Konsumenci

Czytaj Dalej

Teoria postępowania konsumenta

Podstawowymi kategoriami, którymi posługuje się teoria wyboru konsumenta są: • Konsument • Dochód konsumenta • Preferencje konsumenta • Użyteczność Konsument to indywidualna jednostka lub gospodarstwo domowe.

Ochrona konsumenta w Polsce

Natomiast w sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub jednej z finansowanych przez budżet Państwa organizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Teoria wyboru konsumenta

TEORIA WYBORU KONSUMENTA Na początek powiemy sobie, kto to jest konsument.

Teoria wyboru konsumenta

KRZYWA OBOJETNOŚCI KONSUMENTA Tradycyjna teoria użyteczności zakłada, że konsument potrafi dokładnie mierzyć, wartościować użyteczność całkowitą oraz użyteczność krańcową nabywanych i konsumowanych dóbr i porównywać ją z użytecznością pieniądza wydawanego oraz z cenami nabywanych dóbr.

Znaczenie marki w wyborze żywności na tle innych czynników warunkujących zachowania konsumentów - znane marki żywności

ZNACZENIE MARKI DLA KONSUMENTA Ważną własnością marki jest wytworzenie zaufania konsumenta do produktu i przedsiębiorstwa, które tę markę stosuje. O znaczeniu marki dla konsumenta świadczy fakt, że konsument nabywa „coś” ponad towary i korzyści.

Konsument w strukturze społecznej

Konsument w strukturze społecznej Konsument- jest podmiotem systemu społeczno-gospodarczego. Dzięki temu konsumenci zauważają innych konsumentów mających doświadczenie z określonym produktem jako znawców, którzy posiadają wiedzę o tym rodzaju lub gatunku wyrobów.

Konsument

"Aby wzmocnić pozycję konsumenta na rynku towarów i usług sformułowano katalog podstawowych praw konsumentów, które obejmują: Prawo do ochrony przed produktami i usługami niebezpiecznymi dla zdrowia i życia, co oznacza, że towary i usługi oferowane konsumentowi nie mogą stanowić zagrożenia dla jego życia i zdrowia ; Prawo do ochrony interesów ekonomicznych poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb, dostęp do towarów i usług ...

Podejmowanie decyzji przez konsumenta na rynku

Porównanie korzyści i kosztów przy podejmowaniu decyzji przez konsumenta Człowiek jako konsument zawsze bierze pod uwagę sposoby poprawy swojej sytuacji życiowej, dokonuje wyboru między dostępnymi mu alternatywnymi kierunkami postępowania.

Teoria wyboru konsumenta

Wybór struktury konsumpcji Konsument dąży do maksymalizacji użyteczności konsumowanych dóbr, jednak musi on brać pod uwagę ograniczenia. Są nimi głównie dochód, który jest ograniczony oraz cena, na która konsument nie ma bezpośredniego wpływu.

OCHRONA PRAWNA KONSUMENTÓW PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

Zawistowską, iż ochrona prawna konsumenta, do której przywiązuje się tam dużą wagę, koncentruje się na trzech głównych sferach: ■    ochronie bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego, ■    ochronie interesów ekonomicznych konsumentów, ■    zapewnieniu konsumentom odpowiedniej informacji i edukacji konsumentów.

Preferencje konsumenta

Są to: zupełność- zakładamy, że dwa koszyki mogą być porównywalne zwrotność- zakładamy, że każdy koszyk jest przynajmnej tak samo dobry jak on sam przechodniość- czyli jeżeli konsument uważa, iż koszyk X jest przynajmniej tak samo dobry jak Y, a Y przynajmniej tak dobry jak Z, to sądzi on również, że X jest przynajmniej tak dobry jak Z.

Zachowanie konsumenta na rynku

konsumenci wybierają te produkty i usługi które lepiej zaspokajają te potrzeby nawet gdy potrzeb tych sobie nie uświadamiają Chcąc działać skutecznie przedsiębiorca musi poznać potrzeby konsumentów i zrozumieć ich istotę 2.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zgodnie z nim, do obowiązków Prezesa zalicza się: - sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy; - wydawanie w przypadkach określonych ustawą decyzji w sprawach przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencje koncentracji lub podziału przedsiębiorców oraz decyzji w sprawach kar pieniężnych, kształtowania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych oraz decyzji określających odpowiedzialność ...

Charakterystyka konsumentów i ich zachowań rynkowych

 Zachowanie redukujące dysonans - konsument jest silnie zaangażowany przy zakupie ale nie zauważa wielu różnic miedzy markami. Konsument jest wrażliwy na informacje. Konsumenci przestawiają się z marki na markę.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Do zakresu jego kompetencji należy: sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, badanie kształtowania się cen w warunkach ograniczenia konkurencji, wydawanie decyzji w sprawie przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, kształtowania struktur organizacyjnych przedsiębiorców oraz decyzji określających odpowiedzialność, jaką ponoszą z tego tytułu przedsiębiorcy,

Federacja konsumentow, organizacje konsumenckie

Uprawnienia materialne są następujące, to prawa do: • wyrażania opinii o projektach aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących praw i interesów konsumentów, • opracowywania i upowszechniania konsumenckich programów edukacyjnych, • wykonywania testów produktów i usług oraz publikowania ich wyników, • wydawania czasopism, opracowań badawczych, broszur i ulotek, • prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa konsumenckiego oraz udzielania nieodpłatnej ...

Zachowania nabywcze konsumenta

Współcześnie teoria postępowania konsumenta odwołuje się do trzech podstawowych twierdzeń: 1) o ekonomicznej racjonalności konsumenta - według, którego konsument wybierając między różnymi alternatywami konsumpcji, czyni to w sposób świadomy, zgodnie z własnym interesem i korzyściami; 2) o odpowiedniej informacji - zgodnie z tym twierdzeniem konsument posiadając pełną i prawidłową wiedzę o produktach sam potrafi najlepiej ...

Dylematy współczesnego konsumenta - Dylemat drugi – wolny czy niewolny?

    Naturalnie, przymus konsumpcji nie obowiązuje każdego w równym stopniu; jest zależny od miejsca, które dany konsument zajmuje w strukturze społecznej.

Konsument i gospodarstwa domowe w gospodarce rynkowej

Zróżnicowanie nabywców występujących na rynku jest duże i nie wszyscy konsumenci są jednakowi, ale jednocześnie można konsumentów podzielić na pewne grupy o zbliżonych cechach, motywacjach, stylach życia, sposobach postępowania na rynku.

Identyfikacja potrzeb konsumenta

Najłatwiej byłoby stwierdzić, że należy produkować to, co konsumenci potrzebują i pragną, a nie produkować tego, czego nie potrzebują i nie pragną. Podsumowując, identyfikacja potrzeb obejmuje dokładny monitoring potencjalnych konsumentów.