Kontekst

Czytaj Dalej

Jednostka w społeczeństwie - konteksty społeczne

A w kontekst wymiaru sprawiedliwości, gdy płacimy mandat albo stajemy w sądzie. Gdy zostaniemy, nie daj Boże, skazani, trafiamy do kontekstu więziennego, a gdy przechodzimy na emeryturę - w kontekst „stanu spoczynku".

Psychologiczny kontekst życia i rozwoju a struktura tożsamości

Biorąc pod uwagę jednocześnie dwie perspektywy funkcjonowania człowieka – społeczną i czasową - wyróżnić można trzy rodzaje kontekstu psychologicznego:  kontekst konserwatywny czyli stagnacja społeczna,  kontekst labilny czyli transformacja społeczna i  kontekst stabilny czyli stabilizacja społeczna.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA ZWIAZANA Z KONTEKSTEM

- Pamiętanie może ulec pogorszeniu, kiedy nakładają się konteksty fiz dla 2 zestawów pamięciowych powodując interferencją lub gdy zmieni się kontekst. - Elementy służące jako kontekst stopniowo ulegają zmianie i zachodzi utrata dostępu do nich.

Splatanie się dwóch kontekstów życia: czas i przestrzeń społeczna

Po pierwsze, w wymiarze wertykalnym i wtedy będziemy mówić o zanurzeniu jednocześnie w kilku kontekstach społecznych o różnym stopniu złożoności, a po drugie, w wymiarze horyzontalnym, czyli na osi czasu: (1) przeszłości – teraźniejszości – przyszłości jednostki i (2) przeszłości – teraźniejszości – przyszłości otoczenia (kontekstu społecznego), w którym żyła, żyje i będzie żyła.

Konteksty życia społecznego

Zapewne dzięki tej różnorodności kontekstów, unikalności ich indywidualnych zestawów i różnic znaczenia przypisywanego każdemu kontekstowi z osobna, życie ludzkie jest tak ciekawe, ale także tak trudne; wymaga od każdego, nawet najdalszego od profesjonalnej socjologii, swoistej socjologicznej kompetencji.

Stałość i zmiana jako konteksty rozwoju człowieka: o współzależności kontekstu, stylu życia i struktury Ja

Słowa kluczowe: współzależność jednostka-otoczenie, kontekst życia labilny, stabilny i konserwatywny, zmiany naturalne, rozwojowe i programowe, strategie życia, struktura tożsamości typu wholeness, confusion/diffusion i totality

WYDOBYWANIE Z PAMIĘCI - Kontekst listy

słowa, jak i kontekstu listy. Swobodne odtwarzanie zakłada wydobywanie tylko z kontekstu listy.

Dwa konteksty rozwoju: wewnętrzny i zewnętrzny

Zatem to, jakimi kompetencjami dysponujemy w każdym okresie swego życia zależy od bogactwa i zróżnicowania naszych wewnętrznych zasobów czyli od jakości wewnętrznego kontekstu rozwoju, ale także od bogactwa i zróżnicowania oraz dostępności zasobów zewnętrznych czyli od jakości kontekstu zewnętrznego – środowiska fizycznego i otoczenia społecznego.

PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA ZDROWIA I ZABURZEŃ Z PERSPEKTYWY METODOLOGII BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH - Psychologiczny i społeczny kontekst badania diagnostycznego

Tymczasem, jak pokazują badania, społeczno-interpersonalny kontekst diagnozy może być obciążony działaniem czynników zakłócających proces diagnozowania.

Wpływ kontekstu na spostrzeganie

Bodźce, które działały przed pojawianiem się spostrzeganego bodźca(kontekst) Bodźce współkonstektujace Bodźce występujące po wystąpieniu danego bodźca Bodźce mogą być Rózie odbierane w zależności od kontekstu, który ułatwia procesy spostrzegania i zmniejsza niepewność, co do poprawnej identyfikacji.

Jedność konstrukcyjna dzieła architektury w kontekście mechaniki ciała stałego (na podst. tekstu prof. R. Ingardena)

Jedność konstrukcyjna dzieła architektury w kontekście mechaniki ciała stałego Autor pracy: mgr Paweł J. N.-P. Zagadnieniem jedności konstrukcyjnej dzieła w kontekście mechaniki ciała stałego zajmował się Roman Ingarden. Ten żyjący i tworzący do lat 70-tych XX wieku polski filozof i myśliciel był twórcą teorii epistemologicznych, ontologicznych i estetycznych. Według Ingardena nie można mówić o dziele sztuki architektonicznej lecz o samym dziele ...

Nowe paradygmaty rozwoju w kontekście globalizacji

 

Procesy liberalizacji gospodarki i jej otwarcie na świat w wielu krajach; średnio i słabo rozwiniętych należy analizować w kontekście pojawienia się nowych paradygmatów rozwoju. Sukcesy azjatyckich krajów realizujących otwartą i proeksportową strategię uprzemysłowienia, przy jednoczesnych...

Teoria decyzyjna - Logika rezultatu i logika kontekstu

W szczególności można dokonać dystynkcji pomiędzy dwoma wzorami logiki racjonalności decyzji: logiką rezultatu logiką kontekstu Obydwa wzory oparte są na zapoczątkowanym przez H.

Logika kontekstu

Racjonalna logika kontekstu nawiązuje do racjonalności proceduralnej i jest odpowiednia dla analizy instytucjonalnej, analizy historycznej, teorii sytuacyjnej, analizy przypadków i – w ogóle – metodologii narracyjno-dedukcyjnych.

Teoria decyzyjna - Ograniczenia racjonalność decyzji z punktu widzenia logiki kontekstu

Racjonalne działanie w przypadku logiki kontekstu jest zorientowane na rozumienie celów, które jest mniej związane z efektywnością, rynkiem czy kierowaniem się własnym interesem, a bardziej z regułami, tożsamością i sytuacją.

Jaki jest wpływ kontekstu na spostrzegania?

*B kontekstowe, które działały przed pojawieniem się spostrzeganego B (mogą działać z B, po lub przed) *Kontekst wpływa na interpretacje B wieloznacznego, np.

Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego W kontekście bezpieczeństwa Polski w II Rzeczypospolitej

Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego W kontekście bezpieczeństwa Polski w II Rzeczypospolitej Stosunki międzynarodowe Marszałek Józef Piłsudski za uzupełnienie Traktatu Wersalskiego uważał podpisany 18 marca 1921 roku układ ryski, stanowiący zabezpieczenie Polski przed wojną z Rosją Sowiecką. Piłsudski do końca życia obawiał się ewentualnej wojny na dwa fronty: z Rosją i Niemcami. Toteż położenie geopolityczne Polski determinowało myśl polityczną II ...

Kontekst

kontekst - bezpośrednie sąsiedztwo określonych elementów analizowanej całości; w psychologii analizuje się najczęściej k.

Relacje, jakie zachodzą pomiędzy człowiekiem a Bogiem, między sferą sacrum a profanum w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku. Omów, nie stroniąc od kontekstów filozoficznych.

Niezwykle ciekawe wydaje mi się zagadnienie ewolucji myśli religijnej, rozwoju świadomości człowieka i kształtowania się jego osobistej relacji z Bogiem. Zarówno w średniowieczu, renesansie, jak i w baroku inaczej wyglądały zmagania z tajemnicą bytu i dualizmem ludzkiej natury. Próby przezwyciężenia...

Kontekst wewnętrzny

 

1. Wiek i wielkość organizacji. Wpływ tych uwarunkowań wydaje się być oczywisty: inaczej wyglądają struktury organizacji starych i wielkich, a inaczej młodych, o małych rozmiarach. Nie można bezkrytycznie przenosić rozwiązań strukturalnych sprawdzających się w małych organizacjach, np. ... na...