Kontrola

Czytaj Dalej

Kontrola w administracji-ogólne pojęcie i zmieniająca się terminologia.

Rodzaje kontroli: - kontrola zewnętrzna - kontrola wewnętrzna Kontrola zewnętrzna to kontrola, przeprowadzana przez organy administracji publicznej lub jednostkę nadrzędną (organ zewnętrzny).

Ewolucja organów kontroli państwowej

O ile powyższy katalog sankcji był dość ograniczony, to analogiczne uregulowania, w przypadku urzędu Ministra Kontroli Państwowej, rozrastają się do 1/3 treści całej ustawy: „ Kontrola państwowa: 1) występuje do Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób winnych popełnienia ujawnionych w toku kontroli nadużyć lub innych przestępstw, 2) sporządza protokoły w związku z przeprowadzoną ...

Najwyższa Izba Kontroli - zakres działania

Organy kontroli, rewizji, inspekcji, działające w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, współpracują z Najwyższą Izbą Kontroli i są obowiązane do:udostępniania Najwyższej Izbie Kontroli, na jej wniosek, wyników kontroli przeprowadzonych przez te organy; przeprowadzania określonych kontroli wspólnie pod kierownictwem Najwyższej Izby Kontroli; przeprowadzania kontroli doraźnych na zlecenie ...

Podstawy zarzadzania - kontrola

Rozróżnia się trzy rodzaje kontroli: kontrola w formie stałego nadzoru, kontrola w ciągu roku oraz kontrola po zakończeniu roku gospodarczego.

Kontrola prawna administracji

Rodzaje nadzoru: 1) nadzór kwalifikowany - kontrola jest sprawowana przez organ zwierzchni organizacyjnie nad kontrolowanym, a zatem i odpowiedzialny za jego działania; - organowi zwierzchniemu służą środki oddziaływania władczego wobec podrzędnego w strukturze podmiotu kontrolowanego; 2) nadzór weryfikacyjny - sprawowana jest przez organ zwierzchni funkcjonalnie nad kontrolowanym, a zatem i odpowiedzialny za dopilnowanie poprawności ...

Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli w PRLP o II wojnie światowej władzę w Polsce obejmuje Krajowa Rada Narodowa, a Manifest PKWN stwierdza, że do czasu zorganizowania Najwyższej Izby Kontroli Państwa, jej uprawnienia przysługują Prezydium KRN, za pośrednictwem usytuowanego przy nim Biura Kontroli powołanego ustawą z 11 września 1944 r.

Proces kontroli jakości

Diagram procesu <div align="right">Pracownicy</div> Zadania <center>Kierownik Kontroli Jakości K</center> <center>Kierownik Kontroli Jakości K 1</center> <center>Kierownicy Kontroli Jakości K01 oraz K02</center> <center>Pracownicy Sekcji Kontroli Jakości K01 oraz K02</center> <center>Pracownicy Magazynu</center> Zadanie1 W Zadanie 2 No I W Zadanie 3 Z N W Zadanie 4 No Z K W ...

Formy kontroli

Dla określenia pojęcia kontroli i „czynności kontrolnych” w literaturze fachowej i praktyce kontroli używa się również pojęć zbliżonych do kontroli takich jak: rewizja, inspekcja, lustracja, nadzór i weryfikacja.

Wpływ kontroli na motywację pracowników

Różnice pomiędzy kontrolą biurokratyczną a angażującą pracowników ELEMENT KONTROLA BIUROKRATYCZNA KONTROLA ANGAŻUJĄCA PRACOWNIKÓW Cel podejścia do kontroli Podporządkowanie pracowników Zaangażowanie pracowników Stopień sformalizowania Ścisłe przepisy, formalne narzędzia kontroli, sztywna hierarchia Normy grupowe, kultura, samokontrola Oczekiwania dotyczące wyników Nastawione na min poziom możliwych do przyjęcia ...

Pozasądowe instytucje kontroli legalności działania administracji.

o kontroli skarbowej organem kontroli skarbowej jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, a także dyrektor urzędu kontroli skarbowej.

Nadzór i kontrola w administracji

Kontrolę instytucjonalną - to kontrola prowadzona przez specjalne, wyodrębnione organy kontroli, np. - kontrola bieżąca, to kontrola czynności aktualnie prowadzonych, pracy bieżącej, kontrola robót inwestycyjnych, w trakcie pracy.

Kontrola w organizacji

-    Koszt - kontrola kosztorysu, czyli kontrola finansowa, dotyczy kontroli wydatków poniesionych na zadanie.

URZĘDY KONTROLI SKARBOWEJ

Do zakresu kontroli skarbowej należy: 1) kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych; 2) ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach ...

Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli współpracuje też z europejskimi partnerami w ramach EUROSAI - Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (European Organisation of Supreme Audit Institutions), która jest jedną z ośmiu grup regionalnych INTOSAI - Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (International Organisation of Supreme Audit Institutions).

Kontrola (rodzaje)

Taka kontrola komplikuje tok administrowania, opóźnia działanie administracji do czasu przeprowadzenia kontroli zamierzeń przez organ kontrolujący, zmniejsza odpowiedzialność organu administracyjnego za efekty jego działania, gdyż odpowiedzialność za podjęte działania rozdziela między organ kontrolujący a organ kontrolowany; b) faktycznej- ma szersze zastosowanie i to zarówno, gdy chodzi o kontrolę wykonywaną przez nadrzędne organy ...

GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (KONTROLA ODPOWIEDZIALNOŚCI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA BUDŻETU)

kontrola NIK - jako naczelny fachowy organ kontroli, NIK może dokonywać kontroli działalności wszystkich j.

Nadzór i kontrola nad administracją publiczną

Kontrola administracji publicznej przez organy kontroli państwowej i ochrony prawa: Pierwszym takim organem jest Najwyższa Izba Kontroli, która może kontrolować w kraju wszystko co należy do administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania budżetu państwa i realizacji ustaw.

Kontrola jakości

Ewolucja kontroli jakości W początkowym swoim założeniu kontrola jakości odnosiła się głownie do kontroli pooperacyjnej lub kontroli poprodukcyjnej procesów realizowanej produkcji.

Charakterystyka Najwyzszej Izby Kontroli - NIK

Dla kontroli ujętych w planach opracowuje się program kontroli W razie potrzeby NIK podejmuje kontrole doraźne, w przypadku: - kontrola rozpoznawcza – wstępne badanie określonych zagadnień dla opracowania projektu programu kontroli - kontrola sprawdzająca – badanie sposobu wykorzystania uwag i wniosków przez adresat…ów wystąpień pokontrolnych - kontrola skargowa – rozpatrywanie skarg i wniosków Decyzję o przeprowadzeniu ...

Kontrola i ocena uczniów

Metodą kontroli nazywamy sposób, w jaki nauczyciel realizuje cele i funkcje wyznaczone kontroli w procesie kształcenia.