Kontrola cen

Czytaj Dalej

Ceny światowe. Tendencje zmian cen w handlu międzynarodowym

Nowe zjawiska cenowe w handlu międzynarodowym - w latach 1997- 2002 można było zaobserwować spadek cen w handlu międzynarodowym ( bezwzględnym) zarówno w grupie wyrobów przetworzonych jak i surowców i żywności - w roku 2003 tendencją w/w uległa odwróceniu przy czym wzrosły szczególnie ceny surowców i żywności - występuje proces zwierania się nożyc cenowych czyli relacje cenowe poprawiają się na korzyść surowców i ...

Kontrola i monitoring płynności

Kontrola i monitoring płynności służą zapobieganiu wystąpienia ryzyka. Dane zawarte w zestawieniach przepływów gotówkowych stanowią podstawę do kontroli płynności.

Kontrola wstępna (ex antę)

Polega na tym, że pewnego rodzaju sprawdzenie zgodności z obowiązującymi normami jest realizowane, zanim zostaną wykonane jakiekolwiek działania realne.

Kontrola bieżąca

Polega na sprawdzaniu, czy realizowane na bieżąco procesy są zgodne z obowiązującymi normami, oraz na korygowaniu niedopuszczalnych odchyleń od norm.

Kontrola następna (ex post)

Sprawdzeniu podlegają procesy i zdarzenia, które już całkowicie lub częściowo zostały zakończone.

Kontrola instytucjonalna

Wyłącznym przedmiotem działalności takiego podmiotu jest wykonywanie kontroli. dział kontroli jakości).

Kontrola funkcjonalna

W całości wykonywana przez kierowników określonych odcinków działalności organizacji (kierowników komórek funkcjonalnych), wynikająca z zajmowanych stanowisk w organizacji.

Kontrola wewnętrzna

Podmioty w niej uczestniczące są wewnętrznymi częściami organizacji. Przedmiotem jej jest sprawdzenie przestrzegania norm szczególnie ważnych z punktu widzenia sprawności zarządzania organizacją.

Kontrola zewnętrzna

Przedmiotem kontroli jest przestrzeganie norm szczególnie ważnych ze społecznego punktu widzenia otoczenia a zwłaszcza norm prawnych, (np. kontrola wykonywana przez urząd skarbowy, Najwyższą Izbę Kontroli)

Do czego służy kontrola wyników procesów

 Do zabezpieczenia osiągnięcia celów procesów przez wcześniejsze rozpoznawanie i korygowanie odchyleń,

 Do wzrosu efektywności procesów.

Etapy kontroli

mierzenie stanu rzeczywistego w obszarach objętych pomiarem,

określenie odchyleń przez porównanie celów z wielkościami rzeczywiście osiągniętymi,

ocena istotności odchylenia i analiza przyczyn odchyleń,

opracowanie sposobów zaradczych niwelujących obecne odchylenia oraz...

KONTROLA SĄDOWA

Są to: treściowa zgodność kontrolowanego aktu normatywnego (jego przepisów) z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami, badanie dochowania trybu wymaganego przepisami prawa dla wydania kontrolowanego aktu normatywnego, ustalenie, czy organ, który wydał akt normatywny, ma kompetencję do jego wydania (np.

KONTROLA ADMINISTRACJI

komisje rewizyjne instytucjonalna – dokonywana przez specjalnie powołane organy kontrola resortowa – wykonywana w ramach struktury organizacyjnej resortu, wówczas gdy organ kontrolujący i kontrolowany podporządkowane są temu samemu naczelnemu lub centralnemu organowi administracji rządowej kontrola instancyjna – jest najczęściej formą wykonywania kontroli resortowej, wiąże się często z wykonywaniem funkcji ...

Kontrola prokuratorska-

Dyskusyjnie zaliczana do kontroli zewnętrznej, bowiem z formalnego punktu widzenia stanowi ona kontrolę wewnetrzną – prokuratura jest elementem adm rządowej, Prokuratorem Generalnym jest Minister sprawiedliwości, jednak nie istnieją jakiekolwiek powiązania strukturalne między adm pub a prokuraturą. Kontrola ta obejmuje dwa zakresy: 1.

Najwyższa Izba Kontroli - zakres działania

Organy kontroli, rewizji, inspekcji, działające w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, współpracują z Najwyższą Izbą Kontroli i są obowiązane do:udostępniania Najwyższej Izbie Kontroli, na jej wniosek, wyników kontroli przeprowadzonych przez te organy; przeprowadzania określonych kontroli wspólnie pod kierownictwem Najwyższej Izby Kontroli; przeprowadzania kontroli doraźnych na zlecenie ...