Kontrolowanie

Czytaj Dalej

Funkcja kontrolowania

  Kontrolowanie jest działalnością, która nie przynosi bezpośrednio wartości dodanej dla klienta a zaangażowanie w realizacje jej procesu, powoduje wzrost kosztów działalności firmy. Wymagania idą w kierunku sprawnego (dokładnego) wykonywania każdej czynności i procesu bez konieczności kontrolowania.

Pedagogika rodziny - Uszkodzenia rodziny współczesnej: Nadmierne kontrolowanie dzieci, oczywiście „dla ich dobra”

Manipulujący rodzic dobrze skrywa swoje prawdziwe motywy działania, często pod przykrywką bezinteresownej pomocy kontroluje życie dziecka nieustannie się w nie wciskając.

KOGO MOŻE KONTROLOWAĆ NIK W RAMACH KONTROLI OBLIGATORYJNEJ ORAZ FAKULTATYWNEJ

Jednostki państwowe są kontrolowane pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Jakie argumenty przemawiają za kontrolowaniem cen określonych dóbr przez państwo, jakie zaś przeciw?

  Głównym argumentem przemawiającym za kontrolowaniem cen przez państwo jest zwiększanie dobrobytu przez czynienie niektórych dóbr bardziej przystępnymi z jednej strony i zapewnianiem producentom odpowiednich zysków z drugiej strony.

Co kontroluje NIK i jakie są skutki jego kontroli?

Wszystkie nieprawidłowości zgłasza jednak w wystąpieniu pokontrolnym i kieruje je na piśmie do szefa jednostki kontrolowanej, a w razie potrzeby także kierownika jednostki nadrzędnej praz właściwych organów państwowych.

Kontrolowanie pamięci

kontrolowanie pamięci - proces ukierunkowany na analizowanie przebiegu i efektów zapamiętywania, utrwalania lub przypominania sobie przez jednostkę (lub komputer) materiału przeznaczonego do uczenia się; w przypadku k.

FUNKCJE ZARZĄDZANIA - KONTROLOWANIE

rejestracja, przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie informacji o przebiegu procesów eksploatacyjnych, produkcji i usług

kontrola stopnia realizacji założonych w planie celów i zadań eksploatacyjnych, produkcyjnych, usługowych

analiza przyczyn odchyleń od założonych...

Tradycyjne i nowoczesne podejście do kontrolowania w przedsiębiorstwie.

 

Tradycyjny sposób rozumowania w którym kontrola traktowana jest jako zespół działań sprawdzających i oceniających dokumenty opracowane przez przedsiębiorstwa na potrzeby zespołu kierującego. Kontrola ma tu najczęściej charakter wyrywkowy i jest kontrolą zewnętrzną. Bada również stan faktyczny...

DOMINOWAĆ I KONTROLOWAĆ

Ludzi interesuje: możliwość dominowania nad innymi oraz walka o kontrolę i władzę.

Typowe problemy: drobna przestępczość, nadużywanie narkotyków i zaburzenia zachowania

Stosuje się: zastraszanie i wyzyskiwanie.

Terapeuta winien: doprowadzić do innego podziału władzy i do zmiany sposobu korzystania...