"Konstytucja siedemnastu artykułów"

Czytaj Dalej

Esej, felieton, artykuł - omów na przykładzie wybraną formę.

Artykuł

publikacja prasowa wyrażająca stanowisko autora lub redakcji wobec istotnych problemów oraz zjawisk społecznych, która posługując się różnorodnymi metodami oddziaływania intelektualnego i emocjonalnego zmierza do kształtowania opinii czytelnika według swoich poglądów.

artykuł...

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

 

Nazwa „konstytucja” pochodzi od łacińskiego słowa constitutio – ustrój.

Współcześnie nazwę konstytucji nosi ustawa zasadnicza państwa. Jest to ustawa wyposażona w najwyższą moc prawną.

Określa ona podstawowe zasady ustroju politycznego państwa. Unormowana jest w niej w głównych zarysach struktura...

Typy konstytucji

 

   

Pisane i niepisane.

Pisana = ujęta w formę aktu lub aktów normatywnych.

Niepisana = oparta na prawie zwyczajowym, konwenansach konstytucyjnych i precedensach sądowych.

Sztywne i elastyczne – kryterium stanowi moc prawna konstytucji w stosunku do ustaw...

Gatunki publicystyczne - Komentarz, artykuł wstępny

Ten gatunek wypowiedzi we współczesnej prasie polskiej dopiero się kształtuje. Z pewnością zaważyła na tym historia. W okresie PRL-u napisa­nie komentarza redakcyjnego było właściwie niemożliwe (cenzura, nadzór partyjny). Po przemianie ustrojowej zaczął rozwijać się przede wszystkim komentarz jako...

Gatunki publicystyczne - Artykuł

Artykuł jest gatunkiem wypowiedzi publicystycznej stosunkowo naj­mniej precyzyjnie określonym co do objętości, może być bowiem bardzo krótki lub wielostronicowy. Potocznie tą nazwą określa się ponadto każdy tekst prasowy, nawet informacyjny. Zaklasyfikowanie do gatunku umożli­wia przede wszystkim temat...

Polityka w Polsce XX wieku - MAŁA KONSTYTUCJA

W lutym 1947 rozpoczął pracę Sejm Ustawodawczy. Prezydentem RP wybrano Bolesława Bieruta. Natomiast urząd premiera powierzono Józefowi Cyrankiewiczowi. 19 lutego ogłoszona została Mała Konstytucja – ustawa o ustroju i zakresie działania najwyższych organów RP. Utworzono nowy organ – Radę Państwa, której...

Polityka w Polsce XX wieku - KONSTYTUCJA PRL

26 maja 1951 roku Sejm Ustawodawczy powołał komisję pod przewodnictwem Bolesława Bieruta. Konstytucja Polski Ludowej uchwalona została 22 lipca 1952 roku – wnoszone przez następnych prezydentów poprawki i uzupełnienia nie zmieniły jednak jej stalinowskiego charakteru. Konstytucja stwierdzała, że Polska...

Charakterystyka konstytucji Republiki Włoskiej

22 XII 1947 r. – uchwalenie konstytucji 

- jest podzielona na 2 części: pierwsza jest poświęcona prawom i obowiązkom obywatelskim, druga reguluje ustrój republiki

- konstytucja przyjęła różne formy udziału społeczeństwa w życiu politycznym w postaci: inicjatywy ludowej, referendum ratyfikacyjnego i...

Konstytucja W .Brytanii

-tworzy całokształt norm dotyczących podstaw politycznego ustroju państwa

-na system źródeł prawa konstytucyjnego składa się:

-prawo zwyczajowe: jest częścią pisanego powszechnego prawa zwyczajowego, efektem jego obowiązywania są następujące instytucje polityczne: parlament, Tajna Rada...

Źródła prawa amerykańskiego ze szczególnym uwzględnieniem konstytucji USA oraz znaczenie precedensów

Konstytucja USA

Składa się ze wstępu i 17 artykułów.

-3 pierwsze artvkułv dotyczą władzy ustawodawczej, tzn Kongresu oraz władzy wykonawczej – prezydenta oraz pozycji sądów feralnych

-art. IV dotyczy relacji władzy federalnej i stanów

-art. V rcguluje sposób zmiany konstytucji

-procedura ta...

Ustrój Hiszpanii - Konstytucja

Konstytucja Hiszpanii uchwalona została dnia 31 października 1978 roku przez Nowe Kortezy. 6 grudnia 1978 roku w ogólnonarodowym referendum konstytucja została zatwierdzona i w tym samym roku dnia 27 grudnia podpisana przez króla. Jej uchwalenie było możliwe dzięki demokratycznym przemianom, zapoczątkowanym...

Konstytucja USA

- składa się ze wstępu i 7 artykułów 

- dwa pierwsze artykuły dotyczą władzy ustawodawczej, tzn. Kongresu oraz władzy wykonawczej – prezydenta oraz pozycji sądów federalnych

- art. IV dotyczy relacji władzy federalnej i stanów

- art. V reguluje sposób zmiany konstytucji

• procedura ta wymaga wniosku...

KONSTYTUCJA UKRAINY

28.06.1996 rok Rada Najwyższa przystąpiła do uchwalenia konstytucji. Uchwaliła nową konstytucję 315 głosami deputowanych popierających i przy 36 głosach odrzucających projekt konstytucji z poprawkami, która weszła w życie. Akt uchwalenia Konstytucji Ukrainy jest wydarzeniem przełomowych w historii...

Konstytucja Francji (28 IX 1958 r.) 

- wynikała z ideowych inspiracji de Gaulle’a (wyrażała jego poglądy na temat modelu ustrojowego Francji) 

- posiada antyparlamentarne cechy: wyłączenie parlamentu z prac przygotowawczych konstytucji, zmniejszenie roli ustrojowej i znaczenia parlamentu

- Najważniejszą rolę miał prezydent, potem rząd a...

Charakterystyka konstytucji Federacji Rosyjskiej

- konstytucja uchwalona większością 54% obywateli przy frekwencji 58%; 

- biorąc pod uwagę właściwy brak doświadczenia społeczeństwa rosyjskiego w stosunku do demokratycznych rozwiązań, konstytucja jest aktem zachęcającym do podjęcia aktywności publicznej dla obywateli;

- składa się z 9...

Konstytucja Niemiec

- 23 maja 1949 r. 

- nosi nazwę Ustawy Zasadniczej, co miało podkreślać jej tymczasowość.

- składa się ze 146 artykułów zawartych w 12 rozdziałach, poprzedzonych wstępem

- Konstytucję nowelizowano 40 razy

* najważniejsza poprawka 17 – odnośnie stanu wyjątkowego Zmiana konstytucji

- konstytucja...

Ekspedycja artykułów świężych

Działem który odpowiada za przygotowanie i wysyłkę towarów do sklepów jest Ekspedycja.

Magazynierzy przygotowują zamówienia według dokumentów systemowych, na których podane są ilości kartonów i pakowań.

Zanim zamówienie (ilości dla danego sklepu) pojawi się w systemie najpierw jest: 

sporządzone...

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r.

Art. 8.

Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 9. Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

Polska związana jest prawem UE od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego z 16 kwietnia 2003 r. Na jego mocy stała się członkiem UE oraz...

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r. - Kwestia prymatu prawa UE i bezpośredniego stosowania

Ustawa z 2004 r. wymagała od rejestrującego samochód używany sprowadzany do Polski z innego państwa członkowskiego UE, opłacenia podatku akcyzowego. Podatnicy wnosili skargi do organów administracyjnych, powołując się na sprzeczność ustawy z art. 90 TWE zakazującym dyskryminacyjnego opodatkowania...

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r. - Prawo UE a konstytucje innych państw członkowskich

Sądy konstytucyjne państw członkowskich przyjmują prymat prawa wspólnotowego nad konstytucją, jednak z pewnymi ograniczeniami (do wyjątków należy np. Holandia) i poszukują dla niego upoważnienia w krajowej konstytucji.Najbardziej znane są zastrzeżenia niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego. W...