Konstytucja

Czytaj Dalej

Sposoby zmiany konstytucji – konstytucja sztywna i elastyczna

Niektóre konstytucje zawierają nawet zakaz zmiany pewnych postanowień (np. w Konstytucji Francji z 1958 r – zakaz uchylania zasady republikańskiej formy rządu).

Treść konstytucji – konstytucja pełna i niepełna

Konstytucja niepełna – musi zawierać minimum, czyli zasady organizacji i funkcjonowania aparatu państwowego oraz prawa obywatelskie; Konstytucja pełna – minimum + zasady ustroju politycznego (suwerenność, zasady reprezentacji itp.

Konstytucja

Szczegółowy tryb zmiany konstytucji znajduje się w rozdziale XII konstytucji zatytułowanym „Zmiana konstytucji.

Przebieg uchwalania konstytucji.

Jednocześnie swą moc utraciły obowiązujące do tej pory niektóre przepisy Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 roku, Mała Konstytucja, a także Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 roku o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Porównanie konstytucji PRL z konstytucją III RP

6 Konstytucja PRL zawiera 160 artykułów, a konstytucja RP - 243. Kiedy porównywałam obydwie Konstytucje, doszłam do oczywistego, chyba wniosku: uważam, że zmiana ustroju z socjalizmu na demokrację i zmiana Konstytucji, są bardzo dobre.

Porównaj trzy pierwsze polskie konstytucje

Akty konstytucyjne Królestwa Polskiego niestety nie przewidywał utworzenia nowoczesnych władz samorządowych- rolę tę mogły pełnić w pewnym zakresie komisje wojewódzkie, jednak one istniały tylko w okresie konstytucyjnym, później ( tj.

Zasada nadrzędności konstytucji w systemie źródeł

SZCZEGÓLNA MOC PRAWNA- najwyższe miejsce w systemie norm prawa stanowionego, jest aktem najwyższym, wszystkie inne akty normatywne muszą być z nią zgodne, nie mogą być sprzeczne, akty normatywne muszą przyjmować treści w jak najpełniejszy sposób urzeczywistniając postanowienia konstytucji Sprzeczność może przybierać: - charakter materialny- takie ukształtowanie treści normy, że nie jest możliwe jednoczesne wykonanie tej normy i normy ...

Omów genezę Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

Jednocześnie straciły moc obowiązujące nadal niektóre przepisy Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 roku, Mała Konstytucja i Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 roku o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy konstytucja 3 maja była odpowiednio dostosowana do tamtych czasów

Konstytucja uznawała wolność wyznania. Konstytucja pozbawiła praw politycznych szlachtę hołotę. Konstytucja otoczyła chłopów rządową opieką.

Geneza Konstytucji RP- unormowania prawne i praktyka ustrojowa

oraz regulamin Komisji Konstytucyjnej a także regulamin Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP. Prace te rozpoczęły Komisja Konstytucyjna Sejmu X kadencji i Komisja Konstytucyjna Senatu I kadencji.

Konstytucja 3 maja

Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych (z poprawkami) - opracowanie.

• Stany Zjednoczone to federacja • każdy stan ma własną konstytucję, godło, odrębny system prawny i sądownictwo, własną policję i skarb, elekcyjnych gubernatorów • Władza dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą • Władzę wykonawczą sprawują prezydent i sekretarze - nie tworzą oni gabinetu, gdyż wszystkie decyzje podejmuje jednoosobowo prezydent, a sekretarze są wyłącznie doradcami • głową państwa i szefem rządu jest prezydent,

Zasada zwierzchnictwa narodu w Konstytucji RP (pojęcie narodu, formy realizacji zwierzchnictwa narodu)

235  Konstytucji RP: ogólnokrajowe referendum w sprawie zmiany konstytucji 4. Również Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kolejność wyliczenia w art.

Konstytucje XVIII wieku i ich wpływ na systemy ustrojowe państwa - POLSKA (3.V.1791 r.)

Konstytucja, która miała być wstępem do dalszych uregulowań ustrojowych, wprowadziła w Polsce monarchię konstytucyjną i choć nie łamała przewagi szlachty, to jednak operowała już nowoczesnym pojęciem narodu, jako narodu obejmującego wszystkie stany.

Szczególna forma Konstytucji

Najczęściej Konstytucja przygotowywana jest w ramach parlamentu, natomiast historycznie znacznie posiada procedura  oktrojowania Konstytucji – czyli nadania jej jednostronna decyzją władzy, choć i współcześnie zdarzają się przypadki pominięcia parlamentu ( np.

Bezpośrednia stosowalność Konstytucji RP z 1997 r.

Bezpośrednia stosowalność konstytucji może odbywać się w sytuacji, gdy postawienia Konstytucji są sformułowane w sposób na tyle precyzyjny i jednoznaczny by możliwe było ich odniesienie do Konkretnych sytuacji zachodzących w rzeczywistości prawnej, podmiot stosujący prawo powinien oprzeć swe działania ( rozstrzygnięcia) bezpośrednio na takim postanowieniu konstytucyjnym, a dopiero w drugiej kolejności powinien powołać odpowiednie postanowienia ...

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r. - Prawo UE a konstytucje innych państw członkowskich

Nawiązując do orzeczeń FSK Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż uznanie prymatu prawa WE/UE dotyczy regulacji, które: Nie kolidują z normą konstytucyjną, w szczególności z prawami i wolnościami chronionymi w konstytucji RP; Wydane zostały w granicach przyznanych instytucją kompetencji Korzystałem z książki „Instytucje i prawo UE” Barcz, Górka , Wyrozumska, rozdział XII „Zapewnianie efektywności ...

Sposoby uchwalania konstytucji

w państwach socjalistycznych), uchwalana była ona w szczególnym postępowaniu; - odmienny tryb uchwalania ustawy zasadniczej przyjęty został w USA, gdzie konstytucja uchwalona została nie przez parlament, lecz przez Konwencję Konstytucyjną – organ wyłoniony wyłącznie do stanowienia w konkretnych sprawach ustrojowych; Konwencja wykraczając poza pierwotną legitymację przyznaną przez stany, uchwaliła nowy akt konstytucyjny, zatwierdzony następnie ...

Rodzaje zmian w konstytucji

Czyniła tak Konstytucja austriacka z 1920 roku, wymagająca dla uchwalenia nowej ustawy zasadniczej przeprowadzenia referendum; w referendum może być także przyjęta nowa Konstytucja Szwajcarii; rewizja – zmiana zasad obowiązującej konstytucji; nowelizacja – zmiana niektórych postanowień konstytucji bez naruszenia istoty ustroju ; Konstytucja RP z 1997 r.

Ocena Konstytucji z 1997 r.

solidarność, bo miała swój własny projekt Konstytucji, a Kościół chciał by w konstytucji zrealizowane zostały ich wszystkie postulaty (zrealizowano tylko ¾).