI DZIAŁANIA

Jeżeli informacji o czynnikach, które mogą spowodować zagrożenie kontynuacji działania, nie umieszczono w informacji dodatkowej lub w sprawozdaniu z działalności, biegły rewident, w zależności od ciężaru gatunkowego tych czynników, wyraża opinię z zastrzeżeniem lub opinię negatywną.

Epos i jego kontynuacja.

Kontynuacje eposu: "Enejda" Wergiliusza z II w.

ZASADA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Podobne uwagi należy odnieść do nieformalnych pasywów w postaci różnego rodzaju rezerw czy też biernych rozliczeń międzyokresowych, które - w warunkach przerwania kontynuacji działalności jednostki gospodarczej - nie mogą być egzekwowane na równi ze zobowiązaniami tej jednostki wobec otoczenia.

Świat wartości biblijnych i ich kontynuacja w literaturze i sztuce późniejszych epok.

Ogromna ilość dzieł traktuje o tym, co dobre, a co złe, prezentuje wzorce i antywzorce postaw ludzkich, zawiera pouczenia i zestaw norm etycznych – bezpośrednio lub parabolicznie.

 

Biblia – najstarsza księga świata – zawiera nie tylko dekalog przykazań, ale również wiele wzorów ludzkich losów i...

Świat wartości biblijnych i ich kontynuacja w literaturze i sztuce późniejszych epok

Ogromna ilość dzieł traktuje o tym, co dobre, a co złe, prezentuje wzorce i antywzorce postaw ludzkich, zawiera pouczenia i zestaw norm etycznych bezpośrednio lub parabolicznie.

Biblia najstarsza księga świata zawiera nie tylko dekalog przykazań, ale również wiele wzorów ludzkich losów i postaw. Jest...

Problem kontynuacji dawnych instytucji administracyjnych

Ten właśnie, techniczny w dużym stopniu, charakter niektórych instytucji administracyjnych sprawiał, że od elementów kontynuacji dawnych rozwiązań nie była wolna nawet Rosja bolszewicka, która formalnie odrzuciła w 1918 i cały przedrewolucyjny porządek prawny, zastępując go początkowo rewolucyjną świadomością prawną.

Epos antyczny i jego kontynuacje  

 Homer - autor "Iliady" i "Odysei". Jego ojczyzną była Azja Mniejsza. Prawdopodobnie żył na przełomie IX i VIII w. p.n.e. Pochodził z Chios.

 

- Epos (epopeja) - wielki poemat epicki opiewający potęgę bohaterów, opowiadający o losach społeczeństw w przełomowej dla niego chwili. Akcja eposu dzieje...

ROMANTYZM - Kontynuacja tradycji klasycznych w symfonii

Nawiązywanie do wzorów klasycznych nie oznaczało biernego naśladow­nictwa i „kopiowania" klasyków. W zasadzie nawiązywanie ograniczało się w wielu przypadkach jedynie do przejęcia klasycznego układu cyklu symfonii, chociaż i w tym względzie bez trudu znajdziemy odstępstwa od czteroczęściowej budowy i...

Juliusz III — kontynuacja soboru

Konklawe trwało dwa miesiące, bo trudno było znaleźć kandydata, który odpowiadałby postulatom przeciwnychsobie orientacji, profrancuskiej i procesarskiej. Godzono się na ogół, że nowy papież powinienkontynuować sobór. Kompromisowo wybrano (8.02.1550) kardynała Giovanniego Marię del Monte.

Juliusz III...