Konsumpcja

Czytaj Dalej

Teoria potrzeb i konsumpcji.

droga jest dostępna dla wszystkich Zasada nie wykluczalności – jeśli ja konsumuje to i inni mogą Zasada nie odmawialności (przymusu) – istnieje społeczny biologiczny przymus Zasada publicznego finansowania – wszyscy płacą i wszyscy korzystają Dobro społeczne – nie mają stałych cech prywatnych lub publicznych, lecz są kwalifikowane, do której z tych grup w zależności od realiów polityczno-gospadarczo-społecznych kraju Źródło pochodzenia przedmiotów ...

Konsumpcja jako kategoria pojęciowa – przegląd definicji

 Cały zespół pojęć definiujących konsumpcję prezentowany jest przez Mariana Golkę: •  „konsumpcja jest procesem nabywania dóbr, które nie są koniecznie potrzebne do przeżycia, •  konsumpcja dąży do ogarnięcia wszystkich sfer życia i nisz, jakie mogą pojawić się  w społeczeństwie włącznie z patologiami, •  konsumpcja jest istotnym mechanizmem i warunkiem reprodukcji, trwania i rozwoju ...

Kiedy kupowanie stało się konsumpcją, czyli krótka historia konsumpcji

 Wraz z tą przemianą kończy się proces budowania społeczeństwa konsumpcyjnego, nie oznacza to jednak, iż kwestia konsumpcji zostaje skategoryzowana i ujęta w ramy.

Spektakl konsumpcji w ocenie społeczeństwa: gloryfikacja kontra demonizowanie konsumpcji

•  Konsumpcja swoim zasięgiem objęła całokształt rzeczywistości człowieczej powodując, iż większość praktyk, działań, wartości i aspiracji ludzkich nie tylko konsumpcji podlega, ale, co gorsze, z tejże konsumpcji wynika, •  Konsumpcja powoduje i potęguje marnotrawstwo zarówno wyprodukowanych dóbr, ludzkiej pracy jak i  zasobów przyrody, stwarzając poważne zagrożenie  środowisku naturalnego,

Krańcowa skłonność do konsumpcji

jpg Nachylenie funkcji konsumpcji jest równe krańcowej skłonności do konsumpcji Krótko- i długookresowa krańcowa skłonność do konsumpcji Długookresowa skłonność do konsumpcji pokazuje, o ile zwiększy się konsumpcja w długim okresie, jeżeli osobisty dochód rozporządzalny wzrośnie.

Kupuję więc jestem. Konsumpcja jako rdzeń życia indywidualnego i społecznego

alternatywnych środowisk z konsumpcjonistycznym stylem życia większości społeczeństwa przypomina walkę z wiatrakami. Myślę tu nie tylko o supermarketach, ale ogólnie o współczesnych świątyniach konsumpcji.

Konsumpcja prywatna i publiczna

Konsumpcja prywatna działa na zasadzie jednostkowego wyboru konsumenta; jest więc bardziej nastawiona na spełnianie konkretnych potrzeb, przyczyniając się tym samym do rozwoju konsumpcji indywidualnej.

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje

Dokonujące się przemiany całego obszaru życia konsumpcyjnego nie mogły nie doprowadzić do wykształtowania nowych ról, które obecnie konsumpcja spełnia.

Konsumpcja

Rodzaje konsumpcji W literaturze poświęconej konsumpcji i teorii wyboru konsumenta przedstawiono wiele podziałów konsumpcji.

Konsumpcja jako sposób kreowania własnej tożsamości

 Kwestia tożsamości konsumpcyjnej kobiet jest, z punktu widzenia założeń problemów badawczych niniejszej rozprawy doktorskiej sprawą kluczową, bowiem sposób kształtowania osobowości i  świadczące o tym działania konsumpcyjne wskazują na kondycję wzorów społecznych, obyczajowych i – co najważniejsze – wzorów zachowań konsumpcyjnych.

Skłonność do konsumpcji

Funkcja konsumpcji: konsumpcji. Krótkookresowa krańcowa skłonność do konsumpcji pokazuje, o ile zwiększy się konsumpcja w krótkim okresie (jeden rok lub jeden cykl koniunkturalny), jeżeli wzrośnie dochód rozporządzalny.

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja kulturowa

 Tymczasem okazuje się, że konsumpcja z kulturą nie tylko mogą iść w jednej parze, ale wręcz istnienie konsumpcji przyczynia się do rozwoju kultury!

Różne oblicza konsumpcji - „Takie same lub inne” w kontekście homogenizacji i heterogenizacji konsumpcji

Konsekwencją tych czynników jest całkowite „wymieszanie” zachowań i działań konsumpcyjnych, powodujące swobodę wyboru produktów konsumpcyjnych w zależności od faktycznych potrzeb i popędów, a nie ze względu na przypisaną i określoną wiekiem lub warstwą społeczną, rolę.

Konsumpcja naturalna, społeczna i rynkowa

Konsumpcja społeczna (w odróżnieniu od konsumpcji naturalnej i rynkowej) realizowana jest w zależności od konieczności i potrzeb, bez nakładów pracy osoby konsumującej.

Różne oblicza konsumpcji - O tym, iż prawdziwa konsumpcja odbywa się w zaciszu domowym, czyli konsumpcja ukryta

 Są to jednak specyficzne przypadki; generalnie przyjmuje się, iż konsumpcja ukryta stwarza możliwość kosztowania takiej konsumpcji, której na forum nie konsumujemy.

Konsumpcja indywidualna i zbiorowa

  O konsumpcji indywidualnej będziemy mówili wówczas, gdy dane dobro konsumpcyjne (lub usługa) odbierane jest przez pojedynczą osobę. Konsumpcja indywidualna nowego typu będzie więc postrzegana jako zaprzeczenie konsumpcji masowej celem zaakcentowania odrębnego stylu życia oraz indywidualności jednostki.

Różne oblicza konsumpcji - „Pokaż mi, co kupujesz a powiem ci, kim jesteś”, czyli konsumpcja na pokaz

 Obecnie, coraz bardziej popularne staje się prezentowanie „ukrytej” konsumpcji na pokaz, czyli takie prezentowanie posiadanych dóbr, by audytorium odnosiło wrażenie,  że niechętnie jest ono do prywatnych sfer konsumowania dopuszczane, a cała manifestacja odbywa się w sposób zakamuflowany i stwarzający przekonanie, iż demonstracja przejawów konsumpcji jest ostatnią rzeczą, na którą ich właściciel ma ochotę.

Konsumpcja dóbr materialnych i usług

Klasyfikacja konsumpcji powodująca podział konsumpcji na konsumpcję dóbr materialnych i usług jest podyktowana przedmiotowym ujęciem konsumpcji. Trwałość tych dóbr konsumpcji wyrażana jest, iż przy ich produkcji nie występują skutki uboczne uniemożliwiające ciągłe odtwarzanie przedmiotu konsumpcji.

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja zabawowo – towarzyska

Doszukujemy się w konsumpcji tego, czego nie możemy znaleźć w codzienności a żerująca na takiej postawie konsumpcja tylko czerpie ze stwarzanych jej możliwości.

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja religijna

 Przedstawiona klasyfikacja funkcji konsumpcji jest pewnym podziałem umownym. O ile zatem w jednej grupie nobilitująca funkcja konsumpcji będzie zaliczana faktycznie do kategorii potrzeb otoczkowych i pozornych, o tyle w społecznościach, w których sukces i prestiż jest wyznacznikiem człowieka będzie ona zbliżała się do grupy potrzeb systemowych.